چهارصد و هفتاد و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهارصد و هفتاد و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
    چهارصد و هفتاد و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح ‌روز يك‌شنبه مورخ 27/7/90 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند در رابطه با طرح ساخت آزادراه نطنز-يزد-بندرعباس تأكيد بر پي‌گيري و رسيدگي جدي اين موضوع با توجه به مصوب دوردوم رياست محترم جمهوري‌جهت اجرا از طريق مسئولين مربوطه گرديد.
 
 مصوبات :
      تهيه برنامه پنج ساله توسعه و عمران شهري
 1- لايحه شماره 200/25095- 1/6/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2230- 3/6/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال   1375 و اصلاحيه بعدي آن، با عنايت به الزامي كه شهرداري ها جهت تهيه و تدوين برنامه استراتژيك ( پنج ساله ) دارند و مواد اشاره شده در ( الزامات قانوني در ماده 25 آئين نامه مالي شهرداريها، ماده 15 قانون نوسازي و عمران شهري و قانون برنامه پنجم توسعه ماده 173 و 174 ) و در راستاي تحقق بودجه ريزي عملياتي و با توجه به ايرادات گزارش حسابرسي( بند 7-17 از سال 85 ) (تصوير پيوست) كه همواره تأكيد رعايت قانون در تهيه برنامه ميان مدت 5 ساله براي كليه شهرداري ها شده است، اين شهرداري در نظر دارد از طريق ترك تشريفات ، قراردادي را با مهندسين مشاور باغ شهر پرديسان منعقد نمايد و در اين رابطه مبلغ ششصد ميليون ريال (600.000.000 ريال) را از محل رديف539010009 پروژه هاي پيش بيني نشده با نظر شهردار كسر و رديف531040038 با عنوان تهيه برنامه پنج ساله در بودجه پايدار نمايد و اصلاحات لازم در متمم بودجه سال جاري لحاظ نمايد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و با توجه به اجرايي شدن مراحل بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري و نياز به برنامه پنج ساله توسعه و عمران موضوع را تصويب و امر به ابلاغ فرماييد.
ضمناً آقايان پيرنيا و تاج آبي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردند. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح،با عنايت به جلسات برگزار شده با حضور مسئولين و مشاور مربوطه و بررسي‌‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مبني بر پذيرش تمامي مسئوليت اين پروژه توسط معاونت برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري (آقاي تاج‌آبي) و پس از بررسي‌هاي لازم در رابطه با ارائه برنامه و زمان‌بندي آن پروژه و همچنين لايحه ارسالي شهرداري بابت چشم‌انداز شهر يزد در افق سال 1404 توسط كميسيون تحول اداري و املاك شورا، كليات آن مورد تصويب قرار گرفت .
 
       طرح اجرايي اصلاحي گذر شيخ غلامرضا فقيه خراساني
 2- نامه شماره 303/31600- 14/7/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2919- 18/7/90 :
« شوراي محترم اسلامي شهر يزد- موضوع : تاييد طرح اجرايي- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً به پيوست چهار نسخه طرح اجرايي اصلاحي گذر شيخ غلامرضا فقيه خراساني منشعب از خيابان امام خميني(ره) و فايل كامپيوتري (CD) آن به انضمام كپي طرح تفصيلي و گزارش توجيهي طراح ارسال مي‌گردد. ضمناً طرح اجرايي مذكور به تاييد اداره كل ميراث فرهنگي استان يزد رسيده است. خواهشمند است دستور فرماييد پس از بررسي و تاييد، نتيجه را به شهرداري اعلام نمايند. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح،با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون عمران شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، طرح اجرايي فوق مورد تاييد قرار گرفت.
 
       طرح اجرايي گذرهاي 12 متري پشت كارخانه جنوب
 3- نامه شماره 303/22771- 16/5/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2346- 12/6/90 :
« شوراي محترم اسلامي شهر يزد- موضوع : تاييد طرح اجرايي- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً به پيوست چهار نسخه طرح اجرايي گذرهاي 12متري پشت كارخانه جنوب و فايل كامپيوتري (CD) آنها به انضمام كپي طرح تفصيلي و گزارش توجيهي طراح ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد پس از بررسي و تاييد، نتيجه را به شهرداري اعلام نمايند. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح،با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون عمران شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، طرح اجرايي فوق مورد تاييد قرار گرفت.
 
