افتتاح مرکز پایش سلامت کارکنان شهرداری یزد 21 بهمن 1398

افتتاح مرکز پایش سلامت کارکنان شهرداری یزد 21 بهمن 1398

با حضور الهه جورابی عضو شورای اسلامی شهر یزد ، یارمند مدیر کل شهری و شوراهای استانداری ، شریعتی مدیر کل ورزش جوانان و مدیران شهرداری