چهارصد و سي و پنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

چهارصد و سي و پنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
   چهارصدو سي و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/16 ‌روز يك‌شنبه مورخ 25/2/90 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا آقاي مطهريان رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند اظهار داشت با توجه به مراجعات و شكايات، اعتراضات مردمي در خصوص نحوه عملكرد شركت تعاوني مسكن كاركنان شهرداري از اعضاي شورا خواست تا هر چه زودتر نسبت به برگزاري و تعيين هيأت رئيسه كميسيون تحول اداري و املاك و بررسي هر چه زودتر اين موضوع در آن كميسيون گرديد. وي در ادامه از اعضاي شورا خواست با توجه به مأموريت تني چند از اعضا در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه همين هفته در جلسه فوق‌العاده شورا كه عصر سه‌شنبه برگزار مي‌شود حضور فعال داشته باشند.
سپس با توجه به هماهنگي‌هاي بعمل آمده قبلي آقاي فعالي مدير عامل سازمان آمار و فناوري اطلاعات شهرداري در جلسه شورا حضور يافت و در خصوص برگزاري مراسم افتتاحيه جشنواره بزرگ آموزش رايگان شهروند الكترونيك و آشنا نمودن دويست و بيست هزار شهروند يزدي با آخرين متدهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در زمينه‌هاي شهرداري الكترونيك، شهروند الكترونيك، بانك‌داري الكترونيك، زبان انگليسي، كامپيوتر توضيحاتي ارائه و از اعضاي شورا دعوت نمود تا در مراسمي كه روز دوشنبه مورخ 26/2/90 در سالن هلال احمر برگزار مي‌گردد حضور بهم رسانند.
در ادامه جلسه با توجه به درخواست و هماهنگي بعمل آمده قبلي آقاي نوربخش مدير كل محترم اداره امور مالياتي استان به اتفاق آقاي آبشوري معاونت آن اداره در جلسه شورا حضور يافتند كه در ابتدا رياست شورا ضمن عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمانان ارجمند اظهار داشت تعامل و همكاري با شهرداري وساير سازمان‌هاي وابسته به آن يكي از ضرورت‌هاي مهمي است كه بايد مورد عنايت و توجه خاص آن اداره قرار گيرد تا از پيش آمدن بعضي از مسايل و مشكلات براي شهرداري به خصوص انحلال سازمان‌هاي وابسته به شهرداري جلوگيري شود و ما اميدواريم بتوانيم با تعامل و درايتي كه مسئولين اداره مالياتي استان دارند مسايل حل و فصل گردد.
سپس اعضاي شورا ضمن عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمانان ارجمند و انتصاب آقاي نوربخش بعنوان مدير كل اداره امور مالياتي استان و تقدير و تشكر از زحمات و خدمات مدير كل قبلي آقاي ابراهيمي مطالبي را در خصوص حمايت از واحدهاي صنعتي استان، معافيت سازمان‌هاي وابسته به شهرداري از پرداخت ماليات و عدم تكميل فرم اظهار نامه مالياتي مثل ساير استان‌ها، برقراري و ايجاد عدالت مالياتي، توجه و اهميت ويژه و كمك به ورزش استان و در نظر گرفتن درصدي از ماليات به خصوص شركتها جهت امر ورزش، كاهش نرخ ماليات كسبه و اصناف، توجه بيشتر به صنايع نوپا جهت توليد بيشتر و توجه به اشتغال جوانان، جلوگيري از افزايش ماليات بر ارزش افزوده بحث و تبادل نظر بعمل آمد. در ادامه آقاي ميروكيلي شهردار محترم ضمن عرض خيرمقدم به ميهمانان خواستار همكاري و مساعدت اداره مالياتي استان در خصوص عدم اخذ ماليات از سازمان‌هاي وابسته به شهرداري به دليل مسايل و مشكلات مالي گرديد.
در ادامه جلسه آقاي نوربخش مدير كل محترم امور مالياتي استان ضمن تقدير و تشكر از رئيس و اعضاي شورا به خاطر برپايي اين جلسه اظهار داشت اميدواريم با برگزاري بيشتر اين‌گونه جلسات بتوانيم راهكارهاي مناسبي را ارائه و بررسي نماييم به خصوص در بخش ماليات بر ارزش افزوده و منابع مالي كم شهرداري‌ها كه بايد حتماً موارد كلي در نظر گرفته شود و ما هم اين را قبول داريم كه سازمان‌هاي وابسته به شهرداري يزد مثل ساير استانها مسايل و مشكلات مالي دارند و بحث معافيت مالياتي سازمان‌هاي وابسته به شهرداري بحث كلي مي‌باشد كه قبل از اصلاحيه قانون در سال 81 به صراحت آمده بود كه سازمان‌هاي وابسته به شهرداري از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند. ولي بعد از سال 81 اين موضوع لغو گرديد و سازما‌ن‌هاي وابسته به شهرداري مكلفند نسبت به ارائه گزارش‍‌‌هاي دفاتر و اسناد مالي و تسليم اظهار نامه مالياتي در هر سال به اين اداره جهت بررسي ارسال نمايند. وي در ادامه پيشنهاد نمود شوراي اسلامي شهر در جهت حل اين مشكل مي‌تواند با رايزني‌ها و مكاتبات لازم با مسئولين مربوطه جهت ارائه اصلاحيه اين قانون براي هيأت دولت و طرح در مجلس شوراي اسلامي جهت معافيت پرداخت ماليات توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن به صورت قانوني اقدام گردد. ايشان در ادامه اجراي عدالت مالياتي را منوط به اجراي وظايف كامل توسط مؤدي و اداره ماليات دانست كه اگر هر كدام به وظيفه خود نتوانيم عمل نماييم مي‌تواند مشكلات زيادي را بوجود آورد.  وي در خصوص ماليات بر ارزش افزوده گفت: ماليات بر ارزش افزوده مي تواند كمكي براي درآمد پايدار شهرداري باشد كه تا پايان سال 89 از طريق ماليات بر ارزش افزوده در داخل و خارج از حريم حدود پانصدو بيست ميليارد ريال كمك به استان شده است .
در پايان با توجه به اينكه سازمان‌هاي وابسته به شهرداري يزد با هدف غير انتفاعي تأسيس گرديده اند و صرفاً بعنوان بازوهاي اجرايي شهرداري مي‌باشند . لذا مقرر گرديد با هدف شفاف سازي در امور سازمان‌هاي وابسته نسبت به ارائه اظهار نامه مالياتي براساس صورت هاي مالي و دفاتر قانوني اقدام و اداره دارايي نيز صرفاً با ديدگاه غير مالياتي نسبت به اخذ اظهارنامه اقدام نمايد
 مصوبات :
      تبصره‌هاي بودجه سال 90 شهرداري
 
