عوارض زیربنایی مسکونی، تجاری و آپارتمانی مورد بررسی قرار گرفت

عوارض زیربنایی مسکونی، تجاری و آپارتمانی مورد بررسی قرار گرفت

در کمیسیون بودجه،درآمدپایدار و سرمایه گذاری شورای شهر یزد که روز شنبه 16 دی ماه برگزار شد، عوارض زیربنایی مسکونی، تجاری و آپارتمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت