/ در كنفرانس مطبوعاتي مطرح شد /ايجاد تعامل منطقي بين شورا ومطبوعات

/ در كنفرانس مطبوعاتي مطرح شد /ايجاد تعامل منطقي بين شورا ومطبوعات
در جلسه اي با اصحاب رسانه هاي استان كه با حضوررئيس ونمايندگان كميسيونهاي شوراي اسلامي شهر يزد درتالارشورا برگزارگرديد به پرسشهاي آنان درزمينه هاي مختلف پاسخ داده شد.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهريزد – سيدعلي محمد ميرحسيني رئيس شوراي اسلامي شهريزد در اين كنفرانس مطبوعاتي خواستارتعامل منطقي بين شورا و مطبوعات شد و پيشنهادنمود: شوراي شهر جلسه اي با خانه مطبوعات داشته تا شوراي اسلامي شهر و خانه مطبوعات باانتظارات وپتانسيلهاي بالقوه وبالفعل يكديگررا شناسايي نموده وبا يكديگرتعامل نمايند.
وي خاطرنشان ساخت: حق مردم است بدانند در شورا چه مي‌گذرد كه اين مسئله به عهده رسانه ها مي باشد تا خبرهاي آن را پوشش و منعكس نمايند.
همچنين ميرحسيني درپاسخ به چگونگي جابجايي شركت سيمرغ اظهارداشت: استانداري محترم اين مسئله راپيگيري نموده و مقدمات جابجايي آن انجام شده است وشوراي شهرنيزدرراستاي وظايف خوداقدامات موثر انجام خواهد داد.
 حجت الاسلام مطهريان عضو شوراي اسلامي شهريزد با اشاره به اينكه مطبوعات مي توانند وكيل مدافع تمام مردم باشند گفت: مطبوعات بايد حق وحقوق واقعي مردم را از مسئولين بخواهند و واقعيتها را انعكاس دهند.
وي افزود: درصورتي كه مسئولي در وظايف خود كوتاهي انجام داد مطبوعات توان آن را دارند تا از ابزارخوب خود اين كوتاهي را رفع نمايند.
نائب رئيس كميسيون فرهنگي ، اجتماعي و زيست محيطي شوراي اسلامي شهر اظهارتاسف كردكه بعضي از مطبوعات در اين رابطه حق وكالت را خوب ادا نمي كنند وهميشه دست روي نواقص افراد وسازمانها مي گذارند لذا بهتراست در كنارانتقاد، امتيازات شخص يا سازمان را نيز عنوان نمايند.
همچنين وي با اشاره به عملكرد شوراياري خاطرنشان ساخت: 26 شوراياري درشهريزد با بيش از 100نفر عضو با انتخاب مردم رابطين بين محله وشورامي باشند.
حجت الاسلام مطهريان يادآوري نمود:  با درخواست شوراياري هاي محلات، اعضا با مديرمناطق شهرداري در مسجد محل حضور و مردم مشكلات خود را عنوان وآنچه كه قابل حل بود با پيگيري شوراياري محل رفع    مي گردد.
وحيدرضا خباززاده يزدي سخنگو و رئيس كميسيون اقتصادي حقوقي اداري شوراي اسلامي شهريزد با پيشنهاد ايجاد جشنواره مطبوعات شهري‌ به خانه مطبوعات ، هدف از ايجاد آن را نشاط وپويايي مطبوعات، اطلاع رساني به شهروندان ، اشاعه فرهنگ شهروندي وافزايش مشاركت شهروندان يزدي دراداره امورشهردانست.
وي افزود: دراين جشنواره 10نشريه استان به عنوان نمونه درراستاي حمايت وتقويت مادي ومعنوي نشريات انتخاب شده و برنامه ريزي وهمكاري مشترك با خانه مطبوعات صورت پذيرد.