چهل وهشتمین جلسه (فوق العاده) پنجمین دوره شورای اسلامی شهریزد


صورتجلسه

چهل وهشتمین جلسه (فوق العاده) شورای اسلامی شهریزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت15/18شنبه مورخ 14/11/96 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید :  

   درابتدا نائب رئیس شورا باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند وعرض تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت ایام ا...دهه فجر، از خداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم درجهت خدمت رسانی به مردم و عمران و آبادانی شهر گام های مؤثر و مثبت برداریم.

   سپس آقای دکتر کاشفی زاده در سخنان پیش از دستور ، با گرامیداشت ایام ا... دهه فجر وپیروزی انقلاب اسلامی، از اقدامات انجام شده در حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری دربارندگی های اخیروجلوگیری ازآب گرفتگی معابرتقدیر وتشکر نمود. وی در ادامه از شهرداری خواست تا در جهت هرگونه تفکیک اراضی درسطح شهر بصورت غیرمجاز توسط بنگاهداران با هماهنگی مراجع مربوطه و همکاری سایر دستگاههای ازجمله ستاد فرمان اجرایی امام، مجتمع اقتصادی کمیته امداد حضرت امام جلوگیری و ممانعت بعمل آورند. سپس ایشان با توجه به اعتراض و گلایه برخی از شهروندان کسبه محترم خیابان قیام در رابطه با جابجا شدن بعضی از سنگ فرش های آن خیابان و جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی به خصوص برای موتورسواران از شهرداری خواست تا نسبت به مرمت آن اقدام نماید.

   درادامه آقای عباسی درسخنان پیش ازدستوراظهارداشت با توجه به بودجه ارائه شده ازسوی شهرداری، شورا باید با یک برنامه ریزی معین و هدفمند ودرجهت تحول ورشد و پایداری شهر به خصوص در زمینه حمل ونقل عمومی شهر اعتبارات لازم پیش بینی و منظور نماید. سپس ایشان خواستار تشکیل کارگروهی در زمینه حمل ونقل عمومی شهری برای ایجاد شرایط بهتر به خصوص ساخت ایستگاه اتوبوس هوشمند، ایجاد اینترنت در اتوبوس ها، کارت شهروندی وامکان شارژ آن گردید.

   سپس آقای شایق درسخنان پیش از دستور ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه و ایام دهه فجر و یادوخاطره شهدای والامقام انقلاب، درخصوص حضور خود درجلسه اداره امورمالیاتی استان بابت بررسی موضوع قیمت منطقه ای و مباحث مطرح شده درآن جلسه جهت استحضار اعضای شورا مطالبی را ارائه نمود.

   در ادامه لایحه شهرداری درخصوص اصلاح ماده 12 اساسنامه صندوق ذخیره کارکنان و تغییرنام هیأت مؤسس به هیأت امناء واصلاح اعضای هیأت امناء مطرح که باتوجه به بررسی بعمل آمده از سوی کمیسیون بودجه وتوضیحات نائب رئیس آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات سایر اعضاء ضمن عودت لایحه مربوطه به شهرداری مقررگردید شهرداری ظرف مدت 15 روز با همکاری شورا لایحه کامل و جامع در زمینه مسائل رفاه کارکنان تنظیم و نتیجه را جهت هرگونه تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

 

مصوبات :

 

 تملک پلاک متعلق به آقای سید احمد احمدی رشتی وشرکاء

 

