يكصدوهفتاد وششمين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

     يكصدوهفتاد وششمين ‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/16 روز شنبه مورخ 29/1/94 با حضور تمامي اعضاء تشكیل گرديد :

   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند اظهار داشت : با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده ، قراراست آقاي ميرمحمدي استاندار محترم در جلسه علني روز سه شنبه در شورا حضور يابند ، از اعضاي شورا خواست نقطه نظرات و پيشنهادهاي خود را درخصوص بهبود مسائل و مشكلات شهري آماده تا مطرح نمايند .

سپس آقاي شايق با گراميداشت فرارسيدن روز ارتش جمهوري اسلامي ايران ، از شهرداري خواست تا مأمورين فني مناطق با دقت هرچه بيشتر نسبت به گزارش دقيق تخلفات ساختماني جهت ارجاع به كميسيون ماده صد اقدام تا اعضاي آن كميسيون بتوانند با ايجاد وحدت رويه و آنچه كه مورد تخلف واقع گرديده با سعي و تلاش بيشتر آراء واقعي را صادر نمايند .

مصوبات :

 

    تعيين محدوده عملكردي ناحيه آزادشهر

 

1- لايحه شماره 930067015- 25/12/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004826- 25/12/93 :

« شوراي محترم اسلامي شهر يزد موضوع : تعيين محدوده عملكردي ناحيه آزادشهر با سلام وصلوات برمحمد و آل محمد (ص) احتراماً پیرو مصوبه بند یک مورخ 21/11/1393 آن شورای محترم وحسب بررسی‌های صورت گرفته مبني بر تشکیل ناحیه آزادشهر به پیوست سه نسخه نقشه محدوده عملکردی ناحیه فوق جهت بررسی و تأیید ارسال می گردد. ضمناً آقای مهندس مشایخی سرپرست ناحیه فوق جهت ارائه توضیحات معرفی میشوند.عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون عمران  و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تأييد قرار گرفت .

 

    فروش زمين مازاد تجاري به سازمان عمران ونوسازي 

 

2- لايحه شماره 930063858- 11/12/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004625- 11/12/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، به استحضار مي رساند شهرداري يزد بر اساس شق 1-4  از بند 4 صورتجلسه مورخ 3/10/86  شوراي محترم اسلامی شهر، نسبت به واگذاري دو قطعه زمين از پلاك 762/6517 بخش 4 با كاربري تجاري به كدهاي نوسازي 3 و2 – 32 – 34– 3  و به ‌‌مساحت‌هاي 55/332  مترمربع ‌و40/333 مترمربع واقع در بلوار فردوسي جنب مجتمع آموزشي سماء (مجاور محل ساختمان اداري منطقه سه) به سازمان بهسازي و نوسازي وقت اقدام نموده است . ليكن سازمان مذكور، طبق نقشه پيوست نسبت به تصرف و ساخت و ساز 38/372 مترمربع مازاد بر كل مساحت هاي فوق كه هم اكنون به صورت ساختمان مي باشد اقدام و همچنين 17/593  مترمربع رانیزدرقالب محوطه به تصرف درآورده  است . لذا  با عنايت به درخواست سازمان عمران ونوسازی مبني بر خريداری زمینهای مازادمذکور، موضوع جهت كارشناسي به هيأت ارزياب شهرداري ارجاع وهيأت مزبور قيمت هرمترمربع از زمین ساختمان شده مازاد  را 000/000/70 ريال و قيمت هرمترمربع محوطه را 000/000/27 ريال ارزيابي و سازمان جمعاً مبلغ 000/190/082/42ريال بدهكار مي گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصويري از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع رادر شوراي اسلامي شهر مطرح واجازه فرمائيد از محل كد 15542102001 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون عمران و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

    واگذاري يك قطعه زمين درمحدوده خيابان بوستان محمودآباد جهت احداث ايستگاه آتش نشاني   

 

