سی وسومین جلسه پنجمين دوره شورای اسلامی شهریزد


صورتجلسه سی وسومین جلسه شورای اسلامی شهریزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجیددرساعت40/17شنبه مورخ 25/9/96 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید:  

   درابتدا ریاست شوراباسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)وآرزوی سلامتی وتوفیق روزافزون همکاران ارجمند وسایرمسئولین و عرض تبریک روز پژوهش به تمامی پژوهشگران درهر صنف و دانشگاهیان و با گرامیداشت یادوخاطره شهید بزرگوارحضرت آیت ا... دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه ، از اعضای شورا خواست تا درنشست مطبوعاتی که قرار است درروز دوشنبه مورخ 27/9/96 رأس ساعت10 درصحن علنی بابت ارائه عملکرد صدروزه شورا برگزارشود حضورفعال داشته باشند. وی در ادامه از اقدامات خوب انجام شده توسط شهرداری جهت برگزاری جشنواره غذای سالم درکارخانه جنوب ، برنامه ورزشی تفریحی توسط آتش نشانی در پارک کوهستان و برگزاری دوره و کارگاه دوچرخه در یزد با حضور میهمانانی از کشور هلند مطالبی را عنوان نمود.

    درادامه باتوجه به دستور کارجلسه و با حضور آقای فرهمند معاون معماری وشهرسازی شهرداری و همراهان آقایان دکتر وطن دوست ، رعیتی مقدم، مختاری و خانم عبداللهی از کارشناسان برجسته در حوزه گردشگری کشوردرجلسه شورا، درابتدا ریاست شورا با عرض خیرمقدم و خوشامدگویی به میهمانان ارجمند برای یکایک آن عزیزان درجهت تهیه و تدوین برنامه راهبردی شهرتاریخی یزد بدلیل جهانی شدن آرزوی موفقیت وسربلندی نمود وخواهان توجه بیشتربه مدیریت یکپارچه شهری درآن برنامه برای شهر یزد گردید.

   سپس آقای فرهمندازحمایت ها واقدامات خوب صورت گرفته ازسوی معاونت سابق امورعمرانی استانداری در جهت انعقاد قرارداد بابت تهیه وتدوین سند برنامه راهبردی برای معرفی شهرجهانی یزد با آقای دکتر       وطن دوست و نیزبازدیدانجام شده ازمحدوده بافت تاریخی وپایگاه جهانی شهریزد جهت استحضار اعضای شورا توضیحاتی ارائه نمود.

   درادامه آقای دکتروطن دوست ضمن تقدیروتشکر ازاعضای شورا بخاطر برپایی این جلسه، مقدمه ای از جریانهای صورت گرفته درجهت ثبت جهانی شدن شهر یزد دریونسکو وضرورت توجه مسئولین استان به این مهم در درازمدت ونگهداشتن آن افتخار با تهیه یک سند راهبردی باداشتن ابزاروامکانات لازم برای جاودانه ماندن این مقصد گردشگری مطالبی را عنوان و شهریزد را یکی از مهمترین شهرهای دنیا دانست و افزود درواقع باید یکسری فعالیت هایی را آغاز و تعریف نماییم و بصورت مداوم و مستمر کارها را انجام و با ایجاد سند چشم انداز ده ساله تمامی برنامه ها و اهداف را مشخص نمائیم.

    سپس آقای دکتر رعیتی مقدم اظهارداشت ارزش شهر جهانی یزد ارزش بی مانندی است خوبی هایش را همه می دانیم و آنچه را که دیگران می گویند شهر یزد علمی ترین شهر از لحاظ سبک معماری می باشد که در بازدید انجام شده از بافت قدیم یزد مسائل خوب و ارزشی را دیدیم و امیدواریم با تهیه سند راهبردی به اهداف خود برسیم.

   در ادامه آقای دکتر مختاری ثبت جهانی شهر یزد را یک فرصت خوب دانست و افزود باید این فرصت را غنیمت شمرد که از سرتواضع این فرصت تبدیل به غفلت نشود و برای این گنجینه پربها ارزش قائل شویم و از یزد که در زمینه خشت و خام درجهان افتخارآفرین است با یک برنامه ریزی هدفمند آنرا حفظ و نگهداری نمائیم .

