کمیسیون بودجه، درآمدپایدار وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر یزد

کمیسیون بودجه، درآمدپایدار وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر یزد

کمیسیون بودجه، درآمدپایدار وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر یزدبا موضوع بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری برگزار گردید.