در کمیسیون خدمات ، حمل ونقل و ترافیک مطرح شد اعمال مدیریت صنعتی بر کارخانه کمپوست

در کمیسیون خدمات ، حمل ونقل و ترافیک مطرح شد اعمال مدیریت صنعتی بر کارخانه کمپوست
   پنجاه وهفتمین جلسه کمیسیون خدمات ، حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر یزد با حضور سه نفر از اعضای کمیسیون ، معاونت خدمات شهری ، مدیرعامل ومدیر مالی سازمان بازیافت شهرداری و مدیر کارخانه کمپوست در محل سازمان بازیافت وتبدیل مواد زائد برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد – در این جلسه، کمیسیون در راستای تسریع در امورات کارخانه کمپوست وبهره وری بیشتر پس از بحث وتبادل نظر اعمال مدیریت کاملاً صنعتی بر کارخانه را الزامی ذکر نمود.
همچنین مدیر کارخانه کمپوست در این جلسه با توجه به پرسنل وتجهیزات کارخانه در حال حاضر بهره وری از آن کارخانه را به هیچ عنوان درست ندانست.
با توجه به این مبحث مقرر گردید جلسه ای در کارخانه کمپوست با محوریت شورای اسلامی شهر یزد با حضور مسئولین استان برگزار گردد.
همچنین در این جلسه مقرر گردید با توجه به اینکه سالن تخمیرمی تواند به علت وجود گازهای متان و غیره عامل بالقوه خطرناکی باشد لذا ظرف مدت چند روز آینده بررسیهای ایمنی توسط شهرداری در این ارتباط صورت پذیرد.
در این جلسه نیز مدیر کارخانه با اشاره به اینکه در حال حاضر روزانه 20 الی 50 تن کود کمپوست ممکن الحصول می باشد خاطرنشان ساخت: به علت عدم رعایت تفکیک زباله از مبدا 60 درصدزباله های کارخانه به گود زباله باز می گردد.
پس از بحث تبادل نظر در این خصوص مقررگردید سازمان بازیافت پیشنهادات خود را در رابطه با چگونگی ارتباط کارخانه با سازمان به شورا ارائه نماید.
در این جلسه همچنین مدیرعامل سازمان بازیافت وتبدیل مواد زائد با اشاره به اینکه در حال حاضر 5 گود جهت خاک ونخاله در سطح شهر تعیین شده گفت: با توجه به اینکه امسال برای جمع آوری خاک ونخاله بودجه خوبی در نظر گرفته شده است این سازمان در نظر دارد در راستای جمع آوری خاک و نخاله کارگروهی تشکیل دهد.
در مورد نابسامانی وضعیت خاک ونخاله در سطح شهرمقررگردید در زمینه برون سپاری و حمل آن توسط بخش خصوصی سازمان طرحی را ارائه نماید.
شایان ذکر است در این جلسه به اجرای فضای سبز در گود زباله نیز اشاره گردید که بخشی از این اقدام انجام شده است.