      طرح اجرايي گذر 6 متري جنب حسينيه پنبه كاران
 4- نامه شماره 303/30024- 5/7/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2708- 6/7/90 :
« شوراي محترم اسلامي شهر يزد- موضوع : تاييد طرح اجرايي- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً به پيوست چهار نسخه طرح اجرايي گذر 6 متري جنب حسينيه پنبه كاران و فايل كامپيوتري (CD) آن به انضمام كپي مصوبه كميسيون ماده پنج آن گذر ارسال مي‌گردد. خواهشمند است پس از بررسي و تاييد دستور فرماييد نتيجه را به شهرداري اعلام نمايند. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح،با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون عمران شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، طرح اجرايي فوق مورد تاييد قرار گرفت.
  
    طرح اصلاحي بازارچه ميوه و تره‌بار آزادشهر
 5- نامه شماره 303/32556- 19/7/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2944- 20/7/90 :
« شوراي محترم اسلامي شهر يزد- موضوع : ارسال طرح اصلاحي بازارچه ميوه و تره‌بار آزادشهر- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً بازگشت به نامه شماره 2761 مورخ 10/7/1390 در خصوص طرح بازارچه به انضمام فايل اتوكدي جهت اقدامات لازم ارسال مي‌گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح،با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون عمران شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، طرح اجرايي فوق مورد تاييد قرار گرفت.
 
       عقد قرارداد متمم پل خيابان آيت‌ا... كاشاني
 6- لايحه شماره 200/9280- 31/2/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 839- 1/3/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 315/64412 مورخ 23/12/88 نظر به اينكه سقف ريالي قرارداد شماره 221/3794 مورخ 01/02/87 موضوع احداث پل راه آهن خيابان كاشاني به اتمام رسيده است و جهت تكميل عمليات عمراني نياز به عقد قرارداد متمم مي باشد،خواهشمند است موافقت فرماييد قراردادي به مبلغ پنج ميلياردو دويست و هفتادو يك ميليون و چهارصدو چهل و دو هزارو سيصدو پنجاه و هشت ريال ( 5.271.442.358 ريال) و بر طبق شرايط اوليه قرارداد بر اساس ماده 19 آيين نامه مالي شهرداريها و به استناد نظريه مشورتي اداره كل امور حقوقي قوه قضاييه به شماره 2337/7مورخ 18/4/87 (تصوير پيوست) و رديف اعتباري 3091000066ديون عمراني حاصل از پروژه‌هاي عمراني با سازمان همیاری شهرداریها منعقد گردد. خواهشمند است در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي زرگرباشي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح،با توجه به بررسي‌‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون عمران و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
      مساعدت جهت ورودي پارك آموزشي ترافيك شهرداري
 7- نامه شماره 190 مورخ 24/7/90 مدير عامل اتحاديه مؤسسات و مراكز قرآني مردمي استان يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2978-24/7/90 در رابطه با مساعدت براي ورودي پارك آموزشي ترافيك شهرداري، موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، مقرر گرديد شهرداري طبق بند يك شق الف صورتجلسه مورخ 20/6/90 اين شورا براي ورودي هر نفر مبلغ دو هزار ريال (2000ريال) محاسبه و اخذ نمايد.
 
      تعيين و معرفي مشاور براي شورا
 8- در خصوص تعيين و معرفي مشاور براي شورا ، موضوع در صحن علني شورا مطرح،با توجه به بررسي‌‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، آقاي عبدالرضا روشن بعنوان مشاور مالي براي كميسيون برنامه و بودجه و همچنين آقاي محمد علي اقبالي بعنوان كارشناس ثبتي شورا انتخاب شدند.
 
