چهارصد و سي‌امين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهارصد و سي‌امين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

 

صورتجلسه
    چهارصدو سي‌امين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 10/7 صبح‌روز چهارشنبه مورخ 7/2/90 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمندو با گراميداشت هفته شوراها، از كليه مسئولين ادارات به خصوص صدا وسيما بدليل انعكاس عملكرد و اخبار اين شورا به شهروندان در هفته شوراها تقدير و تشكر نمود و اظهار داشت اميدواريم با توجه به افزايش دو ساله دوره خدمت شوراها بتوانيم با همدلي و صميميت همچون گذشته و برنامه‌ريزي دقيق‌تر جهت عمران و آباداني و خدمت به شهروندان دارالعباده با همكاري ساير مسئولين استان موفق و كوشا باشيم.
سپس آقاي پارساييان با عرض تبريك هفته شوراها اظهار داشت با توجه به بند دو صورتجلسه مورخ 31/1/90 شورا در خصوص سامان‌دهي اطراف ميدان شهيد باهنر خواستار اجراي مصوبه فوق در زمان مقرر توسط شهرداري شد و همچنين با عنايت به ضرورت تكميل و ايمن سازي راستگرد ميدان امام علي(ع) به خيابان فضيلت عليرغم پي‌گيري‌هاي مكرر شوراي اسلامي شهر در خصوص آزادسازي محل، ضمن ابراز گلايه از تأخير در تكميل و بهره‌برداري آن متذكر گرديد چنانچه حادثه‌اي شهروندان را تهديد نمايد مسئوليت آن به عهده شهرداري خواهد بود.
 مصوبات :
     طرح پيشنهادي اعضاي شورا
 
1- طرح پيشنهادي اعضاي شورا به نام‌هاي آقايان (ميرحسيني، كوچك‌زاده، مطهريان،فقيه خراساني، حرزاده، و سركار خانم‌ها وزيري و حيدري) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 439-7/2/90 :
موضوع : ادغام سازمان فرهنگي، ورزشي و سازمان رفاهي ،تفريحي .
توضيح : «از آن جا كه وجود دو سازمان فرهنگي ورزشي و رفاهي تفريحي در حال حاضر عليرغم نيروها و نفرات و امكانات فعلي اقدامات آنها موازي صورت مي‌گيرد و متأسفانه اين امر به گونه‌اي پيش رفته كه پرداختن به امور فرهنگي كاملاً كمرنگ و بي‌رمق شده و هر دو سازمان ظاهراً به امور تجاري و بازرگاني پرداخته و اصل رسالت و وظيفه خود را فراموش نموده‌اند. فلذا اينجانبان امضا كنندگان طرح درخواست ادغام اين دو سازمان در يكديگر را داريم.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     طرح پيشنهادي اعضاي شورا
 
2- طرح پيشنهادي اعضاي شورا به نام‌هاي آقايان (ميرحسيني، كوچك‌زاده ،فقيه خراساني، حرزاده، و سركار خانم‌ها وزيري و حيدري) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 439-7/2/90 :
موضوع : ادغام سازمان عمران و بهسازي و نوسازي .
توضيح : «امضا كنندگان زير پيشنهاد مي‌نمايند به منظور تقليل هزينه‌هاي سازمان‌ها و شهرداري و استفاده بهينه از امكانات موجود و بهبود روشها سازمان عمران و سازمان بهسازي و نوسازي ادغام گردد.
