يكصدوپنجاه ويكمين جلسه چهارمین دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

  يكصدوپنجاه ويكمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد درساعت 7 صبح روز سه شنبه مورخ 28/11/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكيل گرديد :

در ابتدا نائب رئيس شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند و ساير مسئولين از خداوند متعال خواست توفيقي به همه عنايت فرمايد تا با تعامل و همفكري بيشتر بتوانيم مسائل و مشكلات را بررسي و نتيجه برسيم و ازاعضاي شورا خواست تا درمراسم افتتاحيه اولين مجمع عمومي مؤسسه سلامت سالمندي و ميانسالي يزد (انستيتو سلامتي صبا) كه با حضور پروفسور ملك زاده و جمعي از پزشكان و اساتيد دانشگاه برگزار مي شود شركت فعال داشته باشند .

سپس آقايان شايق و پاك نژاد از جلسه برگزار شده درخصوص بررسي پرونده مربوط به شركت تعاوني كاركنان شهرداري بابت واگذاري اراضي سلك باف جهت استحضار ساير اعضاي شورا توضيحات كامل و جامع ارائه نمودند . درادامه وبراساس دستور كارجلسه و طبق هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي آقاي دكتر ملك افضلي استاد دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران،آقاي دكترحائريان قائم مقام رئيس دانشگاه علوم پزشكي درامورمشاركت هاي اجتماعي،آقاي دكترلطفي معاونت‌ اموربهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ، آقاي ابوالحسيني سرپرست مركز بهداشت شهرستان و ساير همراهان و آقاي امين مقدم معاون خدمات شهري شهرداري در خصوص بررسي پروژه توسعه مردم آفرين محله (تمام) شهر يزد درجلسه شورا حضور يافتند كه درابتدا ، نائب رئيس شورا باعرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان ارجمند از اقدامات و فعاليت هاي انجام شده تاكنون درخصوص بررسي پروژه فوق باهمكاري ومشاركت خوب دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي تقدير وتشكر كرد وابراز اميدواري نمود اين جلسه منشأ خير وبركت براي همشهريان عزيز باشد و بتوانيم تصميمات خوبي را اتخاذ نمائيم .

سپس آقاي دكتر لطفي با تقدير وتشكر از اعضاي شورا بخاطر برپايي اين جلسه وحضور درجلسه قبلي، گزارشي ازاقدامات و فعاليت هاي صورت گرفته تاكنون درخصوص طرح توسعه مردم آفرين محله درشهر يزد و انتخاب محله آزادشهر بعنوان پايلوت با همكاري هاي خوب انجام گرفته از سوي شوراي اسلامي شهر ،شهرداري و دانشگاه علوم پزشكي و برآورد اعتبارات مورد نياز جهت اجراي آن پروژه از جمله تأمين فضاي فيزيكي مناسب جهت شوراي توسعه محله ، هزينه بكارگيري نيروي انساني براي سراي توسعه ، هزينه هاي جاري ، اجتماعات مردمي واجراي برنامه هاي آموزشي ، اعتبار مورد نياز جهت اجراي پروژه هاي محله ارائه نمود.

درادامه آقاي دكتر ملك افضلي هم توضيحاتي درخصوص اجراي طرح فوق ونيز جمع بندي هاي صورت گرفته تاكنون با توجه به نشست قبلي دردانشگاه علوم پزشكي ارائه نمود و خواستار تعامل وهمكاري همه سازمانها جهت پيشبردواجراي آن‌طرح ومرتفع نمودن مسائل ومشكلات جهت ارتقاءسلامت وبهداشت درمان و مبارزه با بيماري هاي غير واگيردار ازجمله سلامت روان ، سرطان ، چاقي ، اعتياد به مواد مخدر گرديد . وي درادامه حضورآموزش وپرورش جهت آموزش هاي‌لازم به فرزندان وسازمان بهزيستي جهت مشاركت در اين طرح اجتماعي و همچنين افراد خيّر و مردم را ضروري و مهم دانست تابتوان اين طرح را با كمك يكديگر به نتيجه رسانيد . سپس ايشان درخصوص انتخاب محله آزادشهر جهت اجراي طرح و درمرحله اول با جمعيت 18000 نفر درقالب تقسيم بندي به 60 خوشه شامل 75 خانوار و با درنظرگرفتن بعد خانوار 4 نفر براي هرخانواده ، جمعيت تحت پوشش هرخوشه برابر300 نفر و براي هريك خوشه يك نفر نيروي داوطلب مردمي زن (رضاكار زن) ويك نفر نيروي داوطلب مرد (رضاكار مرد) درنظر گرفته مي شود كه درمجموع در  هرمحله 120 رضاكار فعاليت خواهند داشت كه اعضاي شوراي توسعه محل شامل 9 نفر مي باشند كه چهار نفر از آنان نيروهاي داوطلب محله (رضاكار) به انتخاب داوطلبان ، يك نفر منتخبين سمن هاي يزد، يك نفر از اعضاي شوراي شهر به عنوان رئيس شوراي توسعه و سه نفر به نمايندگي دستگاههاي حاكميتي شامل بهداشت و درمان ، آموزش وپرورش ، تعاون ، كار واموراجتماعي مي باشند . وي درادامه وظايف اصلي شورا را ازجمله كمك به توانمند سازي جامعه ، كمك به تقويت همكاريهاي بين بخشي ، كمك به تأمين منابع براي اجراي مداخلات محلي ،پايش وارزشيابي برنامه هاواطلاع رساني مناسب برشمرد.

سپس هريك از اعضاي شورا باعرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان ارجمند وآرزوي موفقيت و سربلندي براي يكايك آنان جهت اجراي آن طرح ، نقطه نظرات و پيشنهادهاي خود را درخصوص مدت زمان و هزينه هاي اجراي آن طرح ، ميانگين سني افراد جهت حضور درآن طرح ، تعيين دبيرخانه ومتولي براي طرح مورد نظر ،برنامه ريزي بيشتر جهت مشاركت شهروندان و آموزش شهروندي ، تقويت مشاركت بين بخشي و ايجاد مديريت واحدشهري ، تعيين مديريت براي نظارت برهمه امور ، برنامه ريزي جهت افزايش و ارتقاء سلامت جامعه مطرح عنوان وبحث وتبادل نظر نمودند .

درادامه جلسه آقاي دكتر حائريان هم درخصوص طرح مورد نظر از برنامه ريزي هاي صورت گرفته و لزوم همكاري وتعامل همه دستگاهها و مشاركت مردم جهت اجراي آن توضيحاتي ارائه نمود . سپس آقاي امين مقدم معاون خدمات شهري شهرداري از اقدامات خوب انجام شده شهرداري جهت آموزش شهروندي و تدوين سند آن باحضور وهمكاري اساتيد محترم دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد و افراد صاحب نظر مطالبي را عنوان و اظهارداشت : شهرداري يزد آمادگي دارد تا با تشكيل كارگروهي باحضور اعضاي شوراي اسلامي شهر ، دانشگاه علوم پزشكي وساير دستگاهها و يا افراد مشاركت كننده جهت اجراي هرچه زودتر آن طرح با بررسي و مرور مجدد و برطرف نمودن نواقص كار با تأمين مالي مناسب همكاريهاي لازم را براي به ثمر رساندن آن پروژه داشته باشد .   

 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت  10 خاتمه يافت.