/ بيانيه/ محكوم نمودن رژيم صهيونيسم به علت كشتار وحشيانه فلسطينيان توسط شوراي شهريزد

/ بيانيه/ محكوم نمودن رژيم صهيونيسم به علت كشتار وحشيانه فلسطينيان توسط شوراي شهريزد
 « نَصرُ مِن الله وَ فَتح قَريب »
بار ديگر در طليعه ماه محرم، ماه پاسداشت حماسه عاشورا وايام سوگ وماتم سيد وسالار شهيدان حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) مردم بي دفاع فلسطين مورد آماج حملات ددمنشانه نظاميان سفاك رژيم صهيونيستي قرار گرفتند و اين رژيم آشكارا كرامت انساني وحقوق بشر را مورد تهاجم خود قرارداد.
صهيونيسم غاصب ، با استفاده از سكوت مجامع بينالمللي و سران مرتجع عرب و حمايتهاي بي دريغ آمريكا و غرب ضمن نقض آشكار موازين بين‌المللي، مردم شهر بي‌دفاع غزه را ناجوانمردانه به خاك وخون كشيد . در اين مقطع حساس كه صلح و امنيت در منطقه به‌شدت تهديد مي شود شوراي امنيتسازمان ملل متحد نيز تحت سلطه سياستمداران گستاخ و از خدا بي خبر كاخ سفيد از هرگونه اقدامي در راستاي حمايت از مردم مظلوم نوار غزه كوتاهي ورزيده و سازمان هاي بين المللي نيز چشم خود را بر جنايات اين رژيم سفاك  بسته اند
شوراي اسلامي شهريزد ضمن عرض تسليت به مردم بي دفاع فلسطين ؛ اقدام وحشيانه رژيم صهيونيست را محكوم نموده و از تمامي شوراهاي اسلامي و مجامع بين المللي مي خواهد در راستاي پايان بخشيدن به محاصره و كشتار مردم نوارغزه و محكوم نمودن اقدامات ددمنشانه رژيم سفاك اسرائيل به وظيفه اخلاقي واسلامي وانساني خويش عمل نمايند.
 
شوراي اسلامي شهر يزد