در غير اينصورت مديريت نوسازي در بافت فرسوده اعم از تاريخي و غيرتاريخي را بر اساس برنامه‌ها واهداف دولت محترم با مشاركت بخش خصوصي در سازمان بهسازي و نوسازي فعال و اين سازمان را از وضع ركود فعلي درآورده و متحول گردد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
      بودجه سال 90 سازمان‌هاي وابسته به شهرداري
 
3- به استناد بند12 ماده 76 قانون شوراهاي اسلامي شهرارقام پيشنهادي تحت عنوان بودجه سال1390سازمان‌هاي وابسته به شهرداري يزد به شرح ماده يك ، بودجه هاي مذكور با رعايت بخشنامه بودجه سال90 شهرداريها و سازمانهاي وابسته ، ابلاغي وزارت محترم كشور به شماره 01/1/34892 مورخ 12/8/89 و با بهره گيري ازتوانايي‌ها و موقعيت‌هاي موجود در شهر و توان سازمان‌ها تهيه گرديده و به تصويب شوراي سازمان‌هاي موصوف رسيده است بشرح 3ماده ، 13 بند و25 تبصره مشروط به انجام موارد ذكر شده درمواد اين مصوبه تاييد مي‌گردد ؛ ضمناً مقرر مي دارد مديران عامل سازمان‌ها حداكثر ظرف يك هفته نسخه اصلاح شده ، تكميلي و نهايي هر سازمان‌ها را با فراهم شدن شرايط مندرج درماده2 (تبصره‌هاي 18لغايت23) ارائه تا ممهور به مهر شورا گردد.
ماده يك : بودجه سازمانها
بند 1) كل بودجه سازمان ميادين وميوه وتره بار به مبلغ شش ميلياردونهصدو سي ميليون ريال (000/000/930/6ريال ) مورد تصويب قرارگرفت كه مبلغ شش ميلياردو هشتصدو سي‌و چهار ميليون ريال (000/000/834/6ريال ) آن بودجه جاري ومبلغ نود و شش ميليون ريال (000/000/96ريال) آن بودجه عمراني مي‌باشد. بديهي است مبلغ ششصدو سي ميليون ريال (000/000/630ريال) از رديف بودجه جاري مي‌بايست از طرف سازمان به عنوان هزينه سرپرستي و نظارت به شهرداري پرداخت گردد. تفكيك هزينه‌هاي جاري وعمراني عيناً مطابق درآمد جاري وعمراني مي باشد. ضمناً مقرر گرديد از كل بودجه فوق مبلغ يك ميليارد ريال (000/000/000/1ريال) از محل ساير درآمدها تأمين و در جهت هزينه انتقال و استقرار در ميدان جديد هزينه ‌گردد.
بند 2 ) كل بودجه سازمان پارك‌ها وفضاي سبز مبلغ هفتادو دو ميلياردو دويست و نودو نه ميليون و سيصدو هفتاد هزار ريال (000/370/299/72ريال) مورد تصويب قرار گرفت كه مبلغ چهل و يك ميليارد ودويست ميليون‌ ريال (000/000/200/41ريال) آن از محل كمك عمراني شهرداري مي‌باشد.از كل بودجه ‌مبلغ دوازده ميليارد وچهارصد و سي‌و چهار ميليون ‌و دويست‌ و چهل ‌هزارريال (000/240/434/12ريال) هزينه جاري ومبلغ پنجاه ونه ميلياردو هشتصدو شصت و پنج ميليون ويكصدو سي‌هزارريال (000/130/865/59ريال) هزينه عمراني مي باشد. با توجه به اينكه شهرداري كمك عمراني خود را به سازمان مبلغ چهل و يك ميليارد و دويست ميليون ريال (000/000/200/41ريال) منظور نموده. لذا مقرر گرديد مبلغ يازده ميلياردو ششصدو پنجاه ميليون ريال (000/000/650/11 ) مابه التفاوت منظور شده در بودجه توسط سازمان از رديف هاي ديگر درآمد خود تأمين نمايد.
بند 3) كل بودجه سازمان آماروفناوري اطلاعات مبلغ بيست ودو ميلياردو پنجاه و دو ميليون ريال (000/000/052/22ريال) مورد تصويب قرارگرفت كه مبلغ سه ميلياردو نهصدو پنجاه و دو ميليون و پانصد و بيست و چهار هزار ريال (000/524/952/3 ريال) آن بودجه جاري ومبلغ هيجده ميلياردو نود ونه ميليون و چهارصدو هفتادو شش هزار ريال (000/476/099/18ريال) آن بودجه عمراني مي‌باشد. تفكيك هزينه‌هاي جاري و عمراني عيناً مطابق درآمدهاي جاري و عمراني مي‌باشد.
