سيصد و دومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و دومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  سيصدودومين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 صبح روزچهارشنبه مورخ 25/9/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وبا عرض تقدير وتشكر از هموطنان ومردمان شريف ومتعهد دارالعباده يزد كه با حضور گسترده وپرشور خود در راهپيمايي هاي انجام شده جهت محكوم نمودن اهانت وهتك حرمت به ساحت مقدس بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) وهمچنين پيشاپيش فرارسيدن ماه محرم وشهادت حضرت اباعبدا... الحسين (ع) وهفتادو دوتن از ياران با وفايش را تسليت عرض نمود و ازخداوند متعال توفيق عزاداري خالصانه وبهره گيري ازمكتب عاشورا وزنده نگهداشتن آن مسئلت نمود .
 
مصوبات :
*نحوه تمديد پروانه ساختماني از 15/12/68 لغايت 15/12/83 (جهت وصول عوارض آن)
1- نامه شماره 303/41108- 11/8/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3861- 11/8/88 :
« باستنادماده71قانون‌تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به منظور سرو سامان دادن به سيماي شهر و تسريع در اجراء و احداث ساختمانهايي كه پروانه مربوطه را اخذ نموده ولي تكميل نگرديده اند وهمچنين درجهت مساعدت به شهروندان وكاهش عوارض؛با توجه به تعرفه عوارض بهاي خدمات شهرداري يزدلايحه اي به شرح ذيل تقديم ميگردد تا پس از بررسي و ‌ابلاغ ، ملاك عمل قرار گيرد.­­
الف: با توجه به بندهاي مصوبِ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1388شهرداري يزد، تمديد پروانه هاي ساختماني (مسكوني،تجاري، اداري، صنعتي وغيره ) كه ازتاريخ صدورآنها بيش ازپنج سال نمي گذرد؛براساس آن بندها اقدام شود.
ب :نحوه تمديدپروانه ساختمانهاي كه مهلت قانوني پنج سالجآنهااززمان صدورشان گذشته است،بشرح ذيل اصلاح وابلاغ  ميگردد.
** نحوه محاسبه عوارض تمديد پروانه هاي ساختماني با بيش از 5 سال **
رديف
         وضعيت ساختمان
 
 محدوده سال
سقف
اسكلت تا پاي سقف
زمين
توضيحات
1
قبل از سال 68
طبق تعرفه سال 1388
2
از16/12/68 تاپايان سال73
25%
35%
45%
 
3
ازابتداي سال74 تاپايان سال 78
20%
30%
40%
 
4
ازابتداي سال79 تاپايان سال83
15%
25%
35%
 
5
ازابتداي سال84به بعد
10%
20%
30%
 
پروانه هاي قبل از تاريخ 15/12/68 مشمول تعرفه فوق نمي گردد و نياز به اخذ پروانه مجدد طبق ضوابط جاري را دارد و دراين بين مابه التفاوت هزينه صدورپروانه درسال اخذ پروانه براساس سال 1388 و سالهاي آتي محاسبه و اخذخواهد شد.

درصدهاي جدول فوق براساس جداول مربوط به تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد در انواع مسكوني ، تجاري ، آپارتماني ، اداري و صنعتي و غيره و برحسب فرمول مربوطه محاسبه خواهد شد.به عنوان مثال محاسبه ساختمان مسكوني مربوط به سال 1375 كه درحد اسكلت سقف مي باشد به شرح ذيل است :

                                                                  
                                                  20 %×  (p                          )
 