1- پيروبند يك صورتجلسه مورخ 25/12/89  شوراو به استناد بند 12 مادّه 76 قانون شوراهاي اسلامي شهر، ارقام‌ پيشنهادي ‌تحت ‌عنوان بودجة سال يك هزاروسيصدونود شهرداري بالغ برنهصدوبيست‌ونه‌ميلياردريال (000/000/000/929 ريال) درآمد و هزينه كه با رعايت مفاد بخشنامة بودجة سال هشتاد و نه شهرداري‌ها و سازمان‌هاي تابعه و بر اساس نامه شماره 73664-30/8/89  معاونت امور عمراني استانداري يزد منضم به نامه شماره 01/1/34892-12/8/89 رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياريهاي كشور وبا بهره‌گيري از پتانسيل‌هاي موجود در شهر تهيّه و تنظيم گرديده، بدينوسيله تكاليف بودجه شهرداري براي سال 90 به شرح سه ماده ، پنج بند و 34 تبصره حاوي 106 صفحه جداول مربوطه كه يك نسخه از بودجة مذكور جهت اجرا ممهور به مهرشورا به شهرداري ارسال گرديده است در صحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
مادّه يك :
بودجة سال 90 شهرداري از حيث درآمدي بالغ بر نهصدو بيست و نه ميليارد ريال (000/000/000/929 ريال) كه از حيث هزينه نيزمعادل مبلغ مذكوروبه شرح ذيل مي باشد ؛
بند 1 : بودجة عمومي شهرداري معادل نهصدو بيست و نه ميليارد ريال (000/000/000/929 ريال)
بند 2 : اعتبارات وظيفة خدمات اداري بالغ بر هفتادويك ميلياردوهشتصدوهشتادوسه ميليون و نود ودو هزار ريال ( 000/092/883/71ريال) .
بند 3 : اعتبارات وظيفة خدمات شهري بالغ بر دويست و پنجاه و هشت ميلياردو دويست وشصت وشش ميليون و سيصدو نود وهفت هزار ريال (000/397/266/258 ريال) .
بند 4 : اعتبارات وظيفة عمران شهري و سرمايه گذاري ثابت بالغ بر پانصدو هفتادودو ميلياردو پانصدو پنجاه و چهار ميليون و سيصدو سيزده هزار ريال (000/313/554/572 ريال ).
 بند 5 : اعتبارات ساير پرداخت هاي عمراني بالغ بر بيست و شش ميلياردو دويست و نود شش ميليون و يكصدو نودو هشت هزارريال ( 000/198/296/26ريال ).
تبصرة 1 :
اعتبارات بودجة سال1390 با رعايت بندهاي مواد مصوبة بودجه وتبصره‌هاي مربوطه كه ذيلاً اعلام مي‌گردد، در چارچوب برنامه‌ها، طرحها ، پروژه‌ها ، فصول ، مواد و رديف‌هاي مربوطه ورعايت ساير ضوابط و مقررات جاري و مالي قابل اجراء مي باشد .
تبصرة 2 :
 شهرداري موظّف است صرفاً درآمدهاي ناشي از عوارض و بهاي خدمات را كه مصوبات قانوني آن صادر و ابلاغ گرديده، وصول و به حساب تمركز درآمدها منظورنمايد وانتقال وجه به حساب هزينه‌هاي جاري و عمراني براساس ضرايب تعيين شده در فرم شمارة دو پيوست بودجه انجام پذيرد ، بديهي است پرداخت‌ها و هزينه‌ها نيز در حدود اعتبارات مصوّب و با رعايت كليّه ضوابط و مقررات قانوني از حسابهاي هزينة جاري و عمراني صورت خواهد گرفت.
 
