صورتجلسه چهل وسومین جلسه كميسيون شهرهوشمند


صورتجلسه چهل وسومین جلسه كميسيون شهرهوشمند

 

 

 

 

 

 

چهل وسومین جلسه كميسيون شهرهوشمند و بهبودروشها شورای اسلامی شهریزدباتلاوت كلام ا... مجيد وبا حضوراعضای کمیسیون شورا ومیهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگردومهندس زینی مشاوران کمیسیون، مسعود تاج آبی رئیس سازمان فاوا، جعفرامین مقدم مدیر مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهر، رامین زارع پژوهشگر، فخرآبادی معاون دفترآمارواطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، دکتررحمانی معاون منابع انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، هدایت کارگر رئیس گروه برنامه ریزی استانداری و کارشناسان مرتبط باموضوعات، درروزیکشنبه مورخ 97/10/9 ساعت11.40 بادستورکار تعیین سیاستها وتکالیف بودجه ای حوزه فاوا ومرکز خلاقیت، راهکارهای پویاسازی مرکز خلاقیت(آقای زارع) وگزارش آقای فعالی در خصوص اصلاح فرایندها وبهبود روشها تشكيل گرديد.

ابتدای جلسه، آقای حمیدرضا قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند وبهبودروشها شورا ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه، دستورکار جلسه را مطرح نمود.

آقای تاج آبی گزارشی از ساختار بودجه ریزی و بودجه سال 98 سازمان ارائه وگفت: ساختار بودجه سال 98 به نحوی است که برای هر پروژه ای نیروی انسانی جهت پیگیری واقدام تعیین شده است. برای پویایی وبرنامه ریزی نظرات شورا نیاز می باشد.

وی افزود: بودجه سال 98، 55 درصد نسبت به کل بودجه سال گذشته افزایش داشته که 65 درصد آن عمرانی و 38 درصد جاری بوده است.

آقای قمی خاطرنشان ساخت: 50درصدکل بودجه سازمان فاوابایدشامل پروژه های توسعه سرویسهای خدمات الکترونیکی برای عموم باشد.

خانم عامری با اشاره به مسکوت نمودن اطلاعات و داده درسازمان فاوا تصریح کرد: سازمان می تواند با فروش داده های موجود، درآمدزایی نماید.

آقای قمی بر اصلاح فرایندها وبهبود روشها در شهرداری تاکید و افزود: اگر شناسایی اموال فکری و غیرمحسوس شهرداری تاکنون به نتیجه رسیده بود در حال حاضر در بودجه گذاشته شده بود.

آقای تاج آبی اظهارداشت: برای هر پروسه انعقاد قرارداد با شرکتهای مختلف باید از لحاظ امنیتی مورد تایید قرار گیرد.

در این جلسه اعضای شورا مباحث درآمدزایی از دیتاها و نرم افزارهای فاوا، شناسایی بانک اطلاعات، عمده برنامه های سازمان فاوا در راستای ارائه خدمات به شهروندان از طریق توسعه سرویس های خدمات الکترونیکی باشد، مرکز خلاقیت باید به دنبال ارائه پیشنهادات وایده به شورا باشد، عدم جاافتادن نقش مرکز خلاقیت در شهرداری، گزارش اختصاص 0.5 درصد کل بودجه شهرداری به مرکزخلاقیت، را مطرح نمودند.

آقای تاج آبی پیشنهاد نمود: به شهرداری تکلیف شود تا مجموعه خلاقیت به عنوان عامل چهارم فعالیت نمایند و براساس آن بودجه ای برای آنان در نظرگرفته شود.

سپس آقای رامین زارع پژوهشگر گزارشی از مدل پویاسازی مرکز خلاقیت نوآوری وفناوری نوین شهر برپایه نقشه راه فناوری ارائه نمود.

آقای فعالی گزارشی از اقدامات حوزه برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی در خصوص اصلاح فرایندها و بهبود روشها در شهرداری ارائه و از انعقاد قرارداد با دانشگاه یزد در راستای اصلاح فرایندها وبهبود روشها براساس معماری سازمانی (سرویس دهی براساس فناوری اطلاعات) در چند هفته اخیر خبرداد.

آقای دکتررحمانی بااشاره به اصلاح نظام اداری وتصویب نقشه راه دوم توسط دولت، از شهرداری یزد به جهت شرکت درنمایشگاه رصدکردن در اصلاح نظام اداری (ارزیابی عملکرددستگاه های اداری) طی سه سال متوالی تشکر و قدردانی نمود.