بند4)كل‌بودجه ‌سازمان ‌رفاهي،تفريحي‌ مبلغ ‌سيزده‌ميلياردوپانصدميليون‌ريال(000/000/500/13ريال) مورد تصويب قرارگرفت كه مبلغ پنج ميلياردو ششصدو نودو دو ميليون و پانصد هزار ريال (000/500/692/5 ريال) آن بودجه جاري ومبلغ هفت ميلياردو هشتصدو هفت ميليون و پانصد هزار ريال (000/500/807/7ريال) آن بودجه عمراني مي‌باشد. ازكل بودجه مبلغ چهار ميليارد و نهصد ميليون ريال (000/000/900/4ريال) كمك عمراني شهرداري مي‌باشد. بديهي است مبلغ پانصد ميليون ريال (000/000/500ريال) مي‌بايست از طرف سازمان به عنوان هزينه سرپرستي و نظارت به شهرداري پرداخت گردد. تفكيك هزينه‌هاي جاري‌وعمراني‌عيناً‌مطابق‌درآمدهاي‌جاري‌و عمراني مي‌باشد.
 
بند 5) كل بودجه سازمان فرهنگي ، ورزشي مبلغ هيجده ميليارد ريال (000/000/000/18ريال) مورد تصويب قرارگرفت كه مبلغ هفت ميلياردريال(000/000/000/7 ريال) آن بودجه جاري ومبلغ يازده ميليارد ريال (000/000/000/11ريال) آن بودجه عمراني مي باشد .ازكل بودجه مبلغ چهار ميليارد ريال (000/000/000/4ريال) كمك جاري و مبلغ يازده ميليارد ريال (000/000/000/11ريال) كمك عمراني شهرداري مي‌باشد. ضمناً تفكيك هزينه‌هاي جاري وعمراني عيناً مطابق درآمدجاري و عمراني مي‌باشد.
بند 6) كل بودجه سازمان‌مديريت پسماند به مبلغ هيجده ميليارد و يكصد و پنجاه وپنج ميليون ريال (000/000/155/18ريال) موردتصويب قرارگرفت . كه مبلغ ده ميلياردو شسشصدو هفتادو سه ميليون ريال(000/000/673/10ريال) آن بودجه جاري ومبلغ هفت ميلياردو چهارصدوهشتادودو ميليون ريال(000/000/482/7ريال)آن بودجه عمراني مي باشد.از كل بودجه مصوب مبلغ چهار ميلياردو هشتصدو پنجاه ميليون ريال ( 000/000/850/4ريال) كمك هاي عمراني شهرداري مي باشد. همچنين هزينه هاي جاري به مبلغ ده ميلياردو پنج ميليون ريال (000/000/005/10 ريال ) وهزينه هاي عمراني هشت ميلياردو يكصد وپنجاه ميليون ريال (000/000/150/8ريال) مي باشد .
بند 7 ) كل بودجه سازمان پايانه هاي مسافربري مبلغ نه ميلياردو هشتصدو پنجاه و پنج ميليون ريال (000/000/855/9ريال) مورد تصويب قرارگرفت كه مبلغ يك‌ ميليارد و هفتصدو پنجاه ميليون‌ ريال آن (000/000/750/1ريال) كمك عمراني شهرداري مي باشد. ضمناً هزينه‌هاي جاري به مبلغ هفت ميلياردوسيصدو پانزده ميليون و ششصد هزارريال (000/600/315/7ريال) وهزينه هاي عمراني مبلغ دو ميلياردوپانصدو سي و نه ميليون و چهارصد هزار ريال (000/400/539/2ريال) درنظر گرفته شده است. بديهي است مبلغ دويست ميليون ريال (000/000/200ريال) مي‌بايست از طرف سازمان به عنوان هزينه سرپرستي و نظارت به شهرداري پرداخت گردد.