      واگذاري مغازه جنب بيمارستان دكتر مجيبيان
 9- لايحه شماره 200/32785- 21/7/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2954- 21/7/90 :
« احتراماً به استناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 200/3522 مورخ 30/01/90 به پيوست يك نسخه كارشناسي رسمي مورخ 27/06/90 درخصوص تعيين اجاره بهاي سال 90 يك باب واحد تجاري واقع در جنب بيمارستان دكتر مجيبيان به مبلغ اجاره بهاي ماهيانه بيست و پنج ميليون ريال (25.000.000ريال) ارسال مي گردد. با عنايت به اينكه به استناد بند 7 صورت جلسه هجدهمين گردهمايي شهرداران كلانشهرها و مراكز استانها به شماره 162613/89/92 مورخ 18/12/89 ( تصوير پيوست) مقرر گرديده واحد تجاري مزبور در قبال خريد سهام به بانك شهر واگذار گردد لذا خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت اجازه فرماييد شهرداري يزد به استناد ماده 13 آيين نامه مالي نسبت به واگذاري مغازه مذكور به بانك شهر اقدام و تا قبل از قطعي شدن واگذاري سهام،اجاره مربوطه براساس كارشناسي صورت گرفته اخذ گردد. ضمناً آقايان رمضاني و پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردند. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح،با توجه به بررسي‌‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق صرفاً با واگذاري به صورت اخذ اجاره بهاء موافقت و با واگذاري در قبال خريد سهام بانك شهر مورد مخالفت قرار گرفت .
 
      طرح پيشنهادي
 10- طرح پيشنهادي اعضاي شورا به نام‌هاي آقايان (مطهريان،فقيه خراساني، خباززاده يزدي، كوچك‌زاده) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2887-17/7/90 :
موضوع : تملك ملك در مسير ادامه شبكه پرفسور حسابي متعلق به آقاي حسين عرب بادكوبه.
توضيح : « با توجه به تأخير بيش از 6 ماه در اجراء مصوبه مورخ 19/10/89 شورا بند 2 در خصوص تملك ملك در مسير ادامه شبكه پرفسور حسابي متعلق به آقاي حسين عرب بادكوبه و ابهامات موجود امضاء كنندگان زير پيشنهاد مي‌نمايند مصوبه مذكور كان لم يكن گرديده و توافق جديد با كارشناسي مجدد عوض و معوض صورت گيرد و حتي‌الامكان فقط بخش در مسير تملك گردد. در صورت عوض از املاك ستاره مواردي انتخاب شود كه قطعاً متعلق به شهرداري باشد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح،با توجه به بررسي‌‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، مقرر گرديد شهرداري صرفاً نسبت به تملك قسمت در مسير بر اساس نرخ كارشناسي جديد اقدام نمايد. ضمناً مقرر شد شهرداري در جهت واگذاري زمين بعنوان معوض به مالكين تا قطعيت نيافتن زمينها هيچگونه توافقي با مالكين انجام ندهد.
 
      انعقاد قرارداد اجراي برنامه راديويي
 11- نامه شماره 1/40/م/90-13/6/90 كانون تبليغاتي پيام تجاري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2466-22/6/90 در خصوص انعقاد قرارداد اجراي برنامه راديويي جهت معرفي عملكرد شورا ديدگاهها و اهداف، موضوع در صحن علني شورا مطرح،با توجه به بررسي‌‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت .
  
      اساسنامه پيشنهادي سازمان عمران و بهسازي شهرداري يزد
 12- نامه شماره 130/30073- 5/7/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2733- 7/7/90 :
رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد- موضوع: ارسال اساسنامه پيشنهادي سازمان عمران و بهسازي شهرداري يزد- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً با عنايت به بند 2 مصوبه 7/2/1390 شوراي اسلامي شهر يزد، به پيوست اساسنامه اصلاحيه سازمان عمران، به سازمان عمران و نوسازي شهرداري يزد با لحاظ نمودن وظايف سازمان بهسازي و نوسازي در وظايف سازمان پيشنهادي، تقديم مي‌گردد. خواهشمند است ضمن بررسي و تصويب اساسنامه جديد دستورات لازم در خصوص انحلال سازمان بهسازي و نوسازي در راستاي تحقق سازمان عمران و بهسازي را صادر فرماييد. ميروكيلي- شهردار يزد»
 موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون تحول اداري و املاك شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، و همچنين اصلاحات و تغييرات انجام شده اساسنامه پيشنهادي سازمان عمران و بهسازي شهرداري يزد مشتمل بر پنج فصل، 38 ماده و 45 تبصره و 94 بند در 15 صفحه مورد تصويب قرار گرفت .
  
جلسه با ذكر صلوات درساعت 45/9 خاتمه يافت.