سيصد و چهل و يكمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و چهل و يكمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
   
 صورتجلسه
  سيصدوچهل ويكمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 16روزيكشنبه مورخ 26/2/89 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) فرا رسيدن سالروز شهادت دخت پيامبر گرامي اسلام بانوي دوعالم حضرت فاطمه (س) را محضر آقا امام زمان (عج)، مقام معظم رهبري وكليه هموطنان تسليت عرض نمود واز خداوند متعال خواست تا ما را جزء ياران واقعي وپيروان صديق آن حضرت وائمه اطهار(ع) قراردهد.  
    سپس حجت الاسلام مطهريان به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) مطالبي را در مدح ومنقبت‌آنحضرت ارائه نمود .
   درادامه آقاي ميروكيلي شهردار محترم ضمن عرض تسليت بمناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) گزارشي از مأموريت خود به تهران درخصوص سمينار برگزارشده با موضوع هدفمند كردن يارانه ها وتأثير آن دربودجه وكارهاي عمراني شهرداريها با حضور مقامات اقتصادي كشور وحوزه محترم رياست جمهوري ارائه نمود . سپس درخصوص روش و رويكرد مشاركت درشهرداري همانند شهرداري مشهد وهمچنين گزارشي از وضعيت پروژه هاي عمراني شهرداري بخصوص احداث ميدان مركزي ميوه وتره بار و سرمايه گذاري بيشتر و درخواست حمايت وپشتيباني بيشتر از شركت تعاوني ناجا پيمانكار آن پروژه ، عمليات ساختمان درحال حاضر پاركينگ مجيبيان ، ساماندهي بلوار آزادگان ، تكميل طرح چهارراه مهديه توسط دانشگاه يزد(مشاورمربوطه)،جمع آوري ميله هاي موجود درپياده روها جهت تردد معلولين،نصب چراغهاي پايه كوتاه جهت‌روشنايي‌بيشتردرپاركها وغيره،اقدامات انجام شده دربلوارولايت وهمچنين آزادسازي ادامه‌خيابان مشيرالممالك مطالبي راعنوان نمود.
   درادامه آقاي خباززاده خواستار نصب مجدد ميله ها درپياده روها توسط شهرداري به دليل مشكلات بوجود آمده از سوي بعضي از موتورسواران وهمچنين پارك نمودن بعضي از اتومبيل هاي جلو درب مغازه ها براي عابرين پياده شد .
*مصوبات
* تصويب بودجه سال 89 سازمانهاي وابسته به شهرداري
1- به استناد بند12ماده76 قانون شوراهاي اسلامي شهرارقام پيشنهادي تحت عنوان بودجه سال1389سازمانهاي وابسته به شهرداري يزد بشرح ماده يك ،بودجه هاي مذكور با رعايت بخشنامه بودجه سال89 شهرداريها و سازمانهاي وابسته ،ابلاغي وزارت محترم كشور و با بهره گيري ازتوانائيها و موقعيتهاي موجود در شهر و توان سازمانها تهيه گرديده
 
و به تصويب شوراي سازمانهاي موصوف رسيده است بشرح 3ماده ، 7 بند و24تبصره مشروط به انجام موارد ذكر شده درمواد اين مصوبه تأييد مي گردد ؛ ضمناً مقرر مي دارد مديران عامل سازمانها حداكثر ظرف يك هفته نسخه اصلاح شده ، تكميلي و نهايي هر سازمانها را با فراهم شدن شرايط مندرج درماده2 (تبصره هاي 18لغايت23) ارائه تا ممهور به مهر شورا گردد.
ماده يك : بودجه سازمانها
بند 1 : كل بودجه سازمان ميادين وميوه وتره بار به مبلغ چهارميلياردو هشتصدو هفتادو هشت ميليون وپانصد وشصت هزار ريال (4.878.560.000ريال ) مورد تصويب قرارگرفت كه مبلغ چهارميلياردو پانصدو هفتادو چهار ميليون ونهصدو سي وپنج هزار ريال (4.574.935.000 ريال ) آن بودجه جاري ومبلغ سيصدو سه ميليون وششصدو بيست وپنج هزار ريال (303.625.000 ريال) آن بودجه عمراني مي باشد . ضمناً تفكيك هزينه هاي جاري وعمراني عيناً مطابق درآمد جاري وعمراني مي باشد .
