چهارمين هئيت رئيسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد تعيين گرديد

چهارمين هئيت رئيسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد تعيين گرديد
به گزارش سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد - چهارصد و سي و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد در روز يكشنبه مورخ 11/2/90 با حضور جناب آقاي سيفي فرماندار محترم يزد در صحن علني شورا برگزار گرديد كه پس از راي گيري ، با اكثريت آراء به ترتيب آقاي حميد رضا مطهريان به عنوان رياست شورا وآقاي سيدعلي محمد ميرحسيني به عنوان نائب رئيس شورا ، آقاي وحيد رضا خباززاده يزدي به عنوان منشي شورا ، آقاي محمد فقيه خراساني به عنوان خزانه دار شورا و سركار خانم سيده حميده وزيري به عنوان سخنگوي شورا براي مدت يك سال انتخاب و تعيين شدند.