    سپس خانم دکترعبداللهی از اقدامات و چگونگی فعالیت های صورت گرفته درجهت تهیه وتدوین برنامه راهبردی برای معرفی شهرجهانی یزد مطالبی را عنوان نمود.

   درادامه هریک ازاعضای شورا با عرض خیرمقدم وخوشامدگویی به میهمانان محترم نقطه نظرات و دیدگاههای خود را درتدوین برنامه راهبردی شهرجهانی یزد ازجمله توجه ویژه و خاص به زیرساخت ها و دینداری مردم یزد دربحث معماری اصیل ایرانی و اسلامی، فرهنگ سازی درجهت حفاظت و صیانت از بافت قدیم، استفاده ازتجارب و تخصص اساتید و صاحب نظران یزدی درجهت تهیه و تدوین برنامه راهبردی بامنظور نمودن مسائل فرهنگی واجتماعی شهریزد مطرح و بحث وتبادل نظر نمودند.

   سپس آقای دکترجمالی نژاد شهردارمحترم با عرض خیرمقدم وخوشامدگویی به میهمانان ارجمند اظهار داشت تهیه سند راهبردی برای شهر یزد باید با برنامه پنجساله شهرداری دریک راستا و همخوانی داشته باشد تا با بهترین نحو آن سند تدوین و تهیه گردد.

  درادامه جلسه باعنایت به درخواست وهماهنگی های بعمل آمده رئیس و اعضای محترم هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان درجلسه شورا حضوریافتند که درابتدا آقای ثقفی ریاست آن کانون ضمن تقدیروتشکرازرئیس و سایر اعضای شورا بخاطربرپایی این جلسه ، درخصوص اهداف آن کانون با داشتن کارشناسان متعهد ومتخصص جهت انجام کارهای کارشناسی درچارچوب قوانین و مقررات جاری، انجام کارشناسی به قیمت روزوتعیین دستمزد کارشناسان برابرتعرفه، همکاری وتعامل باشهرداری درجهت قیمت گذاری املاک درمسیر بامسئولیت داشتن درقبال انجام کار کارشناسی وضرورت ارائه اسناد و مدارک توضیحاتی ارائه نمود.

    سپس هریک از اعضای شورا با عرض خیرمقدم وخوشامدگویی به میهمانان بزرگوار نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را در رابطه با انجام کارهای کارشناسی به خصوص دربحث ساخت وسازها واجرای آئین نامه 2800 واستحکام بنای احداثی توسط مالکین و بررسی آن درکمیسیونهای ماده صد شهرداری برای هرگونه تصمیم گیری ، ایجاد سازوکارهای لازم و وحدت رویه درانجام قیمت گذاری املاک فروشی، واحدهای استیجاری ، رهن و اجاره ، تعیین و چگونگی افزایش ضرایب قیمت ها جهت اطلاع مردم بصورت سالیانه ، ارائه کارکارشناسی بصورت مستدل و صریح ومنطبق با واقعیت ، نحوه قیمت گذاری و کار کارشناسی جهت تملک و آزادسازی برای اجرای پروژه های شهرداری ورضایت مردم دراین زمینه ، نحوه تفکیک وخرید وفروش اراضی درخارج از محدوده ، چگونگی تملک زمین و منازل کثیرالمالک ومجهول المالک مطرح وبحث وتبادل نظر نمودند.

   سپس آقای دکترجمالی نژاد شهردارمحترم با عرض خیرمقدم و خوشامدگویی به میهمانان گرامی اظهار داشت درخواست هایی که از شهرداری به آن کانون جهت کار کارشناسی ارجاع می شود موضوع یک نفر و یک شخص نیست بلکه موضوع یک شهر می باشد و چون واقعاً مردم با شما طرف هستند ، باید نظرات براساس چارچوب وظایف و قوانین ومقررات صورت گیردکه این موضوع خیلی مهم وباید حقوق شهروندان دراین زمینه مدنظرورعایت شود. وی درادامه پیشنهاد نمود کارگروهی با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر، شهرداری وآن کانون جهت بررسی مسائل و مشکلات و برقراری تعامل و همکاری بیشتر تشکیل گردد.

