مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور محسن عباسی رئیس کمیسیون معماری، شهرسازی و عمران شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور محسن عباسی رئیس کمیسیون معماری، شهرسازی و عمران شورای اسلامی شهر یزد

موضوع: گزارش اقدامات ساخت و باز پیرایی 71 پارک و بوستان در مناطق پنج گانه شهرداری