تبصرة 3 :
در جهت اجراي مادّه 37 آئين نامه مالي شهرداريها ممنوعيّت استفاده از وجوه حاصل از درآمدهاي شهرداري قبل از منظورداشتن آن به حساب قطعي درآمد شهرداري ( تمركز وجوه درآمد ) به هر عنوان حتّي بطور علي‌الحساب و يا براي پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري ممنوع و كماكان مورد تأكيد مي باشد .
 
تبصرة 4 :
شهرداري موظّف است در صورت دسترسي به منابع مالي جديد و وصول آن با رعايت ضوابط و مقررات ، دراين صورت مبالغ مذكور را كه در بودجه منظور نگرديده است ،در اصلاح بودجه و متمم بودجة سال 90 لحاظ و با برنامه هاي مشخّص با در نظر گرفتن زمانهاي قانوني براي پيشنهاد و بررسي،پس از تصويب شوراي اسلامي شهر به مصرف برساند ، بديهي است هزينه منابع وصولي اضافه بر پيش بيني بودجه قبل از تصويب به هيچ وجه مجاز نمي باشد و پيگرد قانوني در برخواهد داشت .
 
تبصرة 5 :
شهرداري‌ موظّف است‌عمليّات موضوع اين‌بودجه‌رادرچارچوب فرمهاي ابلاغ شده وبارعايت مادّه 79 قانون شهرداري به اجرا گذارد .
 
