چهلمین جلسه پنجمين دوره شورای اسلامی شهریزد


صورتجلسه

چهلمین جلسه شورای اسلامی شهریزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا...مجیددرساعت18شنبه مورخ23/10/96 باحضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید:  

  درابتدا ریاست شوراباسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند از خداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم درراستای عمران وآبادانی شهر وخدمت رسانی صادقانه به مردم گامهای مؤثر و مثبت برداریم.

    سپس باتوجه به دستورکارجلسه و با توجه به درخواست تنی چند از اعضای محترم شورا در جلسه قبلی شورا این جلسه بصورت غیرعلنی تشکیل که درخصوص مسائل و مشکلات داخلی شورا و یکسری از مسائل مربوط به شهرداری مطرح وبحث وتبادل نظرگردید که در پایان مقررشد شورا دوهفته یکبار ترجیحاً جلساتی که در روزهای شنبه هرهفته تشکیل می گردد بصورت غیرعلنی برای بیان بعضی از مسائل برگزار گردد.

جلسه با ذكرصلوات درساعت20 خاتمه يافت.