پانصد و پانزدهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصد و پانزدهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
    پانصدو پانزدهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7  صبح روز چهار‌‌شنبه مورخ 17/12/90 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند اظهار داشت با توجه به آماده شدن پاركينگ طبقاتي احداثي توسط شهرداري واقع‌در خيابان آيت‌ا... كاشاني جنب بيمارستان مجيبيان از اعضاي شورا خواست تا در مراسم افتتاح و بهره‌برداري آن پروژه حضور فعال داشته باشند.
 
مصوبات :
 
     پارك موضوعي قرآن
1- نامه شماره303/52844-17/11/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4646- 17/11/90  در خصوص مكان يابي جهت پروژه پارك موضوعي قرآن، موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، با احداث پارك قرآني در محور جنوبي يزد (نزديك پليس راه عبدالملك) مشروط به استفاده از اعتبارات دولتي مورد تصويب قرار گرفت.
 
    تملك بخشي از پلاك واقع در طرح 18 متري آذر يزدي به همافر
2- لايحه شماره502/51985-12/11/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4585- 12/11/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن ، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي4552 بخش 4 يزد واقع در طرح 18 متري آذر يزدي به همافر متعلق به مهر انگيز فرخ منش اقدام نمايد . در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و بر اساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ يك ميلياردوده ميليون و چهارصدو پنجاه هزارريال (000/450/010/1ريال) بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ نهصدو نودو هشت ميليون و سيصدو ده هزارريال (000/310/998 ريال) جمعاً مبلغ دوازده ميليون و يكصدو چهل هزارريال  (000/140/12ريال) مالك از شهرداري بستانكار مي باشد كه مقرر شد مبلغ مذكور توسط مالك به شهرداري صلح و پاياپاي گردد و مالك موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح 18 متري و كوچه به نام شهرداري مي باشد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 531020002 ( تملك املاك واقع در مسير طرحهاي عمراني تهاتر ) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
     تملك بخشي از پلاك واقع در طرح 30 متري حد فاصل بلوار پاكنژاد
3- لايحه شماره502/52512-16/11/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4626- 16/11/90 :
« احتراماً به استناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 1333بخش4 يزد واقع در طرح 30 متري حد فاصل بلوار پاكنژاد و بلوار شهيد عابدي با كد نوسازي شماره3-19-7-1 متعلق به خانم فاطمه ضيايي فر اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم و در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده ، جمعاً مبلغ يك ميلياردو يكصدو نوزده ميليون و سيصدو هفتادو پنج هزارريال (000/375/119/1ريال) بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف باقيمانده به مبلغ چهل و هفت ميليون و ششصدو شصت و شش هزارو ششصدو شصت و شش ريال (666/666/47ريال) جمعاً مبلغ يك ميلياردو هفتادو يك ميليون و هفتصدو هشت هزارو سيصدو سي و سه ريال (333/708/071/1ريال) مالك از شهرداري بستانكار مي‌باشد كه مقرر شد مبلغ هفتادو يك ميليون و هفتصدو هشت هزارو سيصدو سي و چهار ريال (334/708/71 ريال) از بستانكاري مذكور كسر و مابقي پس از انتقال رسمي اسناد در طرح به نام شهرداري در پنچ قسط در وجه ايشان پرداخت گردد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد531020103 ملك و آزادسازي ادامه خيابان آبنما به اهرستان ) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
     تملك بخشي از پلاك طرح خيابان فضيلت
4- لايحه شماره502/54175-24/11/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4755- 24/11/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 2813/1/4634 بخش4 يزد واقع در طرح خيابان فضيلت و كد نوسازي شماره1-16-28-3 به وكالت محمد دهقان منشادي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاي واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ يك ميلياردو سه ميليون و هفتصدو پنجاه هزارريال (000/750/003/1ريال) بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ دو ميلياردو چهل‌و‌نه‌ميليون ‌ونهصدوبيست و نه ميليون و هفتصدوپنجاه ريال (750/929/049/2ريال) جمعاً مبلغ يك ميلياردو چهل و شش ميليون و يكصدو هفتادو نه هزارو هفتصدو پنجاه ريال (750/179/046/1ريال) مالك به شهرداري بدهكار مي باشد كه مقرر شد طي شش قسط به شهرداري پرداخت نمايد و وكيل مالك موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري مي باشد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است .خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد   10531020129( تملك بلوار فضيلت ) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
     تملك پلاك واقع در طرح ميدان شهداي محراب
5- لايحه شماره502/54263-24/11/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4764- 25/11/90 :
« احتراماً به استناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك چهار دانگ از پلاك فوق واقع درطرح ميدان شهداي محراب به وكالت آقاي وكيلي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ يك ميلياردو يكصدو شصت و يك ميليون و سيصدو سي و سه هزارو سيصدو سي و سه ريال (333/333/161/1ريال) بابت غرامت ملك در طرح برآورد و اعلام نظر گرديده است كه با عنايت به رضايت مالك مقرر شد مبلغ بستانكاري يك ميلياردو هفتادو دو ميليون ريال (000/000/072/1ريال) تعيين و پس از انتقال رسمي اسناد در طرح به نام شهرداري در3 قسط تاپايان خرداد سال 91 در وجه ايشان پرداخت گردد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است. خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد531020090 (تملك وآزادسازي ميدان شهدای محراب ) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت  به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
     عرصه كوچه تصرف شده در بلوار پاكنژاد  
6- لايحه شماره502/55547-1/12/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4858- 1/12/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، بدين وسيله به استحضار مي رساند مساحت 10/101 متر مربع از كوچه متعلق به شهرداري واقع در بلوار سيد محمد پاكنژاد در تصرف پلاك شماره 6/883 بخش 4 يزد قرار گرفته است ، لذا موضوع به هيأت ارزياب شهرداري ارجاع كه بر اساس نظريه مذكور از قرار هر مترمربع پنج ميليون و پانصد هزارريال (000/500/5ريال) و طبق محاسبه انجام شده مبلغ پانصدو پنجاه و شش ميليون و پنجاه هزارريال (000/050/556 ريال) ارزش عرصه كوچه و بابت اجاره بهاي آن مبلغ دو ميليون ريال (000/000/2ريال) جمعاً مبلغ پانصدو پنجاه و هشت ميليون و پنجاه هزارريال (000/050/558ريال) برآورد و اعلام نظرگرديده است. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت ملك بر روي آن مشخص گرديده، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و نتيجه را جهت اقدام بعدي امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت  ضمناً مقرر گرديد مبلغ مذكور تا پايان سال 90 به حساب شهرداري يزد واريز گردد.
 