 
تبصرة 6 :
اعتبارات منظور شده در فصل اوّل بودجة جاري صرفاً براي پرداخت حقوق ودستمزد ومزاياي كاركناني مجاز است كه مشمول استخدام هاي مورد نظردرآئين‌نامه استخدامي كاركنان رسمي دولت وهمچنين آئين نامه استخدامي شهرداريها بوده ونيزاستخدام آنها كليّه مراحل ياد شده درآئين نامه هاي فوق را طي نموده و براي پست‌هاي بلاتصدي در سازمان اداري ، تفضيلي شهرداري صورت گرفته باشد. لذا ضرورت دارد تا كليه پرداخت‌هاي انجام گرفته به پرسنل درچارچوب قوانين و مقررات موضوعه صورت گيرد. ضمناً در سال 90 هيچگونه قراردادي جهت به كارگيري نيرو با شركت‌هاي خدماتي منعقد نگردد و نيروهاي مورد نياز پس از موافقت شوراي اسلامي شهر از طريق قرارداد رأساً توسط شهرداري گزينش و انتخاب گردند.
تبصرة 7 :
پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي شغلي و اضافه كاري ساعتي و همچنين پرداخت هرنوع هزينه اداري ديگر از محل اعتبارات عمراني ممنوع مي باشد، به جز مواردي كه از وجود نيروهاي متخصص براي يك پروژه عمراني خاص استفاده مي‌شود كه اعتبار آن مي‌تواند بعداز تصويب شوراي اسلامي شهر ازمحل همان پروژ تأمين گردد .
تبصرة 8 :
شهرداري مي تواند به تناسب واگذاري امور به بخش خصوصي (برون سپاري فعاليتهاي جاري) درچارچوب قانون و مقررات و تعديل نيروي انساني ، اعتبارات مواد هزينه هاي جاري بودجه را به كدهاي مربوطه در بند پنج بودجة جاري با اخذ مجوّز لازم از شوراي اسلامي شهر ، منتقل نمايد .
تبصرة 9 :
پرداخت هزينه هاي پرسنلي و اداري از محل اعتبارات جاري و عمراني اين بودجه براي سازمانهاي تابعه مستقل شهرداري ، به استثناء موارد منظور شده در رديفهاي خاص بودجه ممنوع مي باشد .
تبصرة 10 :
دراجراي مادّه 28 آئين نامه مالي شهرداري‌ها ، افزايش يا كاهش در اعتبار مواد هزينه و يا فعّاليّت‌هاي داخل در يك وظيفه حداكثر معادل 10 % مشروط براينكه در سرجمع بودجة مصوّب و در هزينه هاي كلّي مصوّ ب براي آن وظيفه تغييري حاصل نگردد ، توسط شهردار مجاز خواهد بود .
تبصرة 11 :
هرگونه پرداخت و هزينه از محل اعتبارات پادار شده درمواد 16 و 17 بودجه جاري به جز ارقام منظور شده براي بودجه شوراي اسلامي شهر ، كمك به كتاب‌خانه ها و كفن و دفن اموات بلاصاحب ، در ساير موارد مرتبط با مواد 16 و 17 براساس آئين نامه خاصي خواهد بود كه بنا بر پيشنهاد شهرداري به تصويب شوراي اسلامي شهر خواهد رسيد. ضمناً در ارتباط با كمك به سازمانهاي تابعه ، كمك به سازمان اتوبوسراني يزد و حومه در مجموع نبايستي از مجموع يك سوم قيمت تمام شده بليط تجاوز نمايد و در ارتباط با كمك به ساير سازمانهاي تابعه مي بايست همراه با گزارش مستدل و موجه و براساس تخصيصهاي سه ماهه صورت پذيرد .ضمناً درصورتي كه تخصيص هاي مربوطه اجرا وعمل نگرديد شهرداري مي تواند درموارد خاص با اخذ مجوز از شوراي اسلامي شهر اقدام نمايد .
تبصرة 12 :
بر اجراي پروژه‌هاي عمراني ذكر شده در بودجة مصوب از طريق پيمانكار تأكيد مي گردد كه در اينصورت صرفاً از وجود مشاورين و پيمانكاران ذيصلاح (با توجّه به ظرفيّت كاري آنان) استفاده گردد .
تبصرة 13 :
تصويب بودجه شهرداري و پيش بيني ارقام ريالي آن دليل بر هزينه نبوده و لازم است شهرداري با رعايت آئين‌نامه مالي شهرداري‌ها و با اخذ مجوزهاي قانوني متناسب با درآمدهاي وصولي نسبت به مورد اقدام نمايد .
تبصرة 14 :
تخصيص اعتبارات با توجه به توان وصولي شهرداري در ماه‌هاي مختلف سال بصورت سه ماهه و تعيين اولويّت اجراي پروژه‌هاي عمراني مورد تأكيد مي‌باشد، ضمناً شهرداري مكلف است فرمهاي تخصيص سه ماهه در مقاطع مورد نظر استفاده و پس از تكميل به شوراي اسلامي شهر منعكس نمايد. بديهي است هرگونه هزينه و پرداخت بدون ارسال فرم‌هاي تخصيص به شورا ( تخصيص سه ماهه دوم به بعد) و قبل از تصويب آن ممنوع بوده و اقدام كنندگان تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت .
تبصرة 15 :
ايجاد هرگونه تعهد مغاير با مواد 33 و 34 آئين‌نامه مالي شهرداري‌ها خارج از رديف‌هاي بودجه مصوب چه از طريق مسئولين شهرداري و چه از طريق سازمان‌هاي تابعه كه به نحوي براي شهرداري و سازمانهاي موصوف ايجاد ديون بنمايد ، برخلاف مقررات بوده و اقدام كنندگان پاسخگوي اقدامات خود خواهند بود و بصورت جدي مورد پي‌گيري و تحقيق و تفحص قرار خواهد گرفت . ارسال گزارش تطبيقي كنترل تخصيص وتعهدات ايجاد شده جهت امرفوق الزامي است .
تبصرة 16 :
با توجّه به مواد 71 و 79 قانون شهرداري‌ها ، ارسال گزارش ماهانه و شش ماهة صورت جامع درآمد و هزينه در قالب فرم‌هاي مورد استفاده درسال قبل درزمان‌هاي قانوني الزامي مي‌باشد. ضروري است تا گزارشات مذكور براساس زمان‌هاي تعيين شده در قانون شهرداري‌ها صورت پذيرد .
 