بند 2 :كل بودجه سازمان پاركها وفضاي سبز مبلغ شصت ونه ميلياردو هشتصدو نودو نه ميليون وسيصدو هفتاد هزار ريال (69.899.370.000 ريال) مورد تصويب قرار گرفت كه مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000 ريال) آن از محل كمك عمراني شهرداري مي باشد . از كل بودجه مبلغ ده ميلياردو پانصد وهفده ميليون وهفتصد هزار ريال (10.517.700.000 ريال)هزينه جاري ومبلغ پنجاه ونه ميلياردو سيصدوهشتادو يك ميليون وششصدو هفتاد هزار ريال (59.381.670.000 ريال) هزينه عمراني مي باشد. ضروري است سازمان پاركهاوفضاي سبز نسبت به ساماندهي پاركهاوفضاي سبز درون محله اي اعم از كارهاي عمراني و نگهداري و تامين روشنايي بصورت پايه كوتاه توجه خاص و عنايت ويژه داشته باشد .
بند 3 :كل بودجه سازمان آماروفناوري اطلاعات مبلغ نوزده ميلياردو چهارصدو پنجاه ونه ميليون پانصدو هشتادو يك هزار ريال (19.459.581.000 ريال) مورد تصويب قرارگرفت كه ازكل بودجه مبلغ دو ميلياردو نهصدو سي ويك ميليون وچهارصدو چهل وچهار هزارريال (2.931.444.000ريال)  جاري ومبلغ شانزده ميلياردو پانصد و بيست وهشت ميليون ويكصدو سي وهفت هزار ريال (16.528.137.000 ريال) عمراني مي باشد.  
بند 4 : كل بودجه سازمان رفاهي ،تفريحي مبلغ هشت ميليارد ريال (8.000.000.000 ريال) مورد تصويب قرارگرفت كه مبلغ شش ميليارد ريال (6.000.000.000 ريال) آن بودجه جاري ومبلغ دوميليارد ريال (2.000.000.000 ريال) آن بودجه عمراني مي باشد . ازكل بودجه مبلغ دو ميليارد و هفتصد ميليون ريال (2.700.000.000 ريال) كمك جاري وعمراني شهرداري مي باشدكه از كل بودجه مبلغ چهارميلياردو چهارصد وده ميليون ريال (4.410.000.000 ريال) بابت هزينه هاي جاري ومبلغ سه ميلياردو پانصدو نود ميليون ريال (3.590.000.000 ريال) هزينه  عمراني مي باشد .
بند 5 : كل بودجه سازمان فرهنگي ، ورزشي مبلغ هفت ميلياردو چهارصدو پنجاه ميليون ريال (7.450.000.000 ريال) مورد تصويب قرارگرفت كه مبلغ دو ميلياردو نهصدو پنجاه ميليون ريال(2.950.000.000 ريال) آن بودجه جاري ومبلغ چهارميلياردو پانصد ميليون ريال (4.500.000.000ريال) آن بودجه عمراني مي باشد .ازكل بودجه مبلغ شش ميلياردو پانصد ميليون ريال (6.500.000.000 ريال) كمك جاري وعمراني شهرداري مي باشد و همچنين مقرر گرديد پنجاه درصد از مبلغ پيش بيني شده در رديف ورزش ،براي ورزش بانوان اختصاص داده شود. ضمناً تفكيك هزينه هاي جاري وعمراني عيناً مطابق درآمد جاري و عمراني مي باشد .
بند 6 : كل بودجه سازمان مديريت پسماند به مبلغ نوزده ميلياردو دويست وچهل ميليون ريال(19.240.000.000ريال) موردتصويب قرارگرفت . كه مبلغ ده ميلياردو سيصدو چهارميليون ريال(10.304.000.000ريال) آن بودجه جاري ومبلغ هشت ميلياردو نهصدو سي وشش ميليون ريال(8.936.000.000ريال)آن بودجه عمراني مي باشد.از كل بودجه مصوب مبلغ دو ميلياردو نهصد ميليون ريال ( 2.900.000.000ريال) كمك هاي شهرداري مي باشد كه مبلغ پانصد ميليون ريال(500.000.000ريال) اعتبارات جاري ومبلغ دو ميلياردو چهارصد ميليون ريال(2.400.000.000ريال) اعتبارات عمراني در قالب پروژه طرح تفكيك از مبدأ مي باشد . همچنين هزينه هاي جاري به مبلغ هفت ميلياردو نهصدو نود ميليون ريال (7.990.000.000 ريال ) وهزينه هاي عمراني يازده ميلياردو دويست وپنجاه ميليون ريال (11.250.000.000 ريال) مي باشد . ضمناً مقرر گرديد آن سازمان نسبت به تهيه وتنظيم آئين نامه پيشنهادي خود در زمينه تفكيك زباله از مبدأ وتوزين زباله خشك تحويلي توسط شهروندان وهمچنين تحويل مواد شوينده بجاي آن ظرف مدت يكماه به اين شورا ارسال نمايد.
