کنترل و حسابرسی دقیق لازمه جلوگیری از ایجاد گلوگاه فساد

کنترل و حسابرسی دقیق لازمه جلوگیری از ایجاد گلوگاه فساد


کنترل و حسابرسی دقیق لازمه جلوگیری از ایجاد گلوگاه فساد

رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد گفت: بررسی صلاحیت و اهمیت حقوقی شرکت های طرف قرارداد شهرداری و بررسی دقیق چک ها در زمینه مغایرت های مالی این سازمان ضروری است.
ونوس عامری در خصوص مغایرت های مالی در سیستم شهرداری که پیش از این مورد بحث قرار گرفته بود، گفت: بسیاری از چک های وصول نشده سازمان شهرداری در دست پیمان کاران است که نیاز به بررسی و آمارگیری دقیق دارد.
او افزود: همچنین لازم است با برگزاری جلسات متعدد، قرادادهای منعقد شده و اهمیت شرکت های حقوقی طرف قرارداد مورد بررسی قرار گیرد.
عامری با اشاره به اینکه از مجموع 41 میلیارد تومان چکی که شهرداری از شرکت های مختلف در اختیار دارد تنها 12 میلیار وصول شده، ادامه داد: در بسیاری از موارد پیمان کاران طرف قرارداد با شهرداری صلاحیت لازم در مناقصه را نداشته اند.
رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد اظهار کرد: هنگام انعقاد قراردادها لازم است دقت لازم انجام گیرد و از ایجاد گلوگاه فساد جلوگیری شود و درباره وصول و دریافت چک ها باید دقیق ترین کنترل های مالیاتی انجام شود و گزارش کتبی با دقت بالا ارائه شود.