تبصره 1 : لايحه فوق در سال 1388 جاري و ملاك عمل خواهد بود و در سالهاي آتي تمديد نخواهد شد. بديهي است به درخواستهايي پس از سال 88 ترتيب اثر داده نخواهد شد و مي بايست عوارض به صورت كامل پرداخت گردد.
تبصره 2: زمان محاسبه تمديد پروانه بر اساس جدول فوق براي ساختمانهاي زير 1000 متر مربع تا پايان سال 1389و ساختمانهاي با زيربناي بالاي 1000 متر تا پايان سال 1390مي باشد.
تبصره 2 : عددp مورد محاسبه در فرمول مربوطه براساس تعرفه و عوارض و بهاي خدمات مصوب سال 1388 شهرداري يزد مي باشد.
 تبصره 3: ساختمانهايي كه در مرحله اسكلت و سقف باشند، گواهي مهندس ناظر و مهندس داراي پروانه اشتغال مرتبط، مبني بر استحكام بنا ضرور ي است.
تبصره 4: درموردساختمانهايي كه در بر اصلي خيابانهاي بالاي عرض 20 متر قرار دارند، 20% تخفيف لحاظ خواهد شد.
ضمناً درصورت نياز آقاي مهندس عباس دهقان بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.           ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
* خريد نرم افزار محاسبه ومديريت قيمت تمام شده  
2- لايحه شماره 204/22682 – 31/4/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره2044-31/4/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن ، شهرداري يزد در نظر دارد بابت نرم افزار محاسبه و مديريت قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات MYABCM  و مشاوره در ارتباط با نرم افزار فوق الذكر اقدام به خريد نرم افزار نمايد ، كه قراردادهاي مربوطه و ضمائم آن به پيوست ارسال مي گردد. لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد بابت خريد و مشاوره نرم افزار فوق الذكر از طريق ترك تشريفات مناقصه با شركت پرتونوين ايرانيان به نمايندگي عليرضا نجار صراف وندائي و ياسر ابوالقاسمي دهاقاني قراردادهايي بمبلغ ششصد ميليون ريال( 600.000.000 ريال) (خريد نرم افزار) ومبلغ سيصد ميليون ريال ( 300.000.000 ريال) (مشاوره جهت نرم افزار) از محل كد 08-205-511 هزينه مطالعاتي و تحقيقاتي در بودجه 88 منعقد نمايد.ضمناً آقاي مجيدي مدير امور مالي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق به دليل عدم پيش بيني اعتبار لازم دربودجه سال 88 وعدم زيرساختها وامكانات اوليه در شهرداري مورد مخالفت قرارگرفت .
 
* معافيت مسجد شهداء‌از پرداخت عوارض تفكيك      
3- لايحه شماره 230/44845 – 2/9/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره4238-3/9/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن ، ضمن ارسال تصوير درخواست شماره 38307 مورخ 28/7/88 هيأت امناي مسجد شهداء واقع در بلوار دانشجو به استحضار مي رساند زمين مسجد مذكور از طرف سازمان زمين شهري واگذار شده و بر اساس رديف            3-11 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 88 مشمول عوارض تفكيك به ميزان020/560/149 ريال(يكصدو چهل نه ميليون و پانصد و شصت هزار و بيست ريال) مي باشد . پيشنهاد مي گردد با توجه به اينكه سند زمين مذكور به نام مسجد خواهد شد ، ‌از پرداخت عوارض تفكيك معاف گردد.خواهشمند است دستور فرمائيد، در صورت تصويب امر به ابلاغ گردد.ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
* قيمت منطقه اي ملاك عمل براي سال 89 
4- لايحه شماره 230/39734 – 4/8/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره3757-5/8/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن،هماهنگونه كه استحضارداريد قيمت منطقه اي ملاك عمل شهرداري درسال 88 با قيمت منطقه اي ملاك عمل اداره دارايي (موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم) متفاوت مي باشد . لذا پيشنهاد مي گردد با عنايت به                                                                                                                                                                                                                                                                                             تبصره يك بند يك توضيحات تعرفه مصوب وبه منظور يكسان نمودن آن ، قيمت منطقه اي ملاك عمل شهرداري درسال 89 برابر قيمت منطقه اي سال 87 اداره دارايي گردد. خواهشمند است دستور فرماييد پس از تصويب امر به ابلاغ گردد . ضمناً آقاي پيرنيا جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،‌ پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق با توجه به وضعيت اقتصادي حاكم برجامعه پيشنهاد يكسان سازي ويكنواختي ارزش قيمت منطقه اي (شهرداري، دارايي) به يكباره مصلحت نبوده وشهرداري براساس تبصره يك رديف يك توضيحات تعرفه عوارض وبهاي خدمات سال 88 طي چند سال به صورت پله اي نسبت به يكسان بودن آن اقدام وپيشنهاد ميزان افزايش خود را دراين زمينه جهت بررسي و هر گونه تصميم گيري به شورا ارائه نمايد . 
 