   درادامه آقای حاجی رضایی مسئول اداره املاک شهرداری درخصوص ارسال پرونده های شهرداری جهت تعیین کارشناس و قیمت گذاری املاک ونیزبعضی ازمسائل ومشکلات پیش روجهت استحضار اعضای شورا توضیحاتی ارائه نمود.

   سپس آقای دشت آبادی یکی از اعضای هیأت مدیره آن کانون دررابطه با درخواست های ارسالی از سوی کمیسیونهای ماده صد درجهت انجام کارشناسی مبنی بر رعایت آئین نامه 2800 واستحکام بنای احداثی ومسائل ایمنی ، بهداشتی و رعایت ضوابط طرح تفصیلی مطالبی راعنوان نمودکه درپایان مقررگردید کارگروهی با حضورآقای پاک نژاد و سرکارخانم جورابی به عنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر ودو نفرازشهرداری و دونفر از کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان درجهت بررسی مسائل ، مشکلات و ایجاد راهکارهای مناسب جهت برقراری تعامل و همکاری بیشتر تشکیل گردد .

    درادامه جلسه ریاست شورا طرح ها و لوایح شهرداری جهت ارجاع به کمیسیونهای داخلی شورا قرائت نمودند و درخصوص پرونده های تملکی متعلق به آقای میروکیلی بابت اجرای طرح میدان شهدای محراب که چندین سال بلاتکلیف مانده خواستار تعیین تکلیف و بررسی آن موضوع از سوی شورا گردید.

مصوبات :

  گزارش عملکردششماهه اول سال96

1- نامه شماره960038257-15/8/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961002204-16/8/96بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: ارسال گزارش عملکرد ششماهه اول سال1396، باسلام و صلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً ؛ بازگشت بنامه شماره 961001971 مورخ29/7/1396به پیوست یک نسخه گزارش جامع تجمیعی- تلفیقی درآمد وهزینه شش ماهه اول سال 1396 شهرداری و سازمان های تابعه به انضمام ترازنامه، تراز آزمایشی و صورت گردش وجوه نقد برای بررسی واقدام لازم تقدیم         می گردد. جمالی نژاد -  شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح باعنایت به بررسی های بعمل آمده ازسوی کمیسیون بودجه و توضیحات نائب رئیس آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، بدلیل اینکه حسابهای شهرداری درسال95 تاکنون حسابرسی نشده است وتأیید صورت درآمد هزینه شش ماهه نخست شهرداری از سوی این شورا فعلاً امکان پذیر نمی باشد لذا تکالیف تعیین شده از سوی این شورا بشرح ذیل جهت اطلاع وهرگونه اقدام مقتضی ازسوی شهرداری برای انتشار و تنویرافکار عمومی اعلام می گردد. ضمناً مقررگردیدشهرداری منبعد موارد را رأس موعد قانونی به شورا ارسال تا درزمان خود نسبت به انتشارآن اقدام گردد .

1-   گزارش ابرازی از حیث درآمد و هزینه دارای مغایرات زیر می باشد :

 

 

شرح

بودجه مصوب سال 96 (میلیارد ریال)

سهم 6ماهه اول سال 96 (میلیارد ریال)

محقق نشده (میلیارد ریال)

انحراف نامساعد (درصد)

درآمدکل

6.083

3.041

1.331

53%

هزینه کل

6.083

3.041

809

73%

 

 

1-1-لازم است مقررگردد تا علل بروز مغایرت های مذکور به همراه مستندات مربوط به شورای اسلامی شهر یزد ارائه گردد.

2-   اهم سایر موارد قابل ذکر مرتبط با گزارش ارسالی به شرح زیر است :

1-2- برابر نامه شماره 60195 مورخ 1/12/1395 مدیرکل محترم دفتربرنامه ریزی وبودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشورمقررگردیده تا ابلاغ وزارت کشور از تغییرسیستم های حسابداری و بودجه شهرداری ها خودداری گردد. بدین معنی که درحقیقت مبنای حسابداری و بودجه شهرداری ها کماکان نقدی می باشد. درحالی که سیستم حسابداری شهرداری به روش نیمه تعهدی تغییریافته است. لذا مقرر فرمایند تا دراین خصوص توضیح کامل و مستند ارائه گردد.