تبصرة 17 :
از آنجائيكه شهرداري در ساليان گذشته منتهي به 29/12/1389 برخلاف ماده 79 قانون شهرداري و مواد 33 و 34 آئين‌نامه مالي شهرداري‌ها كسورات قانوني و مقداري از مطالبات پيمانكاران كه در هزينه‌هاي قطعي ثبت گرديده، پرداخت ننموده ومبلغ متنابهي تحت عنوان كسري درآمد نسبت به هزينه سنوات قبل در بخش اعتبارات عمراني بودجه سال 1390 لحاظ نموده تا بتواند ارقام موصوف را پرداخت و تسويه نمايد، لذا ضمن تصويب ميزان اعتبار رديف ذكر شده مقرر گرديد بمنظور جلوگيري از كاهش يكباره نقدينگي ، حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1390 نسبت به تسويه ارقام ذكر شده اقدام و گزارش ماهانه اقدامات خود را نيز به شوراي اسلامي شهر ارسال دارد . بديهي است بررسي جزئيات اين موضوع كه درگزارشات حسابرسي بصورت وضوح به آن پرداخته مي شود ، مشخص و اقدام كنندگان مكلف به پاسخگوئي قانوني خواهندبود . ضمناً شهرداري مكلف است وضعيت اقدامات مغاير قانون فوق را در تفريغ بودجه هاي سنوات تصويب نشده مشخص و اعلام نمايد تا در زمان تصويب تفريغ بودجه با شفافيت مناسب بتوان نسبت به آن تصميم گيري نمود .
تبصرة 18 :
با توجه به اينكه در متمم و اصلاحيه بودجه سنوات قبل در ارتباط با درآمدهاي پاركينگ و80 % درآمدهاي حريم تكاليفي براي شهرداري مقرر شده بود ، فلذا ضروري است به موارد موصوف نيز توجه جدي مبذول گردد ، به‌نحوي كه امكان كنترل عمليات مذكور كه در گزارشات مالي ماهانه نيز منعكس مي شود ، ميسر گردد .
تبصرة 19 :
اجراي صحيح مفاد بودجة مصوّب و رعايت آئين‌نامة مالي و ساير ضوابط و مقررات جاري و مالي كماكان به عهدة ذيحسابان شهرداري مي‌باشد .
مادّه دو :
با توجّه به بررسي‌هاي انجام شده از مفاد بودجه ارسالي، انجام اقدامات و اصلاحاتي به شرح زير در بودجة پيشنهادي مورد تأكيد مي باشد و ضروري است تا سه نسخة اصلاح شده و نهائي بودجة مصوب چاپ شده به شورا ارسال تا يك نسخه جهت انجام نظارت‌هاي بعدي درشوراي اسلامي شهر باقي‌مانده و يك نسخه همراه مصوبات به فرمانداري ارسال و نسخة ديگر پس از ممهور به مهر شورا و امضاي رئيس شورا براي اجرا و انجام اقدامات قانوني بعدي به شهرداري اعاده گردد.
تبصرة 20 :
ضميمه نمودن فرم‌هاي شماره 7 عمراني همراه با اطلاعات مبسوط به بودجه الزامي است ضمناً تكميل اطلاعات فرم‌هاي مذكور بصورت كامل و امضا توسط افراد برآورد كننده اجباري بوده و موجب مي‌گردد تا دستگاه‌هاي نظارتي بهتر بتوانند عمليّات اجراي پروژه‌ها را در چارچوب موارد پيش‌بيني شده ومحل تأمين اعتباركنترل نمايند ودر هنگام نظارت با ارقام كلي مواجه نخواهند بود، لذا ضرورت دارد تا فرم‌هاي مذكور بصورت كامل تكميل و ضميمه بودجه گردد. تأكيد مي‌گردد تا اصلاحات انجام يافته در جلسات بررسي بودجه از جمله تعيين تكاليف براي اجراي برخي پروژه‌ها نيزدقيقاًدرفرم‌ها ملحوظ و نهايي گردد .
تبصرة 21 :
به منظور كنترل ميزان سهميه اعتبارات ، فرم شماره 2 بودجه كه ميزان سهميه اعتبارات جاري و عمراني را مشخص مي‌نمايد پس از نهائي شدن بودجه ، چاپ و ضميمه گردد .
تبصرة 22 :
به منظور كنترل درآمدهاي ناشي از قانون نوسازي ، پاركينگ ، مشاركت در سرمايه گذاري ، فروش اموال منقول وغيرمنقول شهرداري و درآمدهاي ناشي از هزينة خدمات خاص و مصرف درآمدهاي حاصله در جهت اجراي پروژه‌هاي تعيين شده در بودجه با توجه به ماهيت وصولي آنها ، ضروري است شماره حساب خاص درآمدي در شهرداري مركز مفتوح و وجوه حاصله را به حساب موصوف واريز نمايند ، بديهي است برداشت از حساب مذكوردرمقاطع زماني مشخص به منظور اجراي اهداف پيش‌بيني شده در بودجه ميسر خواهد بود. در اين ارتباط ارسال گزارش تخصيص همراه با ارائه گزارش عملكرد به شوراي اسلامي شهر يك امر ضروري و الزامي مي‌باشد .
تبصرة 23 :
ازآنجائي‌كه تعدادي از پروژه‌هاي پيش بيني شده در بودجة سازمان‌هاي تابعة شهرداري، پروژه‌هائي است كه عنداللزوم تمام يا بخشي ازاعتبارات آن از بودجة شهرداري تأمين مي‌گردد، لذا ضرورت دارد تا اينگونه پروژه‌هاي سازمان‌ها بطور كامل در سرفصل‌هاي مرتبط اعتبارات عمراني و يا بصورت پروژه‌اي كه مجري آن سازمان‌هاي تابعه باشند در بودجه ملحوظ و تكليف شيوة اجراي آن نيز مشخص گردد .
تبصرة 24 :
اولويت‌هاي ذكر شده در پروژه‌هاي عمراني مورد تأكيد جدي بوده، به‌نحوي كه اولويت يك مربوط به پروژه‌هايي است كه ضرورت دارد حداكثر درشش ماهة اول سال جاري تكليف آن تعيين وبصورت جدي در تخصيص سه ماهة اول و دوم به آن توجه شده باشد و پروژه‌هائي كه اولويت دوم دارند، در تخصيص سه ماهة دوم و سوم مورد توجه قرار گيرد و پروژه‌هاي اولويت سوم در صورتي در تخصيص‌هاي سه ماهه منظور گردد كه اولاً پروژه‌هاي با اولويت يك به اتمام رسيده باشد و پروژه‌هاي اولويت دو نيز براساس وصولي‌هاي بودجه ، با كمبود اعتبار مواجه نباشد. بديهي است مسئولين شهرداري در ارسال فرم‌هاي تخصيص سه ماهه به اين مهم توجه جدي مبذول خواهند داشت تا در امر تصويب برنامه هاي تخصيص تسريع گردد و موجبي براي معوق ماندن عمليات اجرايي شهرداري پيش نيايد .
تبصرة 25 :
از آنجائي كه تعدادي از پروژه‌هاي عمراني بصورت جمعي در بودجه لحاظ گرديده ( مشابه تملك املاك واقع در مسير طرح‌هاي عمراني، زيرسازي وآسفالت كوچه‌ها و ... ) فلذا ضروري است تا در ارسال فرم‌هاي تخصيص سه ماهه عناوين پروژه بصورت جزئي ذكر گردد تا امكان كنترل بيشتر را فراهم نمايد .
تبصرة 26 :
بودجة مذكور فقط شامل بودجة شهرداري بوده كه ضرورت دارد تا يك نسخة نهائي بودجه كه با بودجة سازمان‌هاي تابعه نيز تلفيق شده باشد ، تهيّه گردد تا اعداد و ارقام درآمد و هزينه دربرگيرندة كليّه درآمد و هزينه‌هايي باشد كه در شهر صورت مي گيرد و از طريق آن بتوان حجم فعاليت‌هاي جاري وعمراني را در صورت‌هاي مالي و بودجه به وضوح نشان داد .
مادّه سه :
نظربه اينكه مقرراست تا بودجه سال 90 علاوه بر روش برنامه‌اي به صورت عملياتي نيز تنظيم و كنترل گردد ، لذا ضروري است ذيحسابان ومسئولين شهرداري با استقاده از نظرات مشاورين، اقدامات لازم در رابطه با محاسبه قيمت تمام شده محصولات توليدي و خدماتي را به عمل آورند به نحوي كه قادر باشند درسال مالي 90 قيمت تمام شده فعاليت‌ها رابصورت ماهانه كنترل نمايند تا شرايط مطلوب براي تنظيم و اجرائي نمودن بودجه عملياتي نيز فراهم گردد .
تبصرة 27 :
به منظوررعايت صرفه و صلاح شهرداري مقرر مي‌گردد شهرداري در سال 90 پس از بررسي‌هاي لازم نسبت به اخذ كد نمايندگي از يكي از شركت‌هاي معتبر بيمه اقدام نمايد تا كليه بيمه نامه‌هاي آتش سوزي، شخص ثالث، درمان، حوادث و بيمه عمركاركنان شهرداري وسازمان‌هاي تابعه با استفاده از كدنمايندگي‌شهرداري صادر گردد.
تبصره 28:
با توجه به مصوبات شوراي اسلامي شهر مقرر مي‌گردد در سال 1390 كليه فعاليت‌هاي مربوط به تبليغات در سطح شهر و سازمان‌ها و پايانه‌ها و اتوبوس و ... بصورت متمركز در شهرداري مركز و زير نظر مديريت درآمد شهرداري صورت گيرد.
تبصره 29:
مقرر مي‌گردد در سال 1390 شهرداري از واگذاري پروژه‌هاي عمراني به سازمان‌هايي كه رأساً قادر به اجراي آن نيستند پرهيز و پروژه‌هاي مورد نظر با مشاورت و نظارت سازمان مربوطه طبق ضوابط به پيمانكار بخش خصوصي واگذار و با سازمان تخصصي قرارداد نظارت منعقد گردد.
 