بند 8 ) كل بودجه سازمان تاكسيراني مبلغ شش ميليارد و ششصد ميليون ريال (000/000/600/6 ريال) مورد تصويب قرارگرفت كه مبلغ سه ميلياردو ششصد ميليون ريال (000/000/600/3 ريال) آن بودجه جاري ومبلغ سه ميليارد ريال (000/000/000/3ريال) آن بودجه عمراني مي‌باشد. ازكل بودجه مبلغ يك ميلياردو پانصد ميليون ريال (000/000/500/1ريال) كمك جاري و ميلغ سه ميليارد ريال (000/000/000/3ريال) كمك عمراني شهرداري مي‌باشد. تفكيك هزينه‌هاي جاري و عمراني عيناً مطابق درآمدهاي جاري و عمراني مي‌باشد. ضمناً سازمان مكلف است جهت نصب تاكسي‌متر (دستگاه GPS) بر روي تاكسي‌ها با هماهنگي و نظارت اين شورا اقدامات لازم معمول نمايد.
بند 9) كل بودجه سازمان اتوبوسراني به مبلغ يكصدو هفتادو شش ميلياردو دويست و چهارده ميليون و سيصدو چهل و هفت هزار ريال (000/347/214/176 ريال ) موردتصويب قرار گرفت كه مبلغ نودونه ميليارد ريال (000/000/000/99ريال) آن بودجه عمراني و مبلغ هفتادو هفت ميلياردو دويست و چهارده ميليون و سيصدو چهل و هفت هزار ريال(000/347/214/77 ريال) آن بودجه جاري مي باشد. از مبلغ فوق چهل ميليارد ريال (000/000/000/40 ريال) كمك شهرداري مي باشد كه مبلغ سي ميليارد ريال (000/000/000/30ريال) درجهت‌ هزينه‌هاي‌ جاري ‌و مبلغ ده ميلياردريال (000/000/000/10ريال) درجهت هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد تفكيك هزينه‌هاي جاري و عمراني عيناً مطابق درآمدها مي‌باشد. ضمناً تأكيد مي‌گردد كه سازمان به منظور جبران تفاوت قيمت تمام شده هزينه جابجايي هر مسافر پي‌گيري لازم را در خصوص دريافت وجه از ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها بنمايد.
بند 10 )كل بودجه سازمان آتش نشاني مبلغ بيست و هفت ميلياردو پانصدو شصت ميليون ريال (000/000/560/27ريال) مورد تصويب قرارگرفت كه مبلغ بيست و چهار ميلياردو نهصدو پنجاه ميليون ريال (000/000/950/24 ريال) آن بودجه جاري ومبلغ دو ميلياردو ششصد و ده ميليون ريال (000/000/610/2ريال) آن بودجه عمراني مي باشد. از بودجه سازمان آتش نشاني مبلغ هفده ميليارد ريال (000/000/000/17ريال) آن كمك جاري و عمراني شهرداري مي‌باشد. تفكيك هزينه‌هاي جاري و عمراني عيناً مطابق درآمدها مي‌باشد. ضمناً با توجه به كاهش كمك شهرداري به سازمان، مقرر گرديد سازمان پي‌گيري نمايد تا مبلغ سه ميليارد ريال (000/000/000/3ريال) از ستاد حوادث غيرمترقبه استان و شهرداري‌هاي شاهديه و حميديا و شهرك صنعتي تأمين و وصول نمايد.
بند 11) كل بودجه سازمان آرمستان‌ها مبلغ هفده ميلياردو چهارصدو سي ميليون ريال (000/000/430/17ريال) موردتصويب قرارگرفت كه مبلغ ده ميلياردو پانصدو سي ميليون ريال (000/000/530/10 ريال)آن بودجه‌ جاري ‌ومبلغ‌شش‌ميلياردو نهصدميليون ريال(000/000/900/6ريال) آن بودجه عمراني مي باشد. از كل بودجه مصوب سازمان آرامستانها مبلغ دو ميلياردو پانصد ميليون ريال (000/000/500/2ريال) آن كمك شهرداري مي باشد كه شامل مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال (000/000/500/1ريال) كمك جاري ومبلغ يك ميليارد ريال (000/000/000/1ريال) كمك عمراني مي‌باشد. ضمناً با توجه به پيش بيني سازمان مبني بر كمك شهرداري به مبلغ چهار ميليارد ريال (000/000/000/4 ريال) واختصاص‌ كمك شهرداري به مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون‌ ريال (000/000/500/2ريال) سازمان موظف گرديد مبلغ يك ميلياردو پانصد ميليون ريال (000/000/500/1ريال) را از محل افزايش ساير درآمدهاي خود تأمين نمايد.