2-2- حساب مازاد انباشته شهرداری یزد در دوره منتهی به پایان شهریورماه1396دارای1.942 میلیارد ریال مانده بستانکار به شرح زیر می باشد که لازم است اجزای تشکیل دهنده حساب مذکور بویژه دلایل بدهکاری بالغ بر194 میلیارد ریال از مازاد سازمانهای مربوط ارائه گردد.

1-2-2- حساب مازاد انباشته شهرداری یزد دردوره منتهی به پایان شهریورماه 1396 برحسب هر واحد بطور جداگانه بشرح زیر قابل تفکیک است :

 

شرح (نام واحد)

مبلغ (میلیارد دریال)

بدهکار

مبلغ (میلیارد دریال)

بستانکار

شهرداری مرکزی

 

1.499

شهرداری منطقه یک

 

226

شهرداری منطقه سه

 

384

آرامستان ها

 

10

مدیریت پسماند

 

13

سازمان فاوا

 

2

ساماندهی مشاغل

 

2

شهرداری منطقه دو

33

 

شهرداری منطقه چهار

25

 

منطقه ویژه تاریخی

37

 

شرح (نام واحد)

مبلغ (میلیارد دریال)

بدهکار

مبلغ (میلیارد دریال)

بستانکار

آتش نشانی

17

 

سازمان پارکها

4

 

سازمان عمران وبازآفرینی محیط شهری

37

 

سازمان حمل ونقل

1

 

سازمان فرهنگی اجتماعی

40

 

جمع

194

2.136

مانده بستانکار حساب مازادانباشته درپایان شهریورماه 1396

1.942

 

 

 

3-2- مانده حسابها واسناد دریافتی بالغ بر 2.626میلیارد ریال می باشد که اجزای تشکیل دهنده حساب مذکورروشن نگردیده است. مقررفرمائید تا ضمن تفکیک اجزای تشکیل دهنده حساب مذکور،نسبت به تجزیه سنی اقلام مربوط اقدام و همراه با برنامه ها وپیشنهادات شهرداری جهت وصول مطالبات متعلقه و انجام تعدیلات لازم طی لایحه ای مراتب به شورای اسلامی شهر اعلام گردد.

4-2- اقدامات و برنامه های شهرداری درخصوص ممیزی وارزش گذاری املاک عمومی واختصاصی متعلق به شهرداری و همچنین چگونگی رعایت ماده 47 آئین نامه مالی شهرداری را اعلام فرمایند.

5-2- اقدامات و برنامه های شهرداری درخصوص شناسایی، ثبت و وصول درآمدهای کمیسیونها به تفکیک اعلام گردد.

6-2- به رغم گذشت مهلت قانونی، دلایل عدم ارائه صورتهای مالی وتفریغ بودجه حسابرسی شده شهرداری در سال 1395 را اعلام فرمایند.

7-2- نتایج حاصل از عمل به تکالیف تعیین شده ازسوی شورای اسلامی شهر مرتبط با گزارش حسابرسی سال 1394 را اعلام فرمایند.

8-2- اقدامات شهرداری درخصوص فعال نمودن واحد حسابرسی داخلی وامورمجامع جهت جمع آوری اطلاعات و عملکرد واحدهای شهرداری وسازمانهای تابعه را به تفکیک هر واحد اعلام فرمایند.

 

  طرح پیشنهادی

2- طرح پیشنهادی تنی چندازاعضای شورا (آقایان آزادی، عباسی، کاشفی زاده و سرکارخانم ها عامری و جورابی) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961002607-18/9/96 بشرح زیر:

((ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: جابجایی ردیف بودجه شورای اسلامی شهر، بر مبنای بررسی و پیش بینی های بعمل آمده نیاز به تغییر ردیف های بودجه سال96 شورای اسلامی شهر یزد به شرح جدول پیوست ارائه می گردد. مستدعی است درصحن شورا مطرح گردد.))

مراتب درصحن علني شورا مطرح باعنایت به بررسی های انجام شده ازسوی خزانه دارشورا و توضیحات ایشان و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات ، اصلاحیه بودجه شورای اسلامی شهر در سال 96 طبق تصویرپیوست مورد تصویب قرارگرفت.

 

جلسه با ذكرصلوات درساعت20/30 خاتمه يافت.