/ در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد صورت گرفت /يكي از ميادين شهر به نام امام هادي (ع) نامگذاري شد

/ در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد صورت گرفت /يكي از ميادين شهر به نام امام هادي (ع) نامگذاري شد
در پي هتك حرمت به مقام شامخ امام هادي (ع) توسط فردي كوته فكردرشوراي اسلامي شهر يزد مقرر گرديد يكي از ميادين شهر به نام امام هادي (ع) نامگذاري گرديد.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - در راستاي هتك حرمت به مقام شامخ امام هادي (ع) توسط يك فرد كوته فكر، شوراي اسلامي شهريزد ضمن محكوم نمودن اين اقدام مغرضانه به كميته نامگذاري پيشنهاد مي دهد تا ميدان جديد التاسيس واقع در بلوارشهيدان انتظاري جنب مجتمع هاي فرهنگيان را به نام مقدس دهمين اختر تابناك امامت و ولايت «امام هادي (ع)» نامگذاري نمايد و تابلوي آن هرچه سريعتر در محل مورد نظرنصب گردد.