کمیته دانش آموزی کمیسیون فرهنگی تشکیل شد

کمیته دانش آموزی کمیسیون فرهنگی تشکیل شد

در جلسه ای با حضور ونوس عامری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ورزشی، رییس سازمان دانش آموزی و نمایندگان دانش آموزان مدارس، کمیته دانش آموزی کمیسیون تشکیل شد.
این کمیته زیر مجموعه کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای شهر فعالیت خواهد کرد و مقرر شد جلسات آن به صورت ماهانه تشکیل گردد و از نظرات اعضای کمیته در کمیسیون فرهنگی استفاده شود.
در ابتدای این جلسه، دانش آموزان به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در زمینه مسائل شهری از جمله توجه به پارلمان دانش آموزان، حضور فعال دانش آموزان در کمیسیون فرهنگی، ایجاد مراکز تفریحی برای جوانان، حضور دانش آموزان در امور مربوط به همایش ها و کنفرانس ها ویژه جوانان و نوجوان، رایگان شدن اتوبوس های شهری برای دانش آموزان، ایجاد مراکز برای اوقات فراغت دانش آموزان و سایر امور خدمت رسانی شهرداری پرداختند.