بند 7 : كل بودجه سازمان پايانه هاي مسافربري مبلغ هشت ميلياردو نهصدو سي وهفت ميليون وچهارصد هزار ريال (8.937.400.000 ريال) مورد تصويب قرارگرفت كه مبلغ ششصد ميليون ريال (600.000.000 ريال) كمك جاري شهرداري ومبلغ يك ميليارد ريال (1.000.000.000 ريال)كمك عمراني شهرداري مي باشد . ضمناً هزينه هاي جاري به مبلغ هفت ميلياردو هفتصدو سيزده ميليون يكصد هزار ريال (7.713.100.000 ريال) وهزينه هاي عمراني مبلغ يك ميلياردو دويست وبيست وچهارميليون وسيصد هزار ريال (1.224.300.000 ريال) درنظر گرفته شده است.
تبصره 1 :
اعتبارات بودجه سال1389بارعايت  بندهاي مواد مصوبه  بودجه وتبصره هاي  مربوطه كهجذيلاً اعلام  مي گردد درچارچوب برنامه ها،طرحها ،پروژه ها ،فصول ،‌مواد ورديفهاي  مربوطه  ورعايت  سايرضوابط ومقررات جاري  ومالي  قابل اجرامي باشد.
تبصره 2:
سازمان موظف است صرفاً درآمدهاي ناشي از فعاليتها و خدماتي را كه مصوبات قانوني آن صادرو ابلاغ گرديده ، وصول و به حساب تمركز درآمدها منظورنمايد وانتقال وجه به حساب هزينه هاي جاري وعمراني بر اساس ضرايب تعيين شده درفرم شماره دوپيوست بودجه انجام پذيرد،بديهي است پرداختها وهزينه ها نيزدرحدوداعتبارات مصوب وبارعايت كليه ضوابط ومقررات قانوني ازحسابهاي هزينه جاري وعمراني صورت خواهد گرفت .
تبصره 3 :‌
درجهت اجراي ماده 37 آئين نامه مالي شهرداريها ممنوعيت استفاده از وجوه حاصل ازدرآمدهاي سازمان قبل از منظور داشتن آن به حساب قطعي درآمد سازمان (تمركزوجوه درآمد) به هرعنوان حتي بطور علي الحساب و يا براي پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري ممنوع و كماكان مورد تأكيد مي باشد.
تبصره4 :
سازمان موظف است درصورت دسترسي به مبالغ مالي جديد و وصول آن با رعايت ضوابط و مقررات ، مبالغ مذكور را كه دربودجه منظورنگرديده است دراصلاح بودجه و متمم بودجه سال89 لحاظ و با برنامه هاي مشخص با درنظر گرفتن زمانهاي قانوني جهت پيشنهاد و بررسي توسط شوراي اسلامي ، پس از تأييد و تصويب شوراي اسلامي شهربه مصرف برساند؛بديهي است هزينه نمودن منابع وصولي اضافه‌برپيش بيني بودجه قبل ازتأييد شورا به هيچ وجه مجازنمي باشد .
تبصره 5:
سازمان  موظف  است  عمليات  موضوع  اين بودجه  را درچارچوب  فرمهاي  ابلاغ شده  و بارعايت  ماده79 قانون  شهرداري به اجرا گذارد.
تبصره6:
اعتبارات منظورشده درفصل اول بودجه جاري صرفاً براي پرداخت حقوق و دستمزد و مزاياي كاركناني مجاز است كه مشمول استخدام هاي موردنظردرآئين نامه استخدامي كاركنان رسمي دولت و همچنين آئين نامه استخدامي شهرداريها بوده و نيز استخدامي آنها كليه مراحل يادشده درآئين نامه هاي فوق را طي نموده و براي پست هاي بلاتصدي درسازمان اداري، تفضيلي سازمان صورت گرفته باشد . ضمناً ضرورت دارد تا كليه پرداخت هاي انجام گرفته پرسنل در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه صورت گيرد.
