چهارصد و سي و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

چهارصد و سي و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
بر اساس دعوت نامه 448 مورخ 8/2/90 در خصوص برگزاري انتخابات هيئت رئيسه شوراي اسلامي شهر يزد، چهارصد و سي و يكمين جلسه شورا در روز يكشنبه مورخ 11/2/90 با حضور جناب آقاي سيفي فرماندار محترم يزد و كليه اعضاء، رأس ساعت 17 عصر در صحن علني شورا برگزار گرديد. ابتدا هيئت رئيسه سني در جايگاه قرار گرفت و جلسه به رياست حاج آقا فقيه تشكيل گرديد و پس از مشخص شدن كانديداها و رأي گيري با ورقه با اكثريت آراء به ترتيب آقاي حميد رضا مطهريان با 5 رأي موافق ، به عنوان رياست شورا وآقاي سيدعلي محمد ميرحسيني با 5 رأي موافق، به عنوان نائب رئيس شورا ،آقاي وحيد رضا خباززاده يزدي با 7 رأي موافق به عنوان منشي شورا ، آقاي محمد فقيه خراساني با 7 رأي موافق به عنوان خزانه دار شورا و سركار خانم سيده حميده وزيري با توجه به تساوي آراء ، به قيد قرعه به عنوان سخنگوي شورا براي مدت يك سال تعيين و انتخاب شدند.