وی تصریح کرد: شهرداری یزد از 52 دستگاه اداری که درنمایشگاه مذکورشرکت نموده اند، رتبه 39 را به خود اختصاص داده است. شهرداری در شفافیت مالی، دولت الکترونیکی(ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان بدون حضور) و ارتقاء سلامت اداری ضعیف عمل کرده است.

آقای کاشفی زاده از نتایج ارزیابی عملکرد ابراز تعجب نمود و گفت: شهرداری یزد در کشوردر یک یا چند زمینه پیش فرض و جلوداراست.

آقای آزادی اظهارداشت: منابع مالی شهرداریها از خودشان است در صورتی که دستگاههای دیگر از منابع مالی دولت بهرمند می باشند.

آقای قمی اظهارداشت: شهرداری درزمینه سرویس دهی الکترونیکی به مردم قدمهای خوبی برنداشته است.

آقای فخرالدینی ضمن تقدیر از شهرداری یزد جهت شرکت در نمایشگاه رصدکردن در اصلاح نظام اداری بدون اجبار خاطرنشان ساخت: توزیع خدمات در شهرداری پراکنده است و این ارزیابی براساس دستگاه های دولتی سنجیده می شود به هرحال باید مرحله به مرحله ساختار و فرایندها براساس منابع انسانی موجود دردستگاه ها شناسایی و اصلاح شود.

وی افزود: برای دستیابی به دولت الکترونیکی زیرساخت الکترونیکی بایستی فراهم شود.

آقای کارگر پیشنهاد داد: معماری سازمانی باید براساس بازبینی قبلی صورت گیرد در غیراینصورت خوب عمل نمی کند.

آقای فعالی با اشاره به عدم اطمینان خاطر منابع انسانی شهرداریها؛ تصریح کرد: مشکل شهرداری ها این است که هیچ وزارتخانه ای ندارد و شاخصهای زیادی دارد شهرداری سعی نموده خود را اصلاح نماید ما قبول داریم که مشکل داریم. طرح معماری سازمانی می تواند ما را به جلو ببرد.

وی از نقل وانتقال اسناد به صورت الکترونیکی حضوری در شهرداری یزد طی ماه های اخیر خبر داد.

موضوعات تعیین سیاستها وتکالیف بودجه ای حوزه فاوا ومرکز خلاقیت، راهکارهای پویاسازی مرکز خلاقیت(آقای زارع) واصلاح فرایندها وبهبود روشها مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

 

مصوبات:

1- در راستای کاهش پروسه تایید امنیتی پروژه های سازمان فاوا مقرر گردید جلسه هماهنگی  با حضور مشاوران کمیسیون شهرهوشمند، خانم فداکارمدیرکل ارتباطات و اطلاعات استان، آقای صمصامی و آقای رحیم نژاد و آقای حفیظی حراست تشکیل و مسئله مذکور بررسی گردد.

2- در خصوص تعیین سیاستها و تکالیف بودجه سال 98 سازمان فاوا و مرکز خلاقیت مقرر گردید جلسه هماهنگی جهت دریافت نقطه نظرات مشاوران ذی صلاح با حضور مشاوران کمیسیون، آقای مصطفوی، آقای نظارات، آقای پژوهان، خانم فداکارو آقای پارسائیان برگزار و نتیجه را به کمیسیون اعلام شود.

3-مقرر گردید در راستای اجرای مصوبه تشکیل مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهر توسط شورای محترم شهر، ساختار و فرایند ارتباطی مرکز خلاقیت ها قبل از ارائه لایحه بودجه سال 98 توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری با همکاری مرکز خلاقیت تدوین و به شورا ارائه گردد. ضمناً معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری ظرف مدت یک هفته گزارشی از عملکرد 0.5 درصد بودجه شهرداری که مقرر بود در حوزه مرکز خلاقیت ها عمل گردد، ارائه شود.

4-با گزارش آقای رامین زارع درخصوص پویاسازی مرکز خلاقیت مقرر گردید جلسه سه جانبه با محوریت مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهر و حضور مشاوران شورا و آقای زارع برگزار و جمع بندی آن به کمیسیون ارائه شود.

5- مقرر گردید در جلسات آتی کمیسیون شهرهوشمند وبهبودروشها موضوع اصلاح فرایندها و بهبودروشها مطرح شود. ضمنا مقرر گردید درجلسه آینده آقای دکتررحمانی گزارشی از ارزیابی عملکرد شهرداری در نمایشگاه رصد کردن در اصلاح نظام اداری و آقای فعالی گزارشی از طرح معماری سازمانی ارائه نمایند.

جلسه در ساعت 14.25 با ذكر صلوات به پايان رسيد.