تبصره 7:
پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي شغلي و اضافه كاري ساعتي و همچنين پرداخت هرنوع هزينه اداري ديگر از محل اعتبارات عمراني ممنوع مي باشد ، به جز مواردي كه از وجود نيروهاي متخصص و فني درچارچوب زمان مشخص براي يك پروژه خاص استفاده مي شود و كاراين گونه افراد ماهيت عمراني دارد كه با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري، اعتبار آن مي تواند ازمحل همان پروژه تأمين گردد.
تبصره8 :
سازمان مي تواند به تناسب واگذاري امور به بخش خصوصي درچارچوب قانون و مقررات و تعديل نيروي انساني اعتبارت مواد هزينه هاي جاري بودجه را به كدهاي مربوطه در ماده 5بودجه جاري با اخذ مجوز لازم ازمراجع ذيربط منتقل نمايد.
تبصره 9:
پرداخت هزينه هاي پرسنلي و اداري ازمحل اعتبارات جاري و عمراني اين بودجه جهت ساير سازمانهاي تابعه شهرداري ممنوع مي باشد.
تبصره10:
دراجراي ماده 28آئين نامه مالي شهرداريها افزايش يا كاهش دراعتبار مواد هزينه و يا فعاليتهاي داخل در يك وظيفه حداكثر معادل 10% مشروط بر اينكه در سرجمع بودجه مصوب و هزينه هاي كلي مصوب براي آن وظيفه تغييري حاصل نگردد توسط مديرعامل مجاز مي باشد .
تبصره11:
هرگونه پرداخت و هزينه ازمحل اعتبارات پيش بيني شده درمواد16و17 بودجه جاري براساس مصوبه خاص مراجع ذيربط در اين رابطه امكانپذير مي باشد .
تبصره12:
درصورت  اجراي پروژه هاي عمراني ذكرشده دربودجه مصوب ازطريق پيمانكار ، صرفاً ازوجود مشاورين و پيمانكاران ذيصلاح (باتوجه به ظرفيت كاري آنان) استفاده گردد.
تبصره 13 :
تصويب بودجه سازمان وپيش بيني ارقام ريالي آن دليل برهزينه نبوده ولازم است سازمان بارعايت آئين نامه مالي شهرداريها،اساسنامه سازمان‌ويا اخذمجوزهاي قانوني متناسب بادرآمدهاي وصولي نسبت به مورداقدام نمايد .
تبصره 14 :
تخصيص اعتبارات با توجه به توان وصولي سازمان در ماه هاي مختلف سال به صورت سه ماهه وتعيين اولويت اجراي پروژه هاي عمراني مورد تأكيد مي باشد كه لازم است درمقاطع مورد نظر تهيه وبه هيأت مديره ارائه شود ، بديهي است هرگونه هزينه وپرداخت بدون ارسال فرم تخصيص به هيأت مديره (تخصيص سه ماهه دوم به بعد) وقبل از تصويب آن ممنوع مي باشد .
تبصره 15 :
ايجاد هرگونه تعهد مغاير با مواد 33و34 آئين نامه مالي شهرداريها خارج از رديف هاي بودجه مصوب به نحوي كه براي سازمان ايجاد ديون بنمايد بر خلاف مقررات بوده واقدام كنندگان پاسخگوي اقدامات خود خواهند بود وبه صورت جدي مورد پيگيري وتفحص قرارخواهد گرفت . ارسال گزارش تطبيقي كنترل تخصيص وتعهدات ايجاد شده جهت امر فوق الزامي است .
تبصره 16 :
با توجه به مواد 71و79 قانون شهرداري ها ، ارسال گزارش ماهانه وشش ماهه صورت جامع درآمدوهزينه الزامي مي باشد؛ ضروري است تا گزارش هاي مذكوربراساس زمانهاي تعيين شده درقانون شهرداري ها صورت پذيرد .
تبصره 17:
اجراي صحيح مفاد بودجه مصوب ورعايت آئين نامه مالي وساير ضوابط ومقررات جاري ومالي كماكان به عهده ذيحسابان ومديران مالي مي باشد .
ماده دو :
با توجه به بررسي هاي انجام شده از مفاد بودجه ارسالي ، انجام اقدامات واصلاحاتي به شرح ذير دربودجه پيشنهادي مورد تأكيد مي باشد وضروري است تا يك نسخه اصلاح شده ونهايي بودجه مصوب چاپ شده جهت انجام نظارت هاي بعدي به شوراي اسلامي ارسال گردد .
