یزد قابلیت اجرای طرح مدیریت یکپارچه شهری را دارد

یزد قابلیت اجرای طرح مدیریت یکپارچه شهری را دارد

به لحاظ قانونی و زیرساختی یزد قابلیت اجرای آزمایشی طرح مدیریت یکپارچه شهری را دارد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، دبیر کمیته کلان شهرهای کشور در جلسه علنی شنبه یازدهم آذرماه شورای اسلامی شهر یزد گفت: لایحه مدیریت یکپارچه شهری برای شروع مناسب است ولی نگاهی جزئی نگری دارد.
میرنجاتی تعیین جایگاه مدیریت محلی در مدیریت شهری را ضروری دانست و بیان کرد: یک بار برای همیشه بحث مدیریت محلی برای توسعه مدیریت شهری باید با توافق بین دولت و شهرداری ها انجام شود.
وی با بیان این که تعیین مدیریت شهری نقش مهمی در پیشبرد هرچه بیشتر و بهتر برنامه های توسعه شهری ایفا می کند، اظهار کرد: شهردار مدیر شهری و معاون شهردار در غیاب شهردار نقش مدیریت شهری را باید به عهده داشته باشد.
وی با اشاره به ضرورت تعیین و تکلیف سریع وظایف ملی و محلی، تأکید کرد: تعیین این مهم نقش مهمی در توسعه مدیریت شهری ایفا می کند وتوجه به شهرداری ها در حقیقت بار وظایف دولت را کاهش می دهد به همین دلیل توجه به شهرداری ها در وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی باید نگاهی منطقی و منصفانه باشد.
سیدعلی میرنجاتی اظهارداشت: یکپارچگی مدیریت شهری زمینه های لازم برای مشارکت عمومی را افزایش می دهد.
وی ضمن تاکید بر مطالعه این طرح تصریح کرد: شورای اسلامی و شهرداری یزد باید برای اجرای طرح یکپارچه شهری در این شهر مطالعه کنند و توان شهرداری را در قبول یک سری مسئولیت ها به شهرداری مورد بررسی قرار دهند.
اداره شهر را یکی از مهمترین رسالت های شوراهای اسلامی شهرها دانست وبیان کرد: امروز سهم شهرداری کشور حدود 9 درصد بودجه است.
وی گفت: در قالب شهرداری سازمان مالیاتی و اداره دارایی موظف است هر 15 یک بار به شهرداری ها گزارش بدهند تا بدانند که چقدر توسط شهرداری ها پرداخت شده و چقدر دریافت می کنند.
میرنجاتی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که شوراها باید بیش از پیش خود را در امور مربوط به مدیریت شهری دخالت دهند و در تشکیل تعاونی ها تصمیم گیری کنند.