بند12) كل بودجهسازمان‌عمران به‌مبلغ‌دويست و هفتادو هشت ميليارد ريال (000/000/000/278ريال) مورد تصويب قرارگرفت . كه ازكل بودجه به ميزان دو درصد (2% ) معادل مبلغ سه ميلياردو شصت ميليون ريال(000/000/060/3ريال) آن بودجه جاري ومبلغ دويست و هفتادو چهار ميلياردو نهصدو چهل ميليون ريال(000/000/940/274ريال)آن بودجه‌عمراني‌مي‌باشد. بديهي است مبلغ ده ميليارد ريال (000/000/000/10ريال) مي‌بايست از طرف سازمان به عنوان هزينه سرپرستي و نظارت به شهرداري پرداخت گردد. تفكيك‌هزينه‌هاي جاري و عمراني عيناً مطابق درآمدها مي‌باشد.
بند 13 ) كل بودجه سازمان بهسازي ونوسازي به مبلغ سي و هفت ميلياردو نهصد و پنجاه ميليون ريال(000/000/950/37ريال) مورد تصويب قرارگرفت كه مبلغ دو ميلياردو چهارصدوشصت وشش ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال(000/750/466/2ريال) آن بودجه جاري و مبلغ سي و پنج ميلياردو چهارصدو هشتادو سه ميليون و دويست وپنجاه هزارريال(000/250/483/35ريال) آن بودجه عمراني مي‌باشد. بديهي است مبلغ يك ميليارد ريال (000/000/000/1ريال) مي‌بايست از طرف سازمان به عنوان هزينه سرپرستي و نظارت به شهرداري پرداخت گردد. تفكيك هزينه‌هاي جاري و عمراني عيناً مطابق درآمدها مي‌باشد.
تبصره 1 : اعتبارات بودجه سال1390 بارعايت بندهاي مواد مصوبه بودجه وتبصره هاي مربوطه كه ذيلاً اعلام مي‌گردد درچارچوب برنامه‌ها، طرح‌ها، پروژه ها، فصول،‌مواد ورديف‌هاي مربوطه ورعايت ساير ضوابط ومقررات جاري ومالي قابل اجرا مي‌باشد.
تبصره 2: سازمان موظف است صرفاً درآمدهاي ناشي از فعاليت‌ها و خدماتي را كه مصوبات قانوني آن صادر و ابلاغ گرديده ، وصول و به حساب تمركز درآمدها منظورنمايد وانتقال وجه به حساب هزينه‌هاي جاري وعمراني بر اساس ضرايب تعيين شده درفرم شماره دوپيوست بودجه انجام پذيرد،بديهي است پرداخت‌ها وهزينه‌ها نيز در حدود اعتبارات مصوب و با رعايت كليه ضوابط ومقررات قانوني ازحساب‌هاي هزينه جاري وعمراني صورت خواهد گرفت .
تبصره 3 :‌ درجهت اجراي ماده 37 آئين نامه مالي شهرداريها ممنوعيت استفاده از وجوه حاصل از درآمدهاي سازمان قبل از منظور داشتن آن به حساب قطعي درآمد سازمان (تمركزوجوه درآمد) به هرعنوان حتي بطور علي‌الحساب و يا براي پرداخت هزينه‌هاي ضروري و فوري ممنوع و كماكان مورد تأكيد مي باشد.
تبصره4 : سازمان موظف است درصورت دسترسي به مبالغ مالي جديد و وصول آن با رعايت ضوابط و مقررات ، مبالغ مذكور را كه دربودجه منظورنگرديده است دراصلاح بودجه و متمم بودجه سال90 لحاظ و با برنامه هاي مشخص با درنظر گرفتن زمان‌هاي قانوني جهت پيشنهاد و بررسي توسط شوراي اسلامي، پس از تاييد و تصويب شوراي اسلامي شهربه مصرف برساند؛ بديهي‌است هزينه نمودن منابع وصولي اضافه ‌برپيش بيني بودجه قبل ازتاييد شورا به هيچ وجه مجاز نمي‌باشد .