1-لایحه شماره502/960051513-25/10/96 شهرداری   ثبت     دبیرخانه   شورا بشماره961003197-25/10/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک پلاک ثبتی120/5008 بخش 8 یزد واقع در طرح تقاطع بلوار جمهوری، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن ، پیرو لایحه شماره 960046440 -30/9/1396 وبازگشت به بند1صورتجلسه مورخ6/10/1396 آن شورای محترم، بدينوسيله به استحضارمي‌رساندشهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك شش دانگ پلاك ثبتي 120/5008  بخش 8 يزد به كد نوسازي شماره 9017-2-47-1 متعلق به آقای سيد احمد احمدي رشتي و شرکاء واقع در طرح تقاطع بلوارجمهوری اقدام نمايد كه براساس ارزيابي انجام شده  توسط  کارشناسان رسمی دادگستری بستانكاري ايشان بابت ششدانگ پلاك  فوق جمعاً مبلغ 000/000/560/54  ريال مي شود كه با موافقت مالک  این مبلغ بستانکاری  به 000/000/000/53 ريال تقلیل یافت ومقرر شده به عنوان زمين معوض قطعات 577، 535 ،455 ،440 ، 839 ، 841 ، 842 ، 822 ، 786  از اراضی شهرک رزمندگان و قطعات 942، 936، 939 از اراضی شیخ کلینی وقطعات 1، 45، 40، 39 ، 6   از اراضی بلوار امام حسین(ع) و قطعه 174  از اراضی پشت سیلو و قطعه 177 از اراضی شهرک دانشگاه جمعاً به ارزش 000/340/816/44 ريال به ايشان واگذار و مابه التفاوت آن به مبلغ 000/660/183/8 ريال نیز پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك طي پنج قسط در وجه ایشان پرداخت گردد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده ، خواهشمنداست موضوع رادر شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيد از محل كد15542102001(فروش اموال غیرمنقول) سی میلیاردریال وکد15390300001اجرای پروژه های پیش بینی نشده دراختیار شهردار بیست وسه میلیارد ریال اقدامات بعدي معمول گردد . ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. مهدی جمالی نژاد- شهردار یزد.»

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون بودجه و توضیحات نائب رئیس آن کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق با توجه به موافقت مالک مبنی بر دادن ده درصد(10%) تخفیف از ارزیابی انجام شده به مبلغ پنجاه وچهارمیلیاردوپانصدوشصت میلیون ریال(54.560.000.000ریال )مورد تصویب قرارگرفت. ضمناً مقررگردید شهرداری حداکثر ظرف مدت ششماه در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده زمین و همچنین طرح اجرایی خود بصورت زیرگذر یا میدان درآن محل پیشنهادهای خود را جهت بررسی و هرگونه تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

 

 

 

تملک پلاک متعلق به آقایان میروکیلی و نقشوانی

 

2-لایحه شماره960054314-7/11/96 شهرداری   ثبت     دبیرخانه   شورا بشماره961003391-8/11/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک قسمتی از پلاک 7314 بخش 4 یزد واقع در طرح راستگرد میدان شهدای محراب، باسلام وصلوات بر محمد وآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن ، پیرو لایحه شماره 502/960021178 مورخ10/5/1396 بدینوسیله به پیوست صورتجلسه مورخ 27/10/1396 دررابطه با پلاک ثبتی 7314 بخش 4 یزد متعلق به آقایان میروکیلی و نقشوانی جهت استحضار ارسال می گردد،که به موجب این صورتجلسه مقرر شده طرفين  بر اساس توافقنامه شماره 53561  مورخ 24/10/1388 با رویکرد تملک قسمت در مسیر پلاک مذکورکه در طرح راستگرد میدان شهدای محراب قرار گرفته است اقدام نمايند و بر اساس ارزيابي انجام شده همان سال، جمعاً مبلغ 000/250/518/24 ريال بابت غرامت  میزان 3205  مترمربع كه در طرح واقع شده تعیین و مقرر شده در ازاي  این بستانکاری به عنوان زمین معوض جمعاً 48 قطعه به ایشان واگذار ، که پس از کسر5  قطعه به عنوان تخفيف طبق قرعه کشی       ( قطعات شماره 115،1448،1450،2120 و1653 ) ما بقی قطعات به تعداد 43  قطعه طبق لیست پیوست جمعا ً به مبلغ 500/616/465/22 ريال به ایشان واگذار و بدون اخذ مابه التفاوت توسط مالکین موضوع تهاتر و تسویه گردد. ضمن اینکه آقاي ميروكيلي طي درخواست پیوست به شماره52677  مورخ30/10/96  خواهان جابجايي قطعات 1448 و1450 با قطعات 2070 و 2121  مي باشد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير صورتجلسه توافق اخیر فیمابین و درخواست مذکور، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيد از محل کد (فروش اموال  غیر منقول15542102001) و به طرفیت هزینه تملک اراضی میدان شهدای محراب اقدامات بعدي معمول گردد . ضمناً در صورت نياز آقايان زرگرباشی و حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌شوند. مهدی جمالی نژاد- شهردار یزد.»

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون بودجه و توضیحات نائب رئیس آن کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق موردتصویب قرارگرفت . ضمناً مقررگردید مالکین تمامی دعاوی حقوقی و کیفری خود علیه شهرداری که در دادگستری استان مطرح می باشد مسترد ومختومه اعلام نماید.

