مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور حمیدرضا قمی عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد و رئیس کمیسیون شهر هوشمند 6 آذر 1398

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور حمیدرضا قمی عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد و رئیس کمیسیون شهر هوشمند 6 آذر 1398

بخشی از خیابانهای مرکزی شهر مانند خیابان امام و دهم فروردین باید برای مسیر دوچرخه سواری اصلاح شوند.

 

موضوع: پروژه های شهرداری و شورای شهر در هوشمند سازی و ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید