سیصدونودمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه   

سیصدونودمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت7صبح روز سه شنبه مورخ 13/4/96 با حضورتمامی اعضاء تشكیل گرديد :

   درابتداریاست شورا باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند وبا گرامیداشت یادوخاطره شهدای گرانقدر حادثه هفتم تیر وسومین شهید محراب حضرت آیت ا... صدوقی و شهادت جمعی از هموطنان بدلیل حمله ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری ایران و سالگرد ارتحال عالم وارسته حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج سید جواد حیدری و عرض تسلیت بمناسبت تخریب قبورائمه بزرگواردربقیع توسط وهابیون، از خداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم پاسدارخون شهدا باشیم و آنچه را که وظیفه ما می باشد به نحو احسن و شایسته انجام دهیم .

    سپس آقای فقیه خراسانی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات خواهان برنامه ریزی بیشتر از سوی شورا جهت جبران نمودن کارهای عقب مانده با توجه به زمان پیش رو گردید. وی در ادامه با توجه به اینکه در حال حاضر سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی زیرمجموعه معاونت خدمات شهری می باشد باید طبق چارت تشکیلاتی جدید، زیر مجموعه مستقیم شهردار قرارگیرد تا به یاری خدا بتوان با تقویت آن سازمان کارهای فرهنگی و ورزشی مؤثر انجام نمود.

    درادامه پیرو جلسه قبلی شورا و با حضور مدعوین و کارشناسان محترم ، لایحه شهرداری درخصوص مطالعات امکان سنجی پروژه پیامبر اعظم(ص) وابعاد کلی پروژه موضوع مطرح وبحث وتبادل نظر گردید که مقررشد درجلسات آتی شورا موضوع مورد تصمیم گیری نهایی قرارگیرد.

   مصوبات :

 

  طرح پیشنهادی  

1- طرح پیشنهادی دوفوریتی تنی چند ازاعضای شورا (آقایان شایق ، خباززاده ، زارع ،فقیه خراسانی، کاشفی زاده ، مدرسی و خانم امینی) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000802-11/4/96 به شرح زیر :

« پیشنهاد می شود منزل متعلق به شهرداری در جوار منزل مقدس امام حسینی که هم اکنون در اختیار متولیان آن منزل قراردارد و به کارهای فرهنگی مشغول است پیرو مصوبه قبلی جهت کارهای فرهنگی به منزل امام حسینی ملحق شده و واگذار آن مؤسسه خیریه شود.»

موضوع درصحن علنی شورامطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف، موافق مقرر گردید شهرداری پیشنهادهای خود را طی لایحه ای جهت فروش آن مکان به متولیان مربوطه به شورا جهت تصمیم گیری نهایی ارسال نماید.

 

   تأمین اعتبار طراحی ومرمت گلزار شهداء

 

2- لایحه شماره960012639-24/3/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961000672-24/3/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: تأمین اعتبار طراحی و مرمت گلزار شهداء، باسلام و صلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران  مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنایت به بند 4 مصوبه شورای سازمان آرامستانهامورخ 13/10/95 در نظر است طراحی ومرمت گلزار شهداء که اعتبار آن بالغ بر 6.000.000.000 ریال (شش میلیارد ریال) می باشد اجرا گردد. خواهشمنداست موضوع را درشوراي اسلامي شهرمطرح تادرصورت موافقت نسبت به موضوع اقدام و درمتمم بودجه منظور  گردد. بدیهی است اعتبار مورد نیاز از محل ردیف مازاد درآمد بر هزینه سنواتی پیشنهادمی گردد. ضمناً آقاي احمد روستایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده - شهردار یزد. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های بعمل آمده ازسوی کمیسیون برنامه وبودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، پیشنهاد فوق کلیات آن مورد تصویب قرارگرفت. ضمناً مقررگردید شهرداری برابر ضوابط و مقررات نسبت به برگزاری فراخوان عمومی جهت ارائه طرح مناسب اقدام و نتیجه را جهت تصمیم گیری نهایی به شورا گزارش نماید.

   تأمین اعتبارجهت هزینه های رفاهی سازمان آرامستانها   

 

3-لایحه شماره960012205-22/3/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961000656-23/3/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: تأمین اعتبار، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران  مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، باعنایت به بند1شق2-1 ازصورتجلسه شماره378-19/2/96شورای اسلامی شهر یزد دررابطه با هزینه های رفاهی پرسنل سازمان آرامستانها ، بدینوسیله ضمن پیوست درخواست سازمان مذکور ، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح تا در صورت موافقت برابر پیشنهاد فوق اقدام و در اصلاحیه بودجه ارقام آن منظور گردد . بدیهی است اعتبار موردنیاز که بالغ بر 560.000.000 ریال ( پانصد و شصت میلیون ریال ) می باشد از محل افزایش درآمد ردیف درآمد حاصل از خدمات آماده سازی قبور پیشنهاد می گردد . ضمناً آقاي احمد روستایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده - شهردار یزد. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های بعمل آمده ازسوی کمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