     تملك پلاك واقع در طرح 30 متري خاتم
7- لايحه شماره502/56515-6/12/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4948- 7/12/90 :
« احتراماً به استناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي6/1034 بخش 5 يزد واقع در طرح30 متري خاتم به كد نوسازي15-21-4-2 متعلق به سيد امير حيدري خورميزي اقدام نمايد . نظر به اينكه پس از طي مراحل قانوني توسط هيأت كارشناسي رسمي منتخب دادگستري جمعاً مبلغ يك ميلياردو يكصدو چهل و شش ميليون و چهارصدو سي هزارريال (000/430/146/1ريال) برآورد و اعلام نظر گرديده است و طي اخطاريه شماره 813/16132 مورخ 7/9/90 به نامبرده ابلاغ گرديده است تا نسبت به دريافت غرامت و انتقال اسناد در طرح بنام شهرداري اقدام نمايد ، ولي پس از اتمام مهلت قانوني نامبرده از انجام توافق و انتقال خوداري نموده است . لذا به استناد ماده 8 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب بهمن 1358 ضمن ارسال تصوير برگ ارزيابي منضم به نمايي از اخطاريه مذكور ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد شهرداري از محل كد10531020089(تملك وآزادسازي شبكه 30متري خاتم ) طبق مقررات نسبت به توديع مبلغ غرامت به صندوق ثبت در مهلت شش ماهه قانوني اعتبار كارشناسي اقدام نمايد.
 ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
     راه اندازي ورزش تيرول
8- لايحه شماره200/48458-21/10/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4320- 22/10/90 :
« احتراماً به استناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، با عنايت به بند 10 صورتجلسه 26/9/90 هيئت مديره سازمان پارك ها و فضاي سبز در خصوص مشاركت در سرمايه‌گذاري مشترك سازمان فوق و آقاي اكبر خانجانخاني به منظور راه‌اندازي ورزش تيرول در پارك كوهستان يزد و با توجه به درخواست مورخ 2/4/90 نامبرده با پيشنهاد قيمت سرمايه‌گذاري به مبلغ ششصدو پنجاه ميليون ريال (000/000/650ريال) و به صورت مشاركت 70% متقاضي و 30% سازمان پارك‌ها، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي محمد صفدرپور به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون خدمات شهري شورا و  پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد وسايل و امكانات مورد نياز جهت راه‌اندازي اين ورزش داراي بيمه و استانداردهاي لازم باشد.
 
     برگزاري مناقصه نصب تاكسي متر
9- لايحه شماره200/51076-9/11/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4519- 9/11/90 :
« احتراماً به استناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، عطف به نامه شماره 17024 مورخ 6/11/1390 سازمان تاكسي‌راني مبني بر نصب و راه‌اندازي تاكسي‌متر بر مبناي GPS به مبلغ سه ميليارد ريال (000/000/000/3ريال) اقدام نمايد. ضمناً وجه مربوطه پس از انجام كار از محل كد 533110005 (تجهيز نمودن تاكسي‌ها به تاكسي‌متر) پرداخت خواهد شد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي ابويي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت . ضمناً مقرر گرديد شهرداري نسبت به تجهيز نمودن تاكسي‌ها جهت فعال نمودن تاكسي‌متر اقدامات لازم معمول نمايد.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.