مصوبات دويست و هيجدهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات دويست و هيجدهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
  دويست وهيجدهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت7 صبح روز چهارشنبه مورخ14/12/87 با حضوركليه اعضاء تشكیل وتصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد :
 * مصوبات:
 
      * ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري  
1- لايحه شماره 230/39646– 22/8/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره3836-5/9/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،همانگونه كه استحضار داريد درسالهاي گذشته درخواستهاي تغيير كاربري وافزايش تراكم دركميسيون توافقات مطرح ودرپاره اي از موارد با اخذارزش افزوده، پرونده جهت طي مراحل قانوني به كميسيون ماده 5 ارسال مي گرديد ، ليكن درتعرفه عوارض جايگاهي براي آن تعريف نشده بود . درتعرفه سال 87 جهت امر شفاف سازي وجلوگيري ازبرخوردهاي سليقه اي با اين موضوع رديفي تحت عنوان عوارض ارزش افزوده وتغيير كاربري وتراكم مطرح وكليات آن به تصويب آن شوراي محترم رسيده ودربودجه سال جاري هم مبلغ قابل توجهي درآمد براي آن پيش بيني شده است . درتعرفه تصويبي عوارض ارزش افزوده بر مبناي مابه التفاوت قيمت كارشناسي بوده ،‌ليكن با عنايت به نظر اعضاي محترم شورا مبني بر محاسبه عوارض صدرالاشاره براساس قيمت منطقه اي ودرجهت كاهش تعرفه موجود از 30% به 25% پيشنهاد شهرداري به شرح ذيل تقديم مي گردد.
1- تغيير كاربري از كاربري طرح تفضيلي به كاربري تجاري به ازاي هر متر مربع معادل P100
تبصره1: جهت ايجاد انگيزه احداث پاركينگ عمومي با تغيير كاربري جزئي از هركاربري به پاركينگ وتجاري:
الف: درصورتيكه متقاضي حاضرباشد 70% ملك خودرا بصورت پاركينگ عمومي با حفظ مالكيت خود با كاربري پاركينگ دراختيارعموم قرار دهد از پرداخت ارزش افزوده تغيير كاربري به تجاري ،‌ تا دو طبقه برروي همكف درسي درصد باقيمانده معاف مي باشد . مشروط بر اينكه زمين مورد نظر بيش از 1000 متر مربع وپاركينگ اختصاص يافته بر معبر اصلي باشد.
ب: به ازاي احداث هر طبقه پاركينگ عمومي درزير زمين به شرط واگذاري آن به شهرداري جهت استفاده عمومي (بجزء پاركينگ مورد نياز ساختمان) ، سي درصد سطح مي تواند بدون اخذ ارزش افزوده تغيير كاربري يافته وبه مالك اختصاص يابد به شرط آنكه سطح اشغال تجاري در همكف بيش از 60% نشود . پاركينگ درطبقات ياد شده بايد مازاد بر پاركينگ مورد نياز تجاري تا سقف مذكور باشد ودرصورتيكه پاركينگ واگذاري سه طبقه باشد مالك مي تواند براي يك طبقه بعنوان رستوران بدون پرداخت ارزش افزوده پروانه اخذ نمايد . ضمناً پاركينگ مورد نياز ساختمان دراختيار مجموعه خواهد بود .
تبصره دو: ساختمانهاي تجاري كه داراي پروانه تجاري قبل از ابلاغ طرح جامع مي باشند وكاربري آنها طبق طرح تفضيلي كاربري غير تجاري است مشمول عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري نمي شود.
تبصره 3: ساختمانهاي تجاري احداثي از سال 60 لغايت 86 (ملاك عكس هوايي سال 59) كه كميسيون ماده صد با ابقاء بنا آن بصورت تجاري موافقت نموده وعوارض متعلقه تا پايان سال 86 پرداخت نموده اند مشمول 30% عوارض فوق ودرصورت عدم پرداخت مشمول 40% عوارض فوق خواهند شد.
2- تغييركاربري از هر كاربري به بازارچه محلي :
درجهت رفاه حال شهروندان تغيير كاربري از هرنوع كاربري به كاربري بازارچه محلي معاف مي باشد مشروط به اينكه اولاً مساحت زمين حداقل 2000 متر مربع باشد ثانياً حداكثر سطح اشغال مجاز 30% وثالثاً پاركينگ مورد نياز در ملك مورد نظر قابل تأمين باشد . بعلاوه ضرورت دارد سازمان ميادين ميوه وتره بار در ارتباط با جا نمايي اظهار نظر نمايد وموافقت آنها نيز ضروري است .