تبصره 18 :
فرم هاي شماره هفت عمراني تهيه وضميمه بودجه گردد ؛ ضمناً‌ تكميل اطلاعات فرم هاي مذكور به صورت كامل الزامي بوده و موجب مي گردد تا دستگاههاي نظارتي بهتر بتوانند عمليات اجراي پروژه ها را درچارچوب موارد پيش بيني شده كنترل نمايند و در هنگام نظارت با ارقام كلي مواجه نخواهند بود ، لذا ضرورت دارد تا به اطلاعات فرم هاي مذكور توجه لازم معمول دارند .
تبصره 19 :
به منظور كنترل ميزان سهميه اعتبارات ، فرم شماره دو بودجه كه ميزان سهميه اعتبارات جاري وعمراني را مشخص مي نمايد پس از نهايي شدن بودجه چاپ وضميمه گردد .
تبصره 20 :
اولويت هاي ذكرشده درپروژه هاي عمراني مورد تأكيد جدي بوده به نحوي كه اولويت يك مربوط به پروژه هايي است كه ضرورت داردحداكثردرشش ماهه اول سال جاري تكليف آن تعيين وبصورت جدي درتخصيص سه ماهه اول ودوم به آن توجه شده باشدوپروژه هايي كه اولويت دوم دارند درتخصيص سه ماهه دوم وسوم مورد توجه قرارگيرد وپروژه هاي اولويت سوم درصورتي درتخصيص هاي سه ماهه منظور گردد كه اولاً‌ پروژه هاي با اولويت يك به اتمام رسيده باشد وپروژه هاي اولويت دونيزبراساس وصولي هاي بودجه باكمبود اعتبارمواجه نباشد ، بديهي است مسئولين سازمان درارسال فرمهاي تخصيص سه ماهه به اين مهم توجه جدي مبذول خواهند داشت تادرامرتصويب برنامه هاي تخصيص تسريع گردد وموجبي براي معوق ماندن عمليات اجرايي سازمان پيش نيايد .
تبصره 21 :
با توجه به بند شش بخش ضوابط مالي تهيه وتنظيم بودجه سال 86 شهرداريها وسازمانهاي تابعه كه سقف اعتبارات مواد 16و17 را حداكثر معادل دو درصد اعتبارات جاري تعيين نموده است ، مقتضي است سازمانها اين مواردرارعايت نموده وچنانچه بودجه تنظيمي بادستورالعمل مذكورمغايرت داردنسبت به اصلاح آن اقدام نمايند .
تبصره 22 :
سازمانها نسبت به رعايت ماده 68 قانون شهرداريها درخصوص نصابهاي ذكر شده دردستورالعمل تهيه وتنظيم بودجه بنحوي اقدام‌نمايندتاهنگام تجميع بودجه سازمانها بابودجه شهرداري موجب عدم‌رعايت نصابهاي‌ذكرشده قانوني نگردد .
تبصره 23 :
اطلاعات بودجه در نرم افزار بودجه (ارائه شده توسط سازمان فناوري اطلاعات) ثبت وپس از چاپ وارسال آن به مبادي ذيربط(شهرداري،شوراي سازمان ، هيأت مديره) نسخه اي از آن جهت اعمال نظارت هاي قانوني به شوراي اسلامي شهر ارسال گردد .
ماده سه :
ضرورت دارد اقدامات انجام  شده توسط مسئولين،ذيحسابان ومديران مالي سازمان به نحوي صورت گيردكه سازمان  درپايان  سال مالي89 داراي كمترين  بدهي وكمترين پروژه  نيمه  تمام  باشد تاشورا بتواند دريك  محيطي آرام وبدون  دغدغه  خاطرنسبت  به  بدهيهاي  معوق  وپروژه هاي  نيمه تمام  وباقيمانده  ازقبل  برنامه ريزي  وتصميم لازم را اتخاذ نمايد.
تبصره 24 :
با توجه  به  اينكه  تفريغ بودجه سندي براي كنترل بودجه  و مفاصا  حساب مديران،ذيحسابان  ومديران  مالي سازمان خواهد بود، لذا انتظاردارد ذيحسابان ومديران مالي سازمان درزمان هاي قانوني تعيين شده نسبت به اين امراهتمام لازم را بنمايند ، به نحوي صورتهاي مالي مربوط درپايان سال مالي 89 آماده ارائه به شوراي اسلامي شهر باشد .