تبصره 30:
پس از طي مراحل تصويب اين بودجه ، شهرداري مكلف است در كوتاه‌ترين زمان ممكن مستند به فصل دوم بخشنامة بودجة سال نود شهرداري‌ها وسازمان‌هاي تابعه ابلاغي شماره 01/1/34892 مورخ 12/8/89 وزارت محترم كشور و براساس شرايط تعيين شده در فرم‌هاي ضميمه بخش‌نامة موصوف ، بودجة عملياتي آزمايشي را نيز تهيه و جهت طي مراحل بعدي به شوراي اسلامي شهر ارسال دارد.
تبصرة 31 :
با توجه به اينكه صورت تفريغ بودجه ، سندي براي كنترل بودجه و مفاصا حساب ذيحسابان شهرداري خواهد بود ، لذا انتظار دارد ذيحسابان شهرداري درزمان‌هاي قانوني تعيين شده نسبت به اين امر اهتمام لازم را بنمايند ، به نحوي كه امكان تصويب آن در زمان تعيين شده در قانون ميسرگردد. لازم به ذكر است در تصويب تفريغ بودجه سال 90 رعايت و اجراي دقيق تبصره‌هاي بودجه و اظهار نظر حسابرس در اين رابطه از اهميت خاص برخوردار مي‌باشد.
تبصره 32 :
كليه مصوبات شورا (جلسات رسمي و كميسيون‌ها) از اولين جلسه بررسي تاكنون جزء لاينفك بودجه و به قوت خود باقي است، لذا اجراي مفاد صورت‌جلسات مذكور ونامه‌هاي ارسالي به شهرداري مورد تأكيد جدي مي‌باشد .
تبصره 33 :
با توجه به اينكه شوراي اسلامي شهر به منظور بررسي و شفاف سازي لوايح و نامه‌هاي ارجاعي از طرف شهرداري و ديگر سازمان‌ها و ادارات، از اظهار نظر مشاورين و كارشناسان رسمي استفاده مي‌نمايد. لذا مقرر گرديد حق‌المشاوره آنها پس از تاييد شوراي اسلامي شهر و از طرف شهرداري و از محل رديف اعتبارات مربوطه پرداخت گردد.
تبصره 34:
با توجه به پادار نمودن رديف اعتباري جهت خريد و تجهيز شهرداري به سيستم ارتباطي مستقل اضطراري مقرر گرديد بنابر ضرورت امر شهرداري هر چه سريعتر نسبت به جذب اعتبار پيش‌بيني شده برابر مقررات اقدام نمايد.
 
