مصوبات ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد


مصوبات ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
   پيرودستوركاراعلام شده  روز چهارشنبه مورخ12/2/86 وبرابراطلاع قبلي،ششمین جلسه  «فوق العاده» شوراياسلامي شهريزددرساعت7صبح روز پنج شنبهمورخ13/2/86 باتلاوت آياتي ازكلاما...مجيدوباحضوراكثريت  اعضاء-امضاءكنندگان ذيل-  درمحل  تالارشورا تشكيل گردید.
      درابتدای جلسه آقای میرحسینی:رئیس شورا باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوی تندرستی و توفیق روزافزون همکاران محترم و طول عمر باعزت مقام معظم رهبری وعرض خسته نباشید به کلیه کارکنان زحمت کش و خدوم شهرداری ،سلامتی و تندرستی یکایک آن عزیزان را از خداوند متعال مسئلت نمود. سپس پیرو دستور کار اعلام شده درخصوص انتخاب نمایندگان این شورا در کمیسیونهای مختلف شهرداری و سازمانهای وابسته بحث و تبادل نظر بعمل آمد و در ادامه طبق قرار قبلی معارفه کارکنان دبیرخانه شورا با اعضای شورا برگزار گردید.
در ادامه جلسه تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید :
 1- نامه شماره204/5059-10/2/86 سرپرست شهرداری یزد درخصوص ارسال جدول پیشنهادی بابت تفویض اختیارات به سرپرست شهرداری جهت تسریع در امور وحل مشکلات مردم وهمچنین امضاء تفاهم نامه فیمابین شهرداری وسازمانهای وابسته مطرح پس ازبحث وتبادل نظرمورد تصویب قرار گرفت.
درخصوص پرداخت حق الوکاله آقای نفیسی فرد به اتفاق آراء مقررگردید درحال حاضر شهرداری در این زمینه هیچ اقدامی ننماید تا شورا ضمن بررسی مجدد این موضوع تصمیمات لازم اتخاذ نماید.
مقررگردیدشهرداری دراسرع وقت نسبت به اعلام نام بانک،نام وشماره شعبه،شماره حساب،نوع حساب،موضوع حساب،صاحبان امضاء،زمان و مجوز افتتاح حساب را طی لیستی به شورا گزارش نمایند.
 به منظورکنترل ونظارت برحضور وغیاب اعضای شورادرجلسات وحضورکارکنان شورا درمحل کار خودمقررگردیدشهرداری هرچه سریعترنسبت به نصب دستگاه ساعت ورود وخروج اقدامات لازم معمول نماید.
 مقرر گردیدهریک از اعضای شورا جهت حضور در جلسات ادارات و سازمانهای دیگر ضمن هماهنگی با رئیس شورا گزارشی جهت اطلاع و استحضار دیگر اعضا به شورا ارائه نمایند.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 15/9خاتمه یافت وجلسه «فوق العاده» بعد به روز دو شنبه مورخ 17/2/86  ساعت 30/19 موکول گردید.