3- لايحه شماره 930061810- 4/12/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004517- 4/12/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،بدينوسيله بپيوست درخواست شماره 931105727مورخ 4/11/93 سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني يزد مبني بر درخواست واگذاري يك قطعه زمين در محدوده خيابان بوستان محمود آباد به منظور احداث ايستگاه شماره 11 آتش نشاني ارسال ميگردد. لذا باعنایت به اینکه ششدانگ پلاك 2/5016 بخش 8 يزد به مساحت 600 مترمربع و به كدنوسازي 146– 10– 48 – 1 در همان محدوده طبق تقسيم نامه شماره 11879مورخ 23/11/91  دفتر اسناد رسمي 54 در سهم اختصاصي شهرداري قرار گرفته ،خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح تا در صورت موافقت پلاك مذكور جهت احداث ایستگاه درخواستی به آن سازمان واگذار گردد. ضمناً آقاي حاجي رضايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون عمران  و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مقررگرديد شهرداري با مالكيت خود درهمان مكان محلي را جهت استقرار اورژانس با هماهنگي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي احداث نمايد .

    تملك پلاك ثبتي واقع درطرح پارك بانوان حسن آباد 

 

4- لايحه شماره 940002582- 26/1/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000174- 26/1/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، پيرو لايحه شماره 930061752  مورخ 3/12/93 وعطف به بند يك صورتجلسه 17/12/93 آن شوراي محترم اسلامي ،به استحضار ميرساند با توجه به ضرورت اجراي طرح پارك بانوان جهت محله حسن آباد و ارزيابي انجام شده بابت كل پلاك و با عنايت به رضايت مالكين مبني بر واگذاري پلاك فوق به ازاي هرمترمربع000/900/1ريال با وضع موجود به انضمام آب قنات حسن آباد به ميزان 44 دقيقه دور هفت و منبع بتني حدود 75000  ليتري كه به حد كفايت پارك مي باشد با ساير متعلقات ومنصوبات آن جمعاً به مبلغ 000/350/491/6 ريال توافق گرديد كه در صورت درخواست مالكين با واگذاري زمين معوض،به نرخ كارشناسي به‌ايشان واگذار ودرغيراين صورت وجه آن به ايشان پرداخت خواهد گرديد.ضمناً ايشان موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح به نام شهرداري و تحويل ملك مي باشند. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه جديد ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200082 خرید باغ اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه  و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

    مساعدت به حوزه علميه  

 

5- نامه شماره 917109- 24/1/94 مديريت حوزه علميه استان يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000277- 29/1/94 با موضوع مساعدت مالي جهت تشريف فرمايي مرجع بزرگوار تقليد حضرت آيت ا... العظمي نوري همداني (دامت بركاته) به شهر دارالعباده يزد موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مقررگرديد شهرداري مبلغ يكصد وبيست ميليون ريال (000/000/120 ريال) از رديف اعتبارات ماده 17 سهم خود را براي تشويق طلاب نخبه به آن حوزه پرداخت نمايد .

                 تملك پلاك ثبتي متعلق به ابوالقاسم حكيميان 

 

6- لايحه شماره 930066374- 23/12/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004789- 23/12/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،بدینوسیله به استحضارمی رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك  پلاك ثبتي 3588  بخش 8  يزد به كد نوسازي 9080-11-49-1متعلق به آقای ابوالقاسم حكيميان واقع درطرح ورودي پارك تل كسنويه كه فاقد طرح اجرايي ميباشد و بر حسب ضرورت  ملك مورد نظر در سال 1392 تحويل شهرداري و شهرداري نيز طرح ورودي پارك تل كسنويه را اجرا نموده است اقدام نمايد. لذا در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده به ازاي هرمترمربع 000/250/8 ريال جمعاً مبلغ 000/250/397/4  ريال بابت غرامت ملك تعيين و مقرر شده در ازاي اين بستانكاري قطعات 1547 و 1548 از اراضي مهرآوران جمعاً به مبلغ 000/000/900/3 ريال به ايشان واگذار و مابه التفاوت آن به مبلغ 000/250/497 ريال بستانكاري مالكين نيز پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك در وجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به‌نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازمحل كد15310200024سایر تملکات منطقه دو اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي‌رضايي جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه  و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/19خاتمه يافت.