گزارش تصويري / بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهريزد از بلوار ولايت

گزارش تصويري / بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهريزد از بلوار ولايت

تني چند از اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق قائم مقام شهردار، معاونت عمراني شهرداري ، مديرمنطقه يك شهرداري ، مديرعامل فضاي سبزوپاركهاي شهرداري يزد واعضاي شوراي اسلامي شهروشهردارشاهديه و نمايندگان سازمان همياري شهرداريهاي استان از بلوارولايت بازديد نمودند.