 

   غرامت پلاک های متعلق به مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) 

 

4-لایحه شماره960003296-30/1/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961000180-30/1/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: غرامت پلاک های 377و372و1188و770 همگی بخش5 یزد و پلاک های 4و5 فرعی 14247و451و418و22/6460 همگی بخش8 یزد ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)،احتراماًباستنادماده71قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران  مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضارمي رساندبستانكاري مجتمع اقتصادي كميته امداد امام خميني (ره) بابت غرامت پلاك هاي377 و372 و1188و770 همگي بخش5 يزد و پلاك هاي 4 و 5  فرعي14247 و 451 و418 و22/6460 همگي بخش8 يزدكه در طرح هاي شهرداري قرار گرفته است مطابق با اجراييه هاي صادره از سوي محاكم قضايي جمعاً معادل000/771/740/29 ريال مي باشدكه به علت عدم امكان پرداخت وجه املاك از سوي شهرداري به دليل عدم وجود نقدينگي توافقنامه اي (پیوست)في مابين تنظيم ومقرر شده به عنوان معوض 21  قطعه از اراضي مسكوني شهرداري به شماره 175  الي 195 واقع درجنب كارخانه دانه سا براساس نظريه هيأت كارشناسي جمعاً به مبلغ  000/155/075/29 ريال به مجتمع واگذار و مابه التفاوت آن كه مبلغ  000/616/665  ريال بستانكاري مجتمع اقتصادي مي گردد  نيز در حساب هاي في مابين منظور خواهد شد.ضمناً  انتقال رسمي اسناد پلاك هاي در طرح همزمان با تحويل و انتقال قطعات معوض انجام  مي گیرد. عليهذاباعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصويري از اجراييه هاي مذكوروتوافقنامه فيمابين و برگ ارزيابي ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح واجازه فرمائيد از محل افزایش كد15310200039تملک املاک مجتمع اقتصادی کمیته امداد وافزایش فروش اموال غیر منقول اقدامات بعدي معمول گردد .ضمناً در صورت نياز آقاي اهالی وخانم دره زرشکی  جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. عظیمی زاده - شهردار یزد. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های بعمل آمده ازسوی کمیسیون تحول اداری و املاک شورا و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق بدون آماده سازی قطعات مذکور، مورد تصویب قرارگرفت.

 

   مساعدت به انجمن حمایت از زندانیان یزد   

 

5-لایحه شماره950063943-22/12/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره951004620-23/12/95بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع:مساعدت درخصوص انجمن حمایت اززندانیان یزد ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران  مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست شماره 131 مورخ21/12/95 انجمن حمایت زندانیان یزد(تصویرپیوست) مبنی بردرخواست مساعدت جهت کمک به خانواده های نیازمند زندانیان درایام پایانی سال،خواهشمنداست موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب اجازه فرمایيد نسبت به پرداخت مبلغ 300.000.000 ریال (سیصدمیلیون ریال) از محل ماده17 اقدامات لازم معمول گردد. ضمناًدرصورت نيازآقای سیدعلی مشتاقیون جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردند. عظیمی زاده - شهردار یزد. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های بعمل آمده ازسوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، پیشنهاد فوق صرفاً با تهیه بن پانصدهزارریال(500.000ریال) به مبلغ 300.000.000ريال از شرکت تعاونی مصرف شهرداری جهت خانواده های نیازمند زندانیان مورد تصویب قرارگرفت.

 

   جابجایی اعتبار هزینه ستاد مبشر غدیر     

 

6-لایحه شماره960015121-10/4/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961000791-10/4/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: جابجایی اعتبار، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران  مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله بازگشت به بند(ب)نامه شماره 961000613 مورخ 18/3/96 آن شورای محترم مربوط به هزینه های ستاد مبشرغدیر، پیشنهاد می نماید اجازه فرمایید نسبت به جابجایی وکسراعتباربه مبلغ7.000.000.000 ریال(هفت میلیاردریال) ازمحل ردیف15390300001 دراختیار شهردار وافزایش این مبلغ به ردیف 1512205999 سایرهزینه های ماده 5 برای اختصاص به ستاد مبشر غدیر و هزینه کرد آن با نظر اینجانب اقدام لازم معمول گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح ودرصورت موافقت مراتب راامربه ابلاغ فرمائيد.ضمناً میزان کمک جاری به عمرانی در بودجه سال96 ازمبلغ 000/110/826/433ریال به مبلغ000/110/826/426 ریال کاهش می یابد .عظیمی زاده - شهردار یزد. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های بعمل آمده ازسوی کمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت15/10 خاتمه يافت.