 
      تملك پلاك متعلق به آقاي محمد علي دهقان منشادي درطرح ادامه بلوار پروفسور حسابي
 
2- لايحه شماره 502/8309- 25/2/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 739- 25/2/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، پيرو پيشنهادهاي شماره 502/53233 مورخ 10/11/89 و 502/3849 مورخ 31/1/90 در خصوص پلاكهاي شماره 1 و2 و3 /9501 بخش 4 يزد واقع در طرح ادامه بلوار پرفسور حسابي متعلق به آقاي محمد علي دهقان منشادي ، بدينوسيله يك نسخه از توافق‌نامه مورخ 25/2/90 كه در كميسيون برنامه وبودجه آن شوراي محترم تنظيم گرديده است ارسال مي گردد. با عنايت به مفاد توافقنامه جديد مقرر گرديد بابت غرامت عرصه 616 متر مربع كه در مسير طرح قرار مي گيرد بر اساس نظر كارشناسان رسمي منتخب طرفين مبلغ سه ميلياردو دويست و شصت و دو ميليون و يكصدو پنجاه هزارريال (000/150/262/3 ريال) بعنوان بستانكاري مالك تعيين گرديده است كه شهرداري در ازاي آن يك هزار مترمربع زمين قطعه 2508 از اراضي مهرآوران با كاربري تجاري از قرار هر مترمربع چهار ميليون و هفتصدوپنجاه هزارريال (000/750/4ريال) جمعاً مبلغ چهار ميلياردو هفتصدو پنجاه ميليون ريال (000/000/750/4 ريال) به مالك واگذاري و مابه التفاوت آن مبلغ يك ميلياردو چهارصدو هشتادو هفت ميليون و هشتصدوپنجاه هزارريال (000/850/487/1ريال) مي‌باشد طي 6 قسط در وجه شهرداري تا پايان سال 90 پرداخت نمايد. بديهي است شهرداري بابت اعياني در مسير بدليل اينكه فاقد مجوزهاي قانوني مي باشد وجهي پرداخت نخواهد كرد. ليكن مصالح حاصل از تخريب اعياني متعلق به مالك اوليه مي باشد و مبلغ سيصد ميليون ريال از بدهي مالك بابت سيمان خريداري شده توسط شهرداري از مالك كسر خواهد شد و ساير مفاد توافق‌نامه به قوت خود باقي خواهد بود عليهذا با عنايت به مشروحه فوق، خواهشمند است موضوع مجدداً در شوراي اسلامي شهر مطرح، اجازه فرمايند اقدام بعدي معمول گردد. ضمناً آقاي احمد قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون و برنامه وبودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق در صورت پرداخت مابه‌التفاوت توسط مالك به شهرداري به مبلغ يك ميلياردو چهارصدو هشتادو هفت ميليون و هشتصدو پنجاه هزارريال (000/850/487/1ريال) طي6 قسط به مدت شش‌ماه (پايان آبان ماه) مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
 