تبصره : درصورتيكه متقاضي به هرعلت با تخلف پس ازتغيير كاربري بازارچه محلي آنرا بصورت غير مجاز به كاربري ديگري تبديل كند ،‌متقاضي مي بايست علاوه بر پرداخت جرائم كميسيون ماده صد مبني بر مغايرت با پروانه ، عوارض ارزش افزوده را از كاربري قبل از بازارچه محلي به كاربري تبديل شده پرداخت نمايد.
3- ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري طرحهاي عمراني دولتي ، بخصوص مواردي كه امكان تحقق آن وجود ندارد (كاربري آموزشي،بهداشتي ، ‌ درماني ،‌ تأسيسات شهري، فرهنگي، ‌مذهبي،‌ورزشي)به كاربري مسكوني به ازاي هر مترمربع p5 مي باشد .
تبصره : درصورتيكه مالكيت اينگونه اراضي از سال 1365 (تصويب طرح تفضيلي) تاكنون تغيير نكرده باشد(ملاك سند مالكيت) از پرداخت عوارض ارزش افزوده فوق معاف مي باشند.
4- ارزش افزوده ناشي ازتغيير كاربري ساير كاربري ها (بجز كاربري ،‌آموزشي ،بهداشتي ،‌درماني ،‌تأسيسات شهري،فرهنگي،‌مذهبي،‌ورزشي)به كاربري مسكوني بارعايت ضوابط تفكيك وتغييركاربري به ازاي هرمترمربع p30 مي باشد.  
5- ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري از كاربري طرح تفضيلي به اداري وصنعتي به ازاي هر متر مربع p50
درصورتي با تغييركاربري صنعتي وموارد مشابه موافقت مي شودكه ضرورت تعطيلي آن توسط مراجع ذيصلاح تأئيد گردد.
تبصره : درجهت حمايت از توسعه صنايع دستي اختصاصي يزد ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري از كاربري طرح تفضيلي به كارگاههاي صنايع دستي به ازاي هر مترمربع p20 مي باشد.
6- تغيير كاربري از هر نوع كاربري به آموزشي،بهداشتي ،‌درماني ،فرهنگي،‌مذهبي،‌ورزشي، پاركينگ عمومي وكودكستان بدون اخذ ارزش افزوده مي باشد.
7- تغيير كاربري سطح اشغال مجاز باغ به تجاري :
به منظور تشويق مالكان باغهاي داير ودرجهت حفظ باغات موجود درسطح شهر به شهرداري اجازه داده مي شود نسبت به تغيير كاربري سطح اشغال مجاز (برابرآئين نامه اجرايي ماده 14 قانون زمين شهري)به كاربري تجاري با اخذ ارزش افزوده برابر تغيير كاربري از مسكوني به تجاري (به ازاي هر متر مربع سطح اشغال مجاز p100)موافقت نمايد (با كاربري هايي از جمله رستوران ،‌تالار و....بر حسب بهره برداري از باغ بصورت باغ خانواده ، چايخانه ومشابه آن )
8- عوارض ارزش افزوده ناشي از تراكم :
1- عوارض ارزش افزوده ناشي از تراكم تجاري به ازاي هر متر مربع طبقه دوم وبالاتر p20  
2- عوارض ارزش افزوده ناشي از تراكم اداري ، دولتي وخصوصي به ازاي هر متر مربع طبقه دوم وبالاتر p15
3- عوارض ارزش افزوده ناشي از تراكم مسكوني وبافت ويلايي بيش از 200% به ازاي هر متر مربع p10
تبصره : ساختمانهاي بدون پروانه مازاد بر تراكم به جز مسكوني كه توسط كمسيون ماده صد با ابقاي آن موافقت مي شود نيز مشمول اين تعرفه خواهند شد.
9- زمينهاي مسكوني كه برخلاف ضوابط طرح تفضيلي وزير حد نصاب تفكيكي قطعه بندي شده اند (بجز املاكي كه از طريق ماده 147 سند اخذ نموده اند وساختمان احداثي تا سال 86)ودرخواست پروانه داشته ويا از ابتداي سال 87 ساختمان برروي آن احداث شده باشد مشمول پرداخت تعديل تراكم معادل p10 به ازاي هر متر مربع مابه التفاوت زمين موجود وبا حد نصاب مصوب خواهند شد .
تبصره 1: با اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري وتراكم تبصره 1 توضيحات رديف 1 وتبصره 3 رديف 3 تعرفه عوارض وبهاي خدمات سال 87 حذف مي گردد.
توضيحات: دركليه موارد فوق ارزش افزوده ناشي ازتغيير كاربري وتراكم نبايد از 25% ارزش افزوده براساس قيمت كارشناسي بيشتر واز 15% آن كمتر باشد . 
خواهشمند است دستور فرمائيد پس از تصويب جهت اجرا امر به ابلاغ فرمايند. ميروكيلي – شهردار يزد.»
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ،مقررگرديد شهرداري براساس رديف 42 تعرفه عوارض وبهاي خدمات سال 88 (42- عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري وتراكم ) اقدام نمايد به گونه اي كه تحت هيچ شرايطي منجر به افزايش عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري وتراكم در سال 87 نگردد.
 
