ابقاء سید علی اکبر میروکیلی در سمت شهرداریزد

ابقاء سید علی اکبر میروکیلی در سمت شهرداریزد
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد - در پی اعلام قانع نشدن طراحان سئوال از پاسخ شهردار در صحن شورا رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه شهردار در سمت خود ابقاء گردید.