/ به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسید/تشکیل سازمان زمین و املاک در شهرداری یزد

/ به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسید/تشکیل سازمان زمین و املاک در شهرداری یزد
دویست و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد با حضور 9 نفراز اعضاء و معاونت اداری مالی شهرداری جایگزین شهردار یزد در محل صحن علنی شورا برگزار گردید.
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهریزد – شورای اسلامی شهر یزد در راستای ساماندهی به وضعیت املاک و زمین های شهرداری و بسامان کردن زمین های شهری ، تشکیل سازمانی تحت عنوان سازمان زمین و املاک شهرداری یزد را تصویب کرد.
همچنین دراین جلسه پس ازبحث وتبادل نظرمقررگردید اساسنامه پیشنهادی سازمان درشورای شهریزد به کارگروه کارشناسی سپرده شود تا پس از اصلاحات لازم مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
درادامه جلسه سیدعلی محمدمیرحسینی رئیس کمیسیون خدمات شهری،حمل ونقل وترافیک شورای اسلامی شهریزددرخصوص الحاق آژانسهای مسافربری به شهرداری گفت:طی شصت وسومين جلسه كميسيون خدمات شهري که باحضوركليه اعضاي كميسیون درمقرسامانه 137شهرداري برگزارگردید پس از بحث و تبادل نظردراین موردمقررشدبرابرماده پنج آئين نامه تاكسيراني ظرف مدت2ماه كليه افرادحقيقي وحقوقي تمام سوابق ومدارك مربوط به آژانس هارا تحويل سازمان تاكسيراني بنمايند درغيراينصورت پس ازموعدمقرر،پليس ملزم گردد ازفعاليت رانندگان وسائط نقليه اي كه فاقد مجوزازسازمان تاكسيراني هستنددرسطح شهرجلوگيري نموده واداره اماكن عمومي نيروي انتظامي نيزنسبت به پلمپ آژانسهايي كه اقدام به تطبيق خود باشرايط جديد ننموده و يا از طرف اتحاديه ذيربط مدارك و اسناد مربوط به آنها را به تاكسيراني تحويل ننموده اند اقدام نمايد .
وی با اشاره به جلسه شورای ترافیک افزود: بنا به نظر استاندار محترم مقررگرديد سازمان تاكسيراني و اتحاديه ذيربط مبادرت به صدورمجوز آژانس و يا تاكسي تلفني ننمايد فلذا تمامي مجوزهايي كه پس از اين مصوبه صادر گرديده ملغي و بلااثر تلقي گرديده تا سازمان مجدداً بدون در نظرگرفتن هيچگونه حقي بررسي مجدد بنمايد .
میرحسینی تصریح کرد : در جلسه کمیسیون نیز پیشنهاد گردید شوراي ترافيك استان نسبت به تشكيل جلسه فوق العاده اقدام و تكاليف سازمانهاي ذيمدخل را در اين زمينه بطور شفاف مشخص نمايد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری حمل ونقل وترافیک شورای اسلامی شهر خاطرنشان ساخت: سازمان تاكسيراني موظف مي باشد از روز جاري به كليه آژانسهاي موضوع اين مصوبه ابلاغ نمايد تا ظرف مدت دو ماه به آن سازمان جهت بررسي و تعيين تكليف مراجعه نمايند.
وی گفت: طی بازدید از سامانه137توسط اعضاي كميسيون خدمات و پس ازاستماع توضيحات و توجيهات جناب آقاي پيله ور در شصت وسومین جلسه کمیسیون تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:‌
1- درراستاي جلوگيري ازامورموازي پيشنهاد ميگردد سامانه 137و مركزپيام شهرداري دريكديگرادغام شده وسامانه 137كليه امورذيربط را عهده دار باشد.
2- مقررگرديد137بطور24ساعته وبدون هيچگونه وقفه اي درطول سال به فعاليت بپردازد.
3- شهرداري موظف گرديد كانال ارتباطي مردم رااعم ازشكايات،انتقادات وپيشنهادات،باشهرداريهاوسازمانها منحصراً‌ ازطريق تلفن سامانه 137 برقرارنمايد.
4- مسئول سامانه 137 به عنوان نماينده شهردارمحترم رابطي بين مردم و قسمتهاي شهرداري و شخص شهردار را عهده دار بوده و بازخورد كليه امور را تا حصول نتيجه پيگيري نموده و نقاط ضعف وقوت كار را بصورت روزانه به شهردارمحترم گزارش نمايد.
5- در راستاي عدم لوث وظايف وتقويت اختيارات شهرداران ، سامانه 137 امور را به هيچ وجه به پيمانكاران ارجاع نداده و صرفاً مطالب و مسائل را به مسئولين شهرداري و سازمانهاي ذيربط ارجاع نمايند تا آنها برابر سياست خود مراتب را به زيرمجموعه ابلاغ نمايند.
6- مقررگرديد يك فرد بصيركه احاطه كامل به امورشهرداري دارد درمقرسامانه 137 مستقرشده تاپاسخگوي كليه سؤالات و ابهامات مردم باشد.