مصوبات نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
ر
صورتجلسه
 
   پيرودستوركاراعلام شده  روز سه شنبه مورخ18/2/86 وبرابراطلاع قبلي، نهمین جلسه            «فوق العاده» شوراياسلامي شهريزددرساعت7صبح روزچهارشنبهمورخ19/2/86 باتلاوت آياتي ازكلاما...مجيدوباحضورکلیه  اعضاء-امضاءكنندگان ذيل-  درمحل  تالارشورا تشكيل گردید.
      درابتدای جلسه آقای میرحسینی: رئیس شورا باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوی سلامتی و تندرستی همکاران ارجمند پیرو دستور کار اعلام شده در جلسه قبل درخصوص انتخاب و تعیین شهردار یزد بحث و تبادل نظر بعمل آمد.
در ادامه جلسه تصمیمی بشرح ذیل اتخاذ گردید :
نامه شماره 145=299/86/م-17/2/86 شهرداری :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر ؛ سلام علیکم ، احتراماً ضمن دونسخه از کپی نامه محرمانه 3/270/م-29/1/86 فرمانداری محترم یزد و همچنین 4/13992/م-21/12/85 معاون امور عمرانی و جانشین رئیس ستاد سفر رئیس جمهور و هیأت دولت خواهشمند است موافقت فرمائید معادل مبلغ 101.701.275 ریال بابت هزینه های پذیرائی و جایگاه از محل ردیف جشن و پذیرائی در وجه فرمانداری پرداخت و اعتبار آن در اصلاحیه بودجه پایدار گردد. حاجی محمدرضایی – سرپرست شهرداری یزد» مطرح باتوجه به جبران آن در اعتبارات سفر ریاست جمهوری مورد تصویب قرار گرفت.
 
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 10خاتمه یافت وجلسه «فوق العاده» بعد به عصرروز چهارشنبه مورخ19/2/86 ساعت20 موکول گردید.