زمان جلسات صحن شورا در سال 98

زمان جلسات صحن شورا در سال 98

جلسات صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد در سال 1398

شنبه ها ساعت 16:30 الی 19:30

چهارشنبه ها ساعت 8 الی 11 صبح