     * تهيه نقشه شهر يزد (GIS)توسط سازمان فناوري
2- لايحه شماره 204/10483– 26/3/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره1226-26/3/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،به پيوست صورتجلسه مورخ 13/3/87 بين سازمان آماروفناوري اطلاعات شهرداري يزد وشهرداري يزد به استحضار مي رساند با توجه به اينكه تفاهم نامه شماره 221/1305 مورخ 19/1/86 درارتابط با تهيه نقشه شهر يزد (GIS) درپايان سال 86 توسط سازمان آمار وفناوري اطلاعات به اتمام رسيده است واعتبار آن دربودجه 87 پيش بيني نگرديده است ، خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيدبابت تتمه تفاهم نامه فوق الذكر از محل كد 07-100- 533 هوشمند كردن چراغهاي راهنمايي شامل فيبر نوري و... بمبلغ يك ميليارد ودويست وپنجاه ميليون ريال (1.250.000.000 ريال)كسروبه كد01-020-539 ديون اجرايي حاصل ازپروژه هاي عمراني به بودجه 87 اضافه گرددودراصلاحيه بودجه سال 87 لحاظ گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»
مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به توضيحات مدير عامل سازمان فناوري وبررسي هاي بعمل آمده وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مشروط برتأئيد نمودن اقدامات صورت گرفته توسط مشاور استفاده كننده "آرمانشهر " وتحويل اين پروژه با حضور ونظارت نماينده شوراي اسلامي شهر ، مورد تصويب قرار گرفت.
 
     *واگذاري محلهاي مورد اجاره       
3- لايحه شماره 240/41247– 2/9/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره3770-2/9/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،عطف به رونوشت شق 2-1 از صورتجلسه مورخ 3/7/87 ضمن ارسال تصوير گزارش مسئول اموال كه طي شماره 37937 مورخ 13/8/87 ثبت گرديده به استحضار مي رساند با توجه به اينكه بعضاً حدود سي سال مي باشد كه محلهاي مورد نظر دراختيار مستأجرين  مي باشد مدعي حق وحقوق مي باشند وپس از رضايت مستأجرين وتخليه محلهاي مورد اجاره مي توان از طريق مزايده محلهاي مذكور را واگذار نمود ،  لذا خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح وارائه طريق فرمائيد.ضمناً آقاي هدايت كريمي مسئول اموال شهرداري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي          مي گردد.ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ،مقررگرديد شهرداري املاك ومستغلاتي راكه تاكنون بدون برگزاري مزايده دراختيار افرادمستأجرمي باشدتاپايان سال 87 برابرنظركارشناسان نسبت به اخذاجرت المثل وتخليه آن براساس ضوابط ومقررات اقدامات لازم معمول نمايد.
 
     *درخواست معافيت مؤسسه خيريه جوادالائمه       
4- لايحه شماره 230/50304– 24/10/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4812-3/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،ضمن ارسال تصوير درخواست واساسنامه مؤسسه خيريه فرهنگي حضرت جوادالائمه (ع) ، خواهشمنداست در صورت موافقت با اعطاي معافيت به مؤسسه مذكور براساس بند 8-5 تعرفه عوارض وبهاي خدمات 87، دستور فرمائيد مراتب جهت اجرا به شهرداري ابلاغ گردد. درضمن درصورت نيازآقاي دشتي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ،پيشنهاد فوق مشروط براينكه شهرداري نسبت به برآورد كل مبلغ پرداختي عوارض مربوطه اقدام تا درقبال آن افراد بي بضاعت ومستمندي كه از سوي شوراي اسلامي شهر وشهرداري جهت تحصيل درآن مؤسسه معرفي مي شوند از معافيت يا تخفيف لازم بهرمند گردد ، مورد تصويب قرار گرفت .
 
 *نامه سازمان تفريحي مبني برنامگذاري معابر       
5- لايحه شماره 110/53272– 9/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4973-13/11/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،به پيوست تصوير نامه شماره 6033 -24/10/87 سازمان تفريحي شهرداري منضم به يك نسخه ازصورتجلسه پيشنهادي كميته نامگذاري معابر مورخ 9/10/87 جهت استحضار ارسال ،‌خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ، درصورت موافقت مراتب را جهت اقدامات بعدي امربه ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي نيكونژاد بعنوان نماينده شهرداري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهردار يزد.»
 
