95 درصد آب انتقالی به مصرف شرب اختصاص دارد

95 درصد آب انتقالی به مصرف شرب اختصاص دارد

رییس شورای شهر یزد در جلسه علنی شورا گفت: زمانی که نیاز آبی در یزد تشدید می شود از مبادی انتقال آب اتفاقاتی رخ می دهد ومشکلات را تشدید می کند.
سفید با اشاره به زمان انتقال آب به یزد گفت: از زمان بحث انتقال آب و مصوب شدن 3/1 متر مکعب، هیچگاه این مقدار انجام نشد و عمدتا با کاهش مواجه بود و از ابتدا مقرر شد 80 درصد برای شرب و 20 درصد برای صنعت اختصاص یابد اما در عمل و چیزی که در حال حاضر استفاده می شود 95 درصد شرب و 5 درصد صنعت است.
رییس شورای شهر یزد ادامه داد: در همه دنیا پذیرفته اند آب را باید به دیگران هم اختصاص داد و اگر در بالادست خشکسالی رخ می دهد باید فکر دیگری کرد نه اینکه افکار عمومی را به سمتی ببرند تا آب به روی مردم قطع شود.
سفید با انتقاد از برخی حرکت ها در فضای مجازی گفت: بعضا رسانه های مجازی حرف هایی را مطرح می کنند که دست آویزی می شود تا علیه مردم یزد صحبت شود. متاسفانه از تصاویر اعتراضی استفاده تبلیغاتی منفی می شود و باعث تسری به دیگر محل ها و معضلاتی را برای شهر ما ایجاد می کند.