 
* بررسي سوابق پلاك ثبتي متعلق به آقاي عباس خاكزاد وخانم پوران شمس الهدائي  
2- لايحه شماره 502/8021- 23/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 592- 23/2/89 :
« شوراي محترم اسلامي شهر سلام عليكم ؛ احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي پلاك ثبتي شماره 4/1054 بخش 5 يزد واقع در طرح 30 متري خاتم و متعلق به آقاي عباس خاكزاد و خانم پوران شمس الهدائي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعا مبلغ 000/920/525/1 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد با توجه به موافقت مالك مبلغ بستانكاري نامبردگان 000/000/450/1 ريال در دو قسط كه قسط اول پس از انتقال رسمي اسناد مالكيت بنام شهرداري به مبلغ 000/000/900 ريال و قسط دوم در زمان تحويل ملك به شهرداري به مبلغ 000/000/550 ريال در وجه ايشان پرداخت خواهد شد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازمحل كد 06-010-533تملك اراضي30متري خاتم اقدامات لازم معمول گردد ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ضمناً كد اعتباري در بودجه مصوب 3030100130 مي باشد . ميروكيلي – شهردار »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مشروط بر خريد ملك موصوف توسط شهرداري جمعاً مبلغ يك ميلياردو چهارصد ميليون ريال (1.400.000.000 ريال) مورد تصويب قرارگرفت .
 
* خريد ، مازاد برعرض كوچه جهت پاركينگ برمعبر  
3- لايحه شماره 502/7312- 20/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 564- 22/2/89 :
« شوراي محترم اسلامي شهر سلام عليكم ؛ احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار مي رساند با عنايت به بررسي از سوابق پلاك ثبتي شماره 6 باقيمانده 8600 بخش 4 يزد بعد از احداث بلوار امام جعفر صادق(ع) مساحت 37/19 مترمربع كوچه متروكه مازاد بر عرض بلوار فوق جلو پلاك مذكور باقي مانده است كه مالك درخواست خريد آنرا بعنوان پاركينگ بر معبر را از شهرداري دارد متعاقب آن موضوع به هيأت كارشناسي رسمي ارجاع و براساس نظريه هيأت مذكور از قرار هر متر مربع 000/000/9 ريال جمعاً مالك مبلغ 000/330/174 ريال بدهكار به شهرداري              مي باشد كه مقرر شد طي 6 قسط به شهرداري پرداخت نمايد وشهرداري پس از وصول آخرين قسط نسبت به اصلاح حد پلاك اقدام خواهد نمودعليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 7201-2-417 فروش زمين اقدامات لازم معمول گردد ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ضمناً كد اعتباري دربودجه مصوب 0702001 مي باشد . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
* خريد ، مازاد برعرض كوچه جهت پاركينگ برمعبر 
4- لايحه شماره 502/7317- 20/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 565- 22/2/89 :
« شوراي محترم اسلامي شهر سلام عليكم ؛ احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار مي رساند با عنايت به بررسي از سوابق پلاك ثبتي شماره 9 باقيمانده 8600 بخش 4 يزد بعد از احداث بلوار امام جعفر صادق(ع) مساحت 20 مترمربع كوچه متروكه مازاد بر عرض بلوار فوق جلو پلاك مذكور باقي مانده است كه مالك درخواست خريد آنرا بعنوان پاركينگ بر معبر را از شهرداري دارد متعاقب آن موضوع به هيأت كارشناسي رسمي ارجاع و براساس نظريه هيأت مذكور از قرار هر متر مربع 000/000/9 ريال جمعاً مالك مبلغ 000/000/180 ريال بدهكار به شهرداري         مي باشد كه مقرر شد طي 6 قسط به شهرداري پرداخت نمايد و شهرداري پس از وصول آخرين قسط نسبت به اصلاح حد پلاك اقدام خواهد نمود. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 7201-2-417 فروش زمين اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ضمناً كد اعتباري در بودجه مصوب 0702001 مي باشد . ميروكيلي – شهرداريزد»
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
* خريد ، مازاد برعرض كوچه جهت پاركينگ برمعبر 
5- لايحه شماره 502/7314- 20/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 566- 22/2/89 :