رديف
واقعدركوي(مسير اصلي)
نام قبلي
نام دقيق پيشنهادي
1-
كوي دانشگاه
خيابان منتظر فرج
خيابان دكتر منتظر فرج
2-
بلوار باهنر كوچه خرم فرعي كوچه احسان
فاقد نام
كوچه عرفان
3-
بلوار باهنر كوچه خرم فرعي كوچه احسان
فاقد نام
بن بست شكوفه
4-
خيابان كاشاني كوچه دكترمرتاض فرعي كوچه هيجدهم  
فاقد نام
كوچه سپيده
5-
بلوار دهه فجر پشت دبيرستان مصباح
فاقد نام
كوچه شهيد مطهري
6-
خيابان چمران كوچه سردار ملي سابق
1- كوچه سردار ملي
2- كوچه شهيد عابدين قائمي
كوچه شهيد عابدين قائمي وزير نويس
(سردار ملي)        
7-
بلوار مدرس فرعي 24 متري (سنتو )
فاقد لوح شناسايي
كوچه آرام
 
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ،رديف1 خيابان دكتر منتظر فرج رديف 2 كوچه عرفان رديف 3 بن بست شكوفه رديف 4 كوچه سپيده رديف 5 تغييرنام كوچه شهيد مطهري بنام دانش ورديف 7 كوچه آرام مورد تصويب قرار گرفت .ضمناً رديف 6 كوچه شهيد عابدين قائمي با زيرنويس سردار ملي مقررگرديد شهرداري براساس مصوبه قبلي شورا(بند 8 صورتجلسه مورخ 1/7/86 )اقدام نمايد.
 
*كمك به سالن ورزشي شهداي محمودآباد بابت برگزاري مسابقات فوتبال جام رمضان       
6- لايحه شماره 220/53451– 10/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4962-12/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،عطف به نامه 4275 مورخ 2/10/87 آن شوراي محترم موضوع بند 1 شق ب صورتجلسه 25/9/87 كميسيون فرهنگي ، اجتماعي به استحضار مي رساند شهرداري يزددرنظرداردمبلغ دوميليون ريال (2.000.000 ريال)ازمحل كد 01-417- 512 كمك به مؤسسات به مسئول سالن ورزشي شهداي محمودآبادبابت برگزاري مسابقات فوتبال جام رمضان ازمحل سهم شورا پرداخت نمايد ،‌لذاخواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيدمبلغ دوميليون ريال(2.000.000 ريال) ازمحل كد 03-417- 512 كمك به مستمندان كسر وبه كد 01-417- 512 كمك به مؤسسات اضافه ودروجه سالن ورزشي مذكور پرداخت گردد.ضمناً آقاي هوشمند بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
*برگزاري مزايده غرفه هاي موجود ونحوه واگذاري درپايانه مسافربري جديدالاحداث        
7- لايحه شماره 240/53213– 9/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4931-9/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،عطف به نامه 4081 مورخ 20/9/87 آن شوراي موضوع بند 1 شق ب صورتجلسه 17/9/87 كميسيون برنامه وبودجه وپيشنهاد 220/34511 مورخ 21/7/87 شهرداري درخصوص برگزاري مزايده غرفه هاي موجود ونحوه واگذاري درپايانه مسافربري جديدالاحداث شهرداري به پيوست تصوير برگ ارزيابي تعيين اجاره بها كه توسط هيأت كارشناسان انجام گريده وهمچنين تصوير پيش نويس آگهي مزايده نوبت اول تقديم مي گردد ،‌ خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ودرصورت موافقت امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي صلواتي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ،پيشنهاد فوق با رعايت ضوابط ومقررات مربوط به مزايده وهمچنين آئين نامه معاملات شهرداري مورد تصويب قرار گرفت .
 
*تملك تمامي پلاك ثبتي واقع درطرح پارك آيت ا... خاتمي متعلق به ستاد اجرايي فرمان امام (ره)      
8- لايحه شماره 502/53789– 13/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5123-19/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،پيرو پيشنهاد شماره 502/43906 مورخ 16/9/87 وبند 8صورتجلسه 4/10/87 بابت اعتبار بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك تمامي ازپلاك شماره ثبتي 8083 بخش 4يزد متعلق به ستاد اجرايي فرمان امام (ره) واقع درطرح پارك آيت ا.... خاتمي اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس نظريه هيأت كارشناسي رسمي جمعاً‌مبلغ يك ميلياردوپنجاه وشش ميليون ريال (1.056.000.000 ريال)بستانكاري آن ستاد تعيين ومقررشد مبلغ مذكور به حساب عوارضات پلاك 3587 بخش 4 يزد واقع دربلوار كوثر ومتعلق به ستاد اجرايي فرمان امام (ره) منظور گردد وستاد اجرايي موظف به انتقال از طريق قولنامه وتعهد محضري به نام شهرداري اقدام نمايد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي مربوطه خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد اقدامات لازم از محل كد 64-020-531 تملك طرح پارك آيت ا... خاتمي معمول گردد. ضمناً آقاي خواجه منصوري رئيس اداره املاك بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ،پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت .
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت 10/23 خاتمه يافت.