 

 برگزاری سمپوزیوم المان های خشتی

 

3-لایحه دوفوریتی شماره960053472-3/11/96 شهرداری  ثبت  دبیرخانه   شورا بشماره961003335-3/11/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تخصیص اعتبار جهت برگزاری سمپوزیوم مجسمه های خشتی ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن ، بدینوسیله به پیوست نامه شماره 961508276مورخ23/6/96 سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری(­تصویرپیوست­) درخصوص درخواست تأمین اعتبار تا سقف مبلغ 000/000/500/4 ریال جهت برگزاری سمپوزیوم مجمسه های خشتی درآستانه سال نو و جشن جهانی شدن یزد ارسال و با توجه به اینکه در بودجه سال 1396 اعتباری جهت  پروژه مذکور در نظر گرفته نشده­، پیشنهاد می­گردد. اعتبار آن از محل ماده 16 وظیفه خدمات شهری ردیف کمک به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی کسر و به این پروژه اختصاص یابد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقایان صالحیان و صفدرپور به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي­شوند. مهدی جمالی نژاد- شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورامطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیونهای عمران و فرهنگی اجتماعی ورزشی و توضیحات رؤسای آن کمیسیونها و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پیشنهاد فوق   با مبلغ دومیلیاردوپانصدمیلیون ریال(2.500.000.000ریال) پس از تأییداسنادهزینه کردتوسط شورا (کمیسیون بودجه) موردتصویب قرارگرفت. ضمناً در صورت افزایش هزینه ها پس ازارائه اسناد مثبته وتأیید آن ازسوی شورا (کمیسیون بودجه) تا سقف سه میلیارد ریال

(3.000.000.000ریال) قابل افزایش می باشد و همچنین آقای عباسی به عنوان نماینده شورا به همراه رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری جهت عضویت در شورای سیاست گذاری آن سمپوزیوم تعیین شدند.

 

  مشارکت  در نمایشگاه دهه فجر در سرکنسولگری ایران دردبی

 

4-لایحه دوفوریتی  شماره960055782-14/11/96 شهرداری ثبت دبیرخانه   شورا بشماره961003492-14/11/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: مشارکت درنمایشگاه ایام ا...دهه فجر در سرکنسولگری ایران در دبی، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن ، با عنایت به مکاتبات پیوست درخصوص برگزاری نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در امارات متحده عربی( دبی) که بمناسبت ایام ا... دهه فجر در دست اجرا می باشد ودرجهت همکاری در خصوص برگزاری نمایشگاه مذکور ومعرفی شهرجهانی یزد، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت صلاحدید اجازه فرمایید نسبت به پرداخت مبلغ 100.000.000 ریال( یکصد میلیون ریال) از محل ردیف 1512205012 از بودجه سال 96 جهت مشارکت به این امراقدام شود. مهدی جمالی نژاد- شهردار یزد.»

موضوع    در صحن علني شورا مطرح   پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق با تأکید بر پرداخت هزینه های داخلی از سوی شهرداری مورد تصویب قرارگرفت.

 

 جابجایی اعتبار

 

5-لایحه دوفوریتی شماره960054102-7/11/96شهرداری ثبت دبیرخانه   شورا بشماره961003373-7/11/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: جابجایی اعتبار، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست منطقه دو شهرداری به شماره 960051746 مورخ 25/10/96 (تصویرپیوست) تقدیم و پیشنهاد می نماید اجازه فرمایید نسبت به کسر اعتبار به مبلغ 000/000/000/5 ریال (پنج میلیارد ریال) از محل ردیف های ذیل جهت تأمین اعتبار پروژه کف سازی و بدنه کوچه مازاریها واقع در خیابان آیت ا... کاشانی اقدام لازم معمول گردد . خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.

 

  1. مرمت و بهسازی رودخانه مرکزی                                            000/000/362/2 ریال
  2. احداث و تکمیل پارک حسن آباد                                               000/000/425/1 ریال
  3. پیاده روسازی خیابان دهم فروردین                                          000/000/543 ریال
  4. پیاده روسازی باند جنوبی خیابان مهدی                                    000/000/670 ریال

ضمناً آقاي مهندس کشفی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .  مهدی        جمالی نژاد- شهردار یزد.»

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون بودجه و توضیحات نائب رئیس آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق پس از ارائه طرح وتصویب آن از سوی ((کمیسیون بررسی وتصویب طرحهای شهرداری)) و طی نمودن مراحل قانونی مورد تصویب قرارگرفت.

 

جلسه با ذكرصلوات درساعت21.15 خاتمه يافت.