* تملك قسمتي از پلاك ثبتي واقع درطرح 24 متري گندم بار متعلق به آقاي وفاداري
5- لايحه شماره 502/47612 – 19/9/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره4423- 19/9/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن ،پيرو پيشنهاد شماره 502/13931 مورخ 13/03/88 و بازگشت به مصوبه بند 4 صورتجلسه مورخ 03/04/88 و نامه شماره 4260 مورخ 05/09/88 آن شوراي محترم بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي شماره 777/1/4634 بخش 4يزد واقع در مسير طرح 24 متري گندم بار ومتعلق به آقاي وفاداري و شركاء اقدام نمايد كه در اين خصوص مجدداً توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و بر اساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ يك ميلياردو دويست وشصت ونه ميليون وچهارصدو بيست هزار ريال ( 1.269.420.000 ريال ) بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسرعوارض حق تشرف به مبلغ دويست وبيست ونه ميليون وسيصدو هفتادو شش هزارو چهارصد وچهل وهشت ريال ( 229.376.448 ريال )جمعاً مبلغ يك ميلياردو چهل ميليون وچهل وسه هزاروپانصدو پنجاه ودو ريال( 1.040.043.552 ريال )بستانكاري مالكين تعيين و مقررگرديد به جاي اين بستانكاري دو قطعه از اراضي مهرآوران به شماره قطعات 1413 و 1358 به ترتيب به مساحتهاي10/249 مترمربع و 200 مترمربع وبه ارزش كل يك ميلياردو دوازده ميليون ونهصدوسي هزار ريال ( 1.012.930.000 ريال )به عنوان معوض به ايشان واگذار گردد و مابه التفاوت آن مبلغ بيست وهفت ميليون ويكصدو سيزده هزارو پانصدوپنجاه ودو هزار ريال ( 27.113.552 ريال )بستانكاري مالكين از شهرداري مي باشد كه پس از انتقال رسمي اسناد در مسير به نام شهرداري و تحويل ملك در مسير در وجه ايشان پرداخت گردد . عليهذا با عنايت به مشروحه  فوق   ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگهاي ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است . خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمايند از محل 52-020-531 تملك اراضي گندم بار به صورت تهاتري اقدامات لازم معمول گردد .ضمناً آقاي خواجه منصوري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.  ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق  مورد تصويب قرار گرفت .ضمناً مقررگرديد مبلغ بستانكاري مالكين از شهرداري بصورت پاياپاي اقدام گردد.
 
* درخواست دادگستري مبني بر معافيت ازپرداخت عوارض  
6- لايحه شماره 230/38683 – 29/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره3668- 30/7/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن ، ضمن ارسال تصوير درخواست شماره 650/139/9030 مورخ 8/4/88 دادگستري يزد مبني بر معافيت از پرداخت عوارض ، پيشنهاد مي گردد مبلغ چهارصد ميليون ريال (400.000.000 ريال) از كل بدهي مربوطه (مبلغ يك ميلياردو يكصدو شصت وسه ميليون چهارصد وبيست وشش هزارو يكصدو سي ريال 1.163.426.130 ريال) توسط دادگستري پرداخت ومابقي درحساب فيمابين منظور تا از طريق جذب اعتبارات دولتي وصول گردد . خواهشمند است دستور فرمائيد درصورت تصويب امر به ابلاغ گردد . ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مبني بر وصول قسمتي از عوارض درسال جاري ومنظور نمودن مابقي عوارض درحسابهاي في مابين شهرداري ودادگستري و وصول آن درسالهاي آتي مورد تصويب قرار گرفت .
 