« شوراي محترم اسلامي شهر سلام عليكم ؛ احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار مي رساند با عنايت به بررسي از سوابق پلاك ثبتي شماره 11 فرعي باقيمانده 8600 بخش 4 يزد بعد از احداث بلوار امام جعفرصادق (ع) به مساحت 38/23 مترمربع كوچه متروكه مازاد بر عرض بلوار فوق جلو پلاك مذكورباقي مانده است كه مالك درخواست خريد آن را به عنوان پاركينگ بر معبر از شهرداري دارد متعاقب آن موضوع به هيأت كارشناسي رسمي ارجاع وبر اساس نظريه هيأت مذكور از قرار هر متر مربع 9.000.000 ريال ، جمعاً مالك مبلغ 201،420،000 ريال بدهكار به شهرداري مي باشد كه مقرر شد به صورت 6 قسط به شهرداري پرداخت نمايد و شهرداري پس از وصول آخرين قسط نسبت به اصلاح حد پلاك اقدام خواهد نمود. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمايند از محل كد 7201-2-417 فروش زمين اقدامات لازم معمول گردد . ضمناً كد اعتباري دربودجه مصوب 0702001 مي باشد . ضمناً آقاي قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.             ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
* خريد ، مازاد برعرض كوچه جهت پاركينگ برمعبر 
6- لايحه شماره 502/7289- 20/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 562- 22/2/89 :
« شوراي محترم اسلامي شهر سلام عليكم ؛ احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار مي رساند با عنايت به بررسي از سوابق پلاك ثبتي شماره 7 باقيمانده 8600 بخش 4 يزد بعد از احداث بلوار امام جعفر صادق (ع) مساحت 60/21 مترمربع كوچه متروكه مازاد برعرض بلوار فوق جلو پلاك مذكور باقي مانده است كه مالك درخواست خريد آنرا بعنوان پاركينگ بر معبر از شهرداري دارد متعاقب آن موضوع به هيأت كارشناسي رسمي ارجاع و براساس نظريه هيأت مذكور از قرار هر متر مربع /9.000.000 ريال جمعاً مالك مبلغ /194.400.000 ريال بدهكار شهرداري مي باشد كه مقرر شد طي 6 قسط به شهرداري پرداخت نمايد و شهرداري پس از آخرين قسط نسبت به اصلاح حد پلاك اقدام خواهد نمود ، عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 7201ـ2ـ417 فروش زمين اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً درصورت نياز آقاي قانع جهت ارايه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ضمناً كد اعتباري در بودجه مصوب 0702001 مي باشد . ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
* خريد ، مازاد برعرض كوچه جهت پاركينگ برمعبر 
7- لايحه شماره 502/7308- 20/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 563- 22/2/89 :
« شوراي محترم اسلامي شهر سلام عليكم ؛ احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار مي رساند با عنايت به بررسي از سوابق پلاك ثبتي شماره 12 باقيمانده 8600 بخش 4 يزد بعد از احداث بلوار امام جعفر صادق (ع) مساحت 18/21 مترمربع كوچه متروكه مازاد برعرض بلوار فوق جلو پلاك مذكور باقي مانده است كه مالك درخواست خريد آنرا بعنوان پاركينگ بر معبر از شهرداري دارد متعاقب آن موضوع به هيأت كارشناسي رسمي ارجاع و براساس نظريه هيأت مذكور از قرار هر متر مربع /9.000.000 ريال جمعاً مالك مبلغ /190.620.000 ريال بدهكار به شهرداري مي باشد كه مقرر شد طي 6 قسط به شهرداري پرداخت نمايد و شهرداري پس از وصول آخرين قسط نسبت به اصلاح حد پلاك اقدام خواهد نمود ، عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 7201ـ2ـ417 فروش زمين اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً درصورت نياز آقاي قانع جهت ارايه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ضمناً كد اعتباري در بودجه مصوب 0702001 مي باشد . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
*طرح اجرايي گذر20 متري به نام 15 خرداد منشعب از خيابان بنافتي زاده 
8 – نامه شماره310/6894-18/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 530-20/2/89 :   
« رياست محترم شوراي اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً ، به پيوست چهار نسخه طرح اجرايي گذر 20 متري به نام 15 خرداد منشعب از خيابان بنافتي زاده و فايل كامپيوتري (cd) بانضمام كپي طرح تفصيلي وتأئيديه معاونت محترم ترافيك  ارسال مي گردد ، خواهشمنداست پس از بررسي وتأئيد دستور فرمائيد نتيجه را به شهرداري اعلام نمايند . ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران و پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق طرح اجرايي فوق مورد تأئيد قرار گرفت .