 
 
      وام صندوق سلمان شهرداري
 
3- لايحه شماره 200/8288- 25/2/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 735- 25/2/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 200/1845 مورخ 21/01/90 با عنايت به مساعدت آن شوراي محترم به صندوق قرض الحسنه سلمان شهرداري يزد در سنوات قبل و به منظور تقويت بنيه مالي صندوق مزبور، اين شهرداري در نظر دارد در راستاي تسهيل در اعطاي وام قرض‌الحسنه به پرسنل شهرداري مبلغ       يك ميلياردو پانصد ميليون ريال (000/000/500/1ريال) به صورت وام و مشروط به بازپرداخت آن تا پايان بهمن ماه 90 در اختيار اين صندوق قرار دهد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح،با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده با حضور مسئولين مربوطه و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
      تملك پلاك متعلق به ورثه مرحوم يدا... پهلوان پور
 
4- لايحه شماره 502/4058- 1/2/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 341- 1/2/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن و بازگشت به نامه شماره 204 مورخ 25/1/90 در خصوص تملك 13/13 از دو سهم از بيست سهم پلاك 1/7559 بخش 4 يزد متعلق به ورثه مرحوم يدا... پهلوان پور واقع در طرح تقاطع كاشاني به بلوار امام جعفر صادق (ع) به استحضار مي رساند با عنايت به بررسي از سوابق پلاك فوق در تاريخ 15/4/74 و با حضور مالكين توافقنامه‌اي تنظيم و مقرر شد مالكين پلاك 1/7559 بخش 4 يزد را به شهرداري واگذار و بابت 15 سهم انتقال پلاك مذكور ، شهرداري پلاك 7559 اصلي را تغيير كاربري و بابت هر سه سهم مجوز يك واحد تجاري بدون دريافت حق پاركينگ و هزينه تغيير كاربري از مسكوني به تجاري اقدام و توافق‌نامه پس از طي مراحل قانوني به تصويب قائم مقامي شوراي اسلامي شهر و كميسيون ماده 5 رسيده كه چون ورثه يدا... پهلوان‌پور پلاك 7559 را فروخته و سند مالكيت به نام غير مي باشد امكان اجراي توافق‌نامه فوق الذكر وجود ندارد، لذا بر اساس توافق‌نامه جديد به شماره 40925 مورخ 7/8/89 مالكين بابت 111 متر مربع متراژ در مسير مبلغ يك ميلياردو ششصدو شصت و پنج ميليون ريال (000/000/665/1ريال) بستانكار مي‌باشند و حاضرند ملك معوض دريافت كنند .ضمناً آقاي احمد قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح،با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مشروط بر ده درصد (10%) تخفيف توسط كليه مالكين، مورد تصويب قرار گرفت.
 
      معرفي اعضاي كميسيون مشاغل مزاحم شهري و غيربهداشتي اجرائيات شهرداري
 
 
5- پيرو بند 2 رديف 5 صورتجلسه مورخ 14/2/90 شورا در رابطه با معرفي اعضاي كميسيون مشاغل مزاحم شهري و غيربهداشتي اجرائيات شهرداري طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداري‌ها موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به پي‌گيريهاي بعمل آمده و توضيحات آقاي ميرحسيني نايب رئيس شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات، بدينوسيله آقاي حداد بعنوان نماينده دادگستري و آقاي موسوي بعنوان نماينده اداره محيط زيست جهت حضور در كميسيون مورد نظر تعيين و انتخاب شدند.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 40/19 خاتمه يافت.