کمیسیون خدمات شهری با موضوع بررسی مهار روان آبها

کمیسیون خدمات شهری با موضوع بررسی مهار روان آبها

با محوریت کمیسیون خدمات شهری اقدامات، چالش ها و کمبودهای دستگاه های شهرداری یزد در مهار روان آبها، آبگرفتگی و سیلاب های شهری با حضور مدیران و معاونان مناطق، کارگروه های چهارگانه ستاد بحران بررسی گردید.
همچنین در این جلسه از اقدامات بجا و موثر عوامل دست اندر کار در رفع و پیشگیری از بحران سیلاب قدردانی شد.