مصوبات يكصدوششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات يكصدوششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

 

یکصد و ششمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 7 صبح روز چهارشنبه مورخ 22/12/86 با حضور اکثریت  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- درخصوص بررسی طرح تفضیلی شهر یزد مقرر گردید نماینده شورای اسلامی شهر در جلساتی که شهرداری با کارشناسان و مشاورین برگزار می نماید حضور داشته باشند و شهرداری موظف است گزارش کاملی در این زمینه به شورا ارائه نماید.

2- در رابطه با پرداخت هرگونه وجهی از طریق اعتبارات ماده 17 مشروط بر اینکه برای اعضای شورای اسلامی شهر هیچ گونه سهمیه ای در این خصوص منظور نشود مقرر گردید ، شهرداری پیشنهاد خود را در این زمینه جهت بررسی و تصمیم نهایی به شورا گزارش نماید.

3- درخصوص کمک و مساعدت به افراد بی بضاعت و مستمندان مقرر گردید واحدی در شهرداری جهت تسریع در امور راه اندازی شود .

4- باعنایت به نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر باشهرداران مناطق سه گانه شهرداری،            ناحیه تاریخی درخصوص اختصاص بودجه جهت پروژه های عمرانی آن مناطق و نواحی پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید در بودجه سال 87 شهرداری مبلغ پانصد میلیون تومان به این امر اختصاص داده شود . ضمناً  شهرداری موظف است چگونگی هزینه کرد را طی لایحه ایی به شورا گزارش نماید.

5- مقرر گردید در سال آینده اعضای شورا حداقل ماهیانه دو بار از پروژه های عمرانی شهرداری در سطح شهر بازدید داشته باشند در ضمن آقای خباززاده جهت پیگیری و هماهنگی معرفی شدند.

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 10 خاتمه یافت