 
*طرح اجرايي گذرهاي 12 متري منشعب از بلوار استقلال
9 – نامه شماره310/6135-14/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 531-20/2/89 :   
« رياست محترم شوراي اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً ، به پيوست چهار نسخه طرح اجرايي گذر 12 متري منشعب از بلوار استقلال و فايل كامپيوتري (cd) بانضمام كپي طرح تفصيلي گذرها ارسال مي گردد ، خواهشمنداست پس از بررسي وتأئيد دستور فرمائيد نتيجه را به شهرداري اعلام نمايند . ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران و پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق طرح اجرايي فوق مورد تأئيد قرار گرفت .
 
*طرح اصلاحي بلوار كوثر حدفاصل ميدان امام علي(ع) تا ميدان امام حسين (ع) 
10 – نامه شماره310/30928-17/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2836-17/6/88 :     
« رياست محترم شوراي اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً ، به پيوست چهار نسخه طرح طرح اصلاحي بلوار كوثر حدفاصل ميدان امام علي (ع) تا ميدان امام حسين (ع) بانضمام cd وگزارش مربوطه جهت بررسي وتأئيد ارسال مي گردد ، خواهشمنداست پس از بررسي نتيجه را به شهرداري اعلام فرمائيد . ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران واصلاحات انجام شده و پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق كليات طرح بغير از قسمتي كه درمقابل شبكه ورود به ترمينال مسافربري قرارگرفته است بين حروف A و B مشخص شده در نقشه مورد تأئيد قرارگرفت.درضمن مقرر گرديد اداره حقوقي شهرداري كليه مسائل حقوقي مطرح دراين پروژه را بررسي وپس از كسب حقوقات شهرداري نتيجه را به شورا گزارش نمايد .
 
*تملك پلاكهاي واقع درطرح پيشنهادي پاركينگ عمومي خيابان فرخي متعلق به ورثه نيكپور   
11 – نامه شماره502/8244-25/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 607-25/2/89 :      
« رياست محترم شوراي اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً ، پيرو لايحه شماره 502/64431 مورخ 23/12/88 درخصوص تملك پلاكهاي شماره 4802 و 2/5450 بخش دو يزد واقع درطرح پيشنهادي پاركينگ عمومي خيابان فرخي كه متعلق به ورثه نيكپور با وكالت آقاي محمدرضا ابريشمي وآقاي لغوي مي باشد با عنايت به مذاكرات و رايزني هاي صورت گرفته از طرف شهرداري با مالكين ، مالكين با واگذاري پلاكهاي مذكور به شهرداري با 5 درصد تخفيف براساس توافق في مابين موافقت نموده اند ، لذا خواهشمنداست موضوع مجدداً درآن شوراي محترم مطرح و اجازه فرمائيد كه شهرداري نسبت به تملك پلاك مذكور با 5 درصد تخفيف به مبلغ 19.000.000.000 ريال اقدام نمايد . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وجلسه برگزار شده با حضور وكيل مالكين وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق مقررگرديد شهرداري تمامي املاك موصوف را جمعاً به مبلغ هجده ميلياردو پانصد ميليون ريال (18.500.000.000 ريال) براساس ضوابط و مقررات از مالكين خريداري نمايد . ضمناً با عنايت به عدم پادارشدن رديف اعتباري دربودجه مصوب سال 89 مقرر گرديد شهرداري متعاقباً نسبت به تنظيم وارائه لايحه پيشنهادي خود دراين زمينه به شورا اقدامات لازم معمول نمايد .
 
*پيشنهاد سركار خانم وزيري درخصوص واريز مبلغي به حساب ستاد ديه
12 – با عنايت به پيشنهاد سركار خانم وزيري نماينده شورا در ستاد ديه در رابطه با واريز مبلغ سي ميليون ريال (30.000.000 ريال) به حساب ستاد ديه جهت پرداخت بخشي از بدهي دو نفر از زندانيان نيازمند براي آزادي آنان ، موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقررگرديد شورا مبلغ فوق را از رديف ماده 17 سهم خود دروجه آن ستاد پرداخت نمايد . 
 
جلسه درساعت 19 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .