یکصد و پنجاه و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

یکصد و پنجاه و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه 
     یکصد وپنجاه ويكمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 7صبح روز چهارشنبه مورخ 6/6/87 باحضور اكثريت اعضاء تشکیل گردید :
    درابتداطبق دستوركارجلسه ودرسخنان پيش ازدستوررياست شورابااشاره به آيه«واعتصموابحبل ا...جميعاًولاتفرقوا» خواستاراتحاد، همدلي، يكرنگي وهمچنين ايجادوحدت رويه وهمفكري اعضاي شوراجهت رشدوآباداني وعمران شهر وهمچنين خدمت رساني خالصانه و صادقانه هرچه بهتروبيشتر به همشهريان درسالي كه مزين به نام شكوفايي و نوآوري است شد.
     سپس درسخنان پيش ازدستورآقاي كوچك زاده دررابطه باسفرخودبه مشهدمقدس و بازديدازشوراي اسلامي شهر مشهدضمن ابلاغ پيام تسليت اعضاي شورا بمناسبت درگذشت شادروان دكترسيدعلي اكبر رزمي رئيس اسبق شوراي اسلامي شهر مشهدگزارش كامل وجامع درارتباط با استفاده آن شورا از60 نفرازمتخصصين شهر در كارگروههايي بمنظور بررسي تخصصي امور محوله ونيز پروژه هاي عمراني ازجمله مجموعه زيرگذرميدان شهداء، بحث مترو، بررسي صورت وضعيت پيمانكاران، مصوبه بهاي خدمات تغييركاربري تقسيط نمودن عوارض و گرفتن كارمزد ارائه نمود ودرادامه خواستار بررسي و پيگيري موارد بشرح ذيل شدند:
-مساعدت مالي راجع به همايش ملي مقاوم سازي كه در حال حاضر در دانشگاه يزد درحال انجام است.
-توجه بيشتربه نكات اشاره شده درسخنان پيش ازدستوراعضاء ودردستوركارقراردادن آنها براي جلسات آتي شورا.
درخواست محول نمودن  مسئوليت پيگيري   موارد بشرح ذيل  با توجه به سابقه  و اقدامات  قبلي  توسط اينجانب از سوي شورا:
-امور مربوط به بافت تاريخي شهر با توجه به صورتجلسه74 شورا با توجه به تجارب اينجانب .
-امورمربوط به بررسي مرحله اي طرح تفصيلي جديداعم ازبافت تاريخي وجديد شهريزد.
-پيگيري راهكارهاي مناسب جهت تقليل تخلفات ساختماني با توجه به صورتجلسه 68شورا.
-امورمربوط به تشكيل كارگروه يا مديريت نظارت عاليه توسط شوراجهت اعمال نظارت شورابه پروژه هاي عمراني و غيره.
-راه اندازي بانك زمين با توجه به مصوبات اخير شورا .
ضمناً تقاضا گرديد بازنگري طرح ميدان شهداي محراب و عدم واگذاري زمينهاي حاشيه آن با توجه به نياز شهرداري در آينده دراولويت قرارگيرد.
     سپس درادامه جلسه با توجه به درخواست و هماهنگي هاي قبلي آقاي محمدي رياست محترم شوراي اسلامي شهر بوشهر درجلسه حضوريافتند .ايشان ضمن تقديروتشكر از اعضاي شورا بخاطر حضور دراين جلسه در رابطه با يكسري از اقدامات و فعاليت هاي انجام شده شوراي شهر و شهرداري بوشهر و همچنين بازديد ايشان در سطح شهر و بافت تاريخي يزد توضيحاتي را ارائه نمود .
*  مصوبات :
1- لایحه شماره204/19828-24/4/87 شهرداری ثبت بشماره1761-24/4/87 دبیرخانه شورا :
« شورای محترم اسلامی شهر؛ سلام علیکم: احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375 واصلاحيه بعدي آن، خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائید شهرداري يزدازمحل ماده17كد01-417-512 (كمك به مؤسسات واشخاص خاص) در بودجه87 مبلغ ده ميليون ريال به منظور كمك به ورزش همگاني در وجه اداره كل تربيت بدني از سهم شورا پرداخت نمايد. میروکیلی- شهردار یزد» .
 
مراتب درصحن علنی شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف ،پرداخت وجه فوق50%ازسهميه شهرداري و50% ازسهميه شوراموردتصويب قرارگرفت.ضمناًمقررگرديدشهردار محترم لوايح را برمبناي اعتبارات شورا ارائه ننمايند.
2- صورتجلسات(63و62) كميسيون فرهنگي ، اجتماعي و زيست محيطي توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت :
1-2- پيرو بند1-1صورتجلسه مورخ1/12/86 شورا در رابطه با رسيدگي به آسيبهاي فرهنگي، اجتماعي موجود در سطح شهر بخصوص مشكلات بوجودآمده بابت پاركينگ گاريهاي حمل زباله ، پس ازبررسي هاي بعمل آمده و بحث وتبادل نظر موارد بشرح ذيل موردتصويب قرار گرفت:
الف- با پیگیری شهرداری (معاونت خدمات شهری) در محلات مناطق 1و2و3 شهرداری که امکان تردد خودرو وجود دارد جمع آوری زباله توسط گاری صورت نگیرد و پارکینگ گاریهای حمل زباله حذف گردد.
ب- در محلات ناحیه تاریخی شهرداری (بافت قدیم) کمافی السابق جمع آوری زباله توسط گاری صورت پذیرد در ضمن شهرداری (معاونت خدمات شهری) درخصوص خرید سه چرخه های بنزینی جهت جمع آوری زباله در بافت قدیم اقدام نماید.
ج- مقررگرديد شهرداری (معاونت خدمات شهری) طرحی را درخصوص جمع آوري زباله در خيابانهاي سطح شهر تنظيم و تا تاریخ27/6/87 به شورا ارائه نماید.
2-2- درخواست اهالی ساکنين میدان نماز ابتداي بلوار امام حسین(ع) روبروی بیمارستان شهدای کارگر ثبت
 
 دبیرخانه شورا بشماره 1282-28/3/87 درخصوص مزاحمت ومشكلات بوجودآمده توسط دفتر باربری جهت صدور بارنامه وتوقف ماشینهای سنگین دراطراف این دفتر و ایجاد آلودگی هوا،صوتی وتصادفات متعدد مطرح پس ازبحث وتبادل نظرمقرر گردیدشهرداری(اداره اجرائیات )باستنادبند20ماده 55قانون شهرداریها(مشاغل مزاحم) ضمن پيگيري موضوع فوق نسبت به رفع مشكل اقدام و نتيجه را به شوراگزارش نمايند.
3-2-نامه شماره19299-7/5/87 رئيس هیأت ورزشهای نابینایان وکم بینایان دررابطه با تأمين بخشي ازاعتبارات مورد نياز ورزشكاران نابينا و مجوز تأسيس و همچنين كرايه دادن تعدادي بيلبوردمطرح پس ازبحث وتبادل نظر درخواست فوق مورد مخالفت قرار گرفت.
3- ادامه صورتجلسه(70) كميسيون عمران ، توسعه وترافيك توسط رییس کمیسیون قرائت وبندذیل مورد تصویب قرار گرفت :
1-3- رونوشت نامه شماره6971-30/3/87مركزبهداشت شهرستان يزدثبت دبيرخانه شورابشماره1374-2/4/87 مبني برتجمع زباله درزمين بايرواقع درفلكه سوم آزادشهربعدازاداره بهزيستي جنب پارك مطرح پس ازبررسي هاي بعمل آمده وبحث وتبادل نظرمقررگرديدشهرداري براساس بند1-1صورتجلسه مورخ5/4/87شورااقدامات لازم جهت پاكسازي محل واخطاربه مالك بمنظورحصاركشي زمين به انجام رساند و در صورتي كه مالك نسبت به حصاركشي اقدام ننمود،شهرداري زمين موردنظررا طبق ضوابط ومقررات حصاركشي نموده و دربدهكاري مالك منظور نمايد.
4-ادامه صورتجلسات(88و87)كميسيون برنامه وبودجه توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
1-4-لايحه شماره 505-18040-16/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1626-16/4/87 :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ باسلام، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، بدين وسيله باستحضار مي رساند شهرداري يزددرنظردارد نسبت به تملك پلاك ثبتي شماره11/1056بخش5يزد واقعدرطرح30متري خاتم متعلق به آقاي عباسعلي مطيعي بهابادي اقدام نمايدكه در اين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف براساس ارزيابي كه توسط هيات كارشناسان رسمي انجام گرفته جمعاًمبلغ(هفتصدوپنجاه ودوميليون ريال) 752.000.000 ريال بابت غرامت كل ملك در مسيربستانكاري ايشان ازشهرداري مي باشد با توجه به مفاد توافقنامه مقررگرديداين بستانكاري پس ازانتقال سندمالكيت بنام شهرداري در وجه نامبرده پرداخت گردد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ،خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل پروژه 30 متري خاتم كد01-020-531 اقدام وكسري اعتباربمبلغ(دويست وپنجاه وهفت ميليون ودويست وپنجاه ويك هزار و هشتصد و هيجده ريال)257.251.818ريال ازمحل پروژه30 متري صحرا كد 03-020-531 تامين اعتبار گردد و در اصلاحيه بودجه سال 87 اضافه و اعمال گردد. میروکیلی- شهردار یزد.»
مراتب درصحن علنی شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق ومخالف ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
 
2-4-لايحه شماره 505/20946-31/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1856-31/4/87 :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛با سلام، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای
اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن ، بدين وسيله باستحضار مي رساند با عنايت به بررسي از سوابق موجود در پرونده غرامتي آقايان محمد اسماعيل كمال و رجبعلي اسماعيل كمال مالكين پلاك ثبتي شماره 2147بخش 8 يزدواقع در طرح بلوار نواب صفوي بخشي از پلاك فوق در مسير فوق قرار گرفته است و در اين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف براساس ارزيابي انجام گرفته جمعاً مبلغ (دويست وسي ونه ميليون وپنجاه هزار ريال)239.050.000 ريال بابت كل غرامت ملك در طرح تعيين كه پس ازكسرحق تشرف به مبلغ (يكصد و سي و هفت ميليون وچهارصد و سي هزار ريال) 137.430.000 ريال جمعاً مبلغ(يكصدويك ميليون وششصد وبيست هزارريال)101.620.000ريال بستانكاري مالكين تعيين كه حسب توافقنامه مبلغ مذكوربمنظورتغيير كاربري به تجاري وعوارض صدور پروانه در باقيمانده پلاك منظور گرديد متعاقب آن مالكين بدون اينكه توافقنامه به امضاء نماينده وقت شوراي اسلامي شهر و نماينده اداره حقوقي رسيده باشد نسبت به اصلاح سند باقيمانده اقدام وسپس به شهرداري مراجعه نموده اند با توجه به اينكه احداث خيابان نواب قبل ازسال هفتادمي باشد وقسمت درمسيرارزيابي و موردمحاسبه قرارگرفته است وباقيمانده براساس مصوب بند 4 مورخ 11/9/84 (حق تشرف) بر مبناي30% موردمحاسبه قرار گرفته است عليهذا با توجه به مشروحه فوق و عدم اعتبارضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت اجازه فرماييد از محل پروژه استادچيتي كد 08-020-531 كسر و به كد 18-20-521 تملك بلوار نواب صفوي در بودجه 87 اضافه و در اصلاحيه بودجه لحاظ و اقدامات لازم معمول گردد. میروکیلی- شهردار یزد».
مراتب در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، ضمن موافقت با پيشنهاد شهرداري درخصوص جابجايي اعتبار مربوطه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق مالكين مقررگرديدكه طبق مصوبه جديد حق تشرف منظور شده در توافقنامه حذف و معادل مبلغ (دويست و سي و نه ميليون و پنجاه هزار ريال) 239.050.000 ريال به نرخ سال 85 مجوز تجاري صادر و در صورتي كه نياز به مجوز بيشتر مي باشد با نرخ روز محاسبه شود.
3-4-لايحه شماره204/21319-2/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1901-2/5/87 :
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ باسلام، احتراماً باستنادماده71قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحیه بعدی آن، به استحضار که قرار است گروه رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحدمیبددرششمین دوره مسابقات رباتیک کشوری موشهای هوشمند که در تاریخ 7 مرداد درشهرسبزوار برگزار می گردد شرکت نماید. طبق هماهنگی و بررسی های بعمل آمده با شهرداری یزد وسازمان فاوا شهرداری به عنوان نماینده شهرداری یزددرمسابقات شرکت نمایند ، لذاخواهشمنداست موضوع در شورای اسلامی شهرمطرح اجازه فرمائید مبلغ پنج میلیون ریال از محل کد 01-417-512 کمک به موسسات خصوصی واشخاص از سهم شهردار به سرپرست گروه رباتیک دانشگاه آزاد میبد آقای مرتضی هومان فرد دانشجوی کارشناسی سخت افزار و عضو هسته علمی باشگاه پژوهشگران واحد میبد جهت ساخت و پیاده سازی طرح رباتیک مورد نظر و شرکت در مسابقات فوق الذکر پرداخت گردد. میروکیلی-شهردار یزد»
 مراتب درصحن علنی شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق ومخالف ، پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرارگرفت .
4-4-لايحه شماره505/18224-17/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1654-17/4/87 :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، شهرداری در نظر دارد نسبت به تملک قسمتی از پلاک ثبتی شماره 11/9180بخش 4 یزد واقع در طرح تقاطع چهار راه معلم متعلق به آقای علی اصغر قاضیان اقدام نمایدکه دراین خصوص توافقنامه ای فی مابین تنظیم که در ازاء واگذاری ملک موصوف براساس ارزیابی انجام شده توسط هیات ارزیاب (کارشناسان رسمی) جمعاً مبلغ چهار میلیارد و سیصد و نود و یک میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت غرامت ملک در طرح تعیین و مقرر گردید متراژ حدود 157 متر مربع باقیمانده از پلاک 9180 بخش 4 یزد که توسط شهرداری در همین طرح طبق توافقنامه مورخ 8/9/86 تملک گردیده طبق نظریه هیات کارشناسان رسمی جمعاً مبلغ سه میلیارد و ششصد و یازده میلیون ریال بعنوان معوض با کاربری تجاری به نامبرده واگذار گردد و مابه التفاوت آن به مبلغ هفتصد و هشتادمیلیون وسیصدو هفتادو پنج هزار ریال در دو قسط ازاول خرداد سال جاری پس ازانتقال رسمی اسناد در طرح و تحویل ملک به شهرداری در وجه ایشان پرداخت گردد. ضمناً شهرداری یزد موظف به تمدید پروانه باقیمانده پلاک 11 فرعی 9180 بخش 4 یزد و صدور پروانه تجاری بر روی ملک معوض بصورت زیرزمین تجاری و همکف تجاری می باشد علیهذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال یک نسخه از توافقنامه های مربوطه منضم به نمایی از برگ ارزیابیها خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید از محل پروژه چهارراه معلم کد 06-120-531 در بودجه 87 اقدامات لازم معمول گردد. میروکیلی- شهردار یزد.»
 مراتب درصحن علنی شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق ومخالف ، پيشنهاد فوق مورد موافقت قرارگرفت .
5-4-لايحه شماره 220/17722-15/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1588-15/4/87:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله باستحضارمي رساند پیرو پیشنهاد 110/9668 مورخ 1/2/87 و مصوبه شق 6-1 از بند 1 صورتجلسه 12/3/87 در نظردارد با توجه به بند11تصویب نامه شماره 192789/ت 39217د مورخ 28/11/86 و نامه شماره 402-13271- 28/2/87 مدیرکل محترم امور شهری استانداری نسبت به پرداخت مبلغ سیصدهزار ریال به 107 نفر از بازنشستگان شهرداری از محل کد 01-419-512 (پرداخت به کارکنان غیر شاغل) دربودجه 87 جمعاً به مبلغ سی و دو میلیون ویکصد هزار ریال اقدام گردد خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح در صورت موافقت مراتب اعلام تا اقدام بعدی بعمل آید لازم به ذکر است در ردیف اعتباری مذکور در بودجه سال جاری بابت اعزام کارکنان به سفرهای زیارتی و سیاحتی اعتبار منظور که به دلیل
استفاده رایگان همکاران از آپارتمان شرکت تعاونی مسکن شهرداری در مشهد هزینه ای در این رابطه پرداخت نخواهد شد.میروکیلی- شهردار یزد».
مراتب درصحن علنی شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق ومخالف ، پيشنهاد فوق مورد موافقت قرارگرفت .
جلسه باذکرصلوات درساعت10/ 10 خاتمه یافت.