اولین کارگروه شهر دوستدار معلول با محوریت مناسب سازی پارک ها و معابر برگزار شد

اولین کارگروه شهر دوستدار معلول با محوریت مناسب سازی پارک ها و معابر برگزار شد

در این نشست که روز سه شنبه 25 تیرماه با حضور نیکنام رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای شهر، صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری برگزار شد؛ حول محور مناسب سازی پارک ها و معابر و در مجموع خدمات عمومی مربوط به معلولین بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید شهر دوستدار معلول با محوریت گردشگری آغاز به کار نماید.