4دستگاه خودرو به سازمان پسماند شهرداری اضافه شد

4دستگاه خودرو به سازمان پسماند شهرداری اضافه شد

تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر یزد با حضور در سازمان مدیریت پسماند 4 دستگاه خودرو pkدوکابین جهت برخورد با تخلفات نخاله های ساختمانی به ناوگان مدیریت پسماند شهرداری اضافه گردید.

اعضای شورا بر برخورد با تخلفات نخاله های ساختمانی و نظارت بیشتر بر نحوه جمع آوری زباله ها تاکید کردند