* 13 غرفه ميدان ميوه وتره بار    
7- لايحه شماره 445/33538 – 2/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره3162- 5/7/88 :
« احتراماً باستحضار مي رساند مستأجرين 13 غرفه ميدان ميوه و تره بار از ابتداي سال 1386 بدون عقد قرارداد اجاره به سازمان ميادين ميوه و تره بار و پرداخت حقوقات مربوطه كماكان در غرفه مشغول به كار بوده و نسبت به حقوقات سازمان و در واقع قانون و مقررات بي اعتنايي نموده اند ، لذا سازمان ميادين در جهت احقاق حق خود ، با تنظيم دادخواست و پيگيري هاي قضايي موفق به اخذ حكم دادگاه براي تعدادي از آنها مبني بر محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغي بابت عدم تخليه بموقع  ( وجه التزام )  ،  هزينه دادرسي ، حق بهره برداري مطابق نظر كارشناس رسمي دادگاه و تخليه غرفه شده است.اخيراً تعدادي از غرفه داران مذكور با مراجعه به سازمان ميادين ميوه و تره بار براي پرداخت حقوقات سازمان مطابق احكام صادره اعلام آمادگي نموده اند و ليكن درخواست دارند موضوع محكوميت آنان به تخليه غرفه منتفي وكان لم يكن گردد. لذا پيشنهاد فوق عيناً اعلام و درخواست مي شود درصورت موافقت آن شوراي محترم با موضوع ، نتيجه امر به ابلاغ گردد.ضمناً آقاي مهندس كشفي پور به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق مقررگرديد شهرداري برابر ضوابط ومقررات وهمچنين براساس مصوبات بند 2 صورتجلسه مورخ 15/7/88 شورا اقدامات لازم معمول نمايد . ضمناً مقرر شد شورا براساس بند 17 ماده 76 قانون شوراها نظارت برحسن اجراي دعاوي را پيگيري نمايد .
ج
* تملك پلاك ثبتي متعلق به آقاي عبدالرسول اسماعيلي فرد   
8- لايحه شماره 502/9885 – 23/2/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره743- 24/2/88  :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن ، پيرو پيشنهاد شماره 505/43558مورخ 27/11/86 وبازگشت به مصوبه بند 4 صورتجلسه مورخ 20/7/87 كميسيون برنامه وبودجه ونامه شماره 505/43726 مورخ 14/9/87 وبازگشت به مصوبه بند 9 صورتجلسه مورخ 4/10/87 آن شوراي محترم بدينوسيله به استحضار مي رساند نظر به اينكه شش دانگ پلاك شماره 13870 بخش 5 يزد به مساحت 50/731 متر مربع متعلق به آقاي عبدالرسول اسماعيلي فرد درطرح بلوار شهيد مدرس وميداننماز قرارگرفته وشهرداري جهت آزادسازي بلوار فوق نسبت به تملك پلاك فوق وبراساس پرسش ثبتي اقدام نموده است
مالك جهت نقل وانتقال رسمي پلاك به شهرداري مراجعه كه با اداره ثبت مكاتبه وآن اداره طي نامه شماره 372 مورخ 12/12/87 اعلام نمود پلاك مزبور داراي اظهارنامه دردفتر توزيع مي باشد وقابل نقل وانتقال رسمي نمي باشد لذا دراين خصوص با اداره حقوقي شهرداري استعلام وطبق نظريه آن اداره وبراساس ماده 45 قانون آئين نامه اجرايي قانون ثبت (تصويرپيوست) انتقال پلاك به شهرداري ميسر مي باشد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير درخواست آقاي اسماعيلي فرد ونظريه اداره حقوقي خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد انتقال ششدانگ پلاك مذكور از طريق ماده 45 آئين نامه اجرايي قانون ثبت اقدامات لازم معمول گردد . ضمناً آقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي - شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق با انجام مراحل قانوني واخذ تعهد محضري ازمالك مبني برعدم هرگونه ادعاي ديگري، مورد تصويب قرارگرفت .
جلسه درساعت 10 با ذكر صلوات خاتمه يافت .

مساحت كل زيربنا
         250