تبصره 5: سازمان موظف است عمليات موضوع اين بودجه را درچارچوب فرم‌هاي ابلاغ شده و با رعايت ماده79 قانون شهرداري به اجرا گذارد.
تبصره6: اعتبارات منظورشده درفصل اول بودجه جاري صرفاً براي پرداخت حقوق و دستمزد و مزاياي كاركناني مجاز است كه مشمول استخدام‌هاي موردنظردرآيين نامه استخدامي كاركنان رسمي دولت و همچنين آئين نامه استخدامي شهرداري‌ها بوده و نيز استخدام آنها كليه مراحل يادشده درآيين‌نامه‌هاي فوق را طي نموده و براي پست هاي بلاتصدي درسازمان اداري، تفضيلي سازمان صورت گرفته باشد . ضمناً ضرورت دارد تا كليه پرداخت هاي انجام گرفته پرسنل در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه صورت گيرد.
تبصره 7: پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي شغلي و اضافه كاري ساعتي و همچنين پرداخت هرنوع هزينه اداري ديگر از محل اعتبارات عمراني ممنوع مي باشد ، به جز مواردي كه از وجود نيروهاي متخصص و فني درچارچوب زمان مشخص براي يك پروژه خاص استفاده مي شود و كاراين گونه افراد ماهيت عمراني دارد كه با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري، اعتبار آن مي تواند ازمحل همان پروژه تأمين گردد.
تبصره8 : سازمان مي تواند به تناسب واگذاري امور به بخش خصوصي درچارچوب قانون و مقررات و تعديل نيروي انساني اعتبارت مواد هزينه هاي جاري بودجه را به كدهاي مربوطه در ماده 5 بودجه جاري با اخذ مجوز لازم ازمراجع ذيربط منتقل نمايد.
تبصره 9: پرداخت هزينه‌هاي پرسنلي و اداري ازمحل اعتبارات جاري و عمراني اين بودجه جهت ساير سازمان‌هاي تابعه شهرداري ممنوع مي باشد.
تبصره10: دراجراي ماده 28آئين نامه مالي شهرداريها افزايش يا كاهش دراعتبار مواد هزينه و يا فعاليت‌هاي داخل در يك وظيفه حداكثر معادل 10% مشروط بر اينكه در سرجمع بودجه مصوب و هزينه‌هاي كلي مصوب براي آن وظيفه تغييري حاصل نگردد توسط مديرعامل مجاز مي باشد .
تبصره11: هرگونه پرداخت و هزينه ازمحل اعتبارات پيش بيني شده درمواد 16و17 بودجه جاري براساس مصوبه خاص مراجع ذيربط در اين رابطه امكان‌پذير مي باشد .
تبصره12: درصورت اجراي پروژه‌هاي عمراني ذكرشده دربودجه مصوب ازطريق پيمانكار ، صرفاً از وجود مشاورين و پيمانكاران ذيصلاح (باتوجه به ظرفيت كاري آنان) استفاده گردد.
تبصره 13 : تصويب بودجه سازمان وپيش بيني ارقام ريالي آن دليل برهزينه نبوده ولازم است سازمان بارعايت آئين‌نامه مالي شهرداري‌ها، اساس‌نامه سازمان ‌و يا اخذ مجوزهاي قانوني متناسب با درآمدهاي وصولي نسبت به مورداقدام نمايد .
تبصره 14 : تخصيص اعتبارات با توجه به توان وصولي سازمان در ماه هاي مختلف سال به صورت سه ماهه وتعيين اولويت اجراي پروژه هاي عمراني مورد تأكيد مي باشد كه لازم است درمقاطع مورد نظر تهيه وبه هيأت مديره ارائه شود ، بديهي است هرگونه هزينه وپرداخت بدون ارسال فرم تخصيص به هيأت مديره (تخصيص سه ماهه دوم به بعد) وقبل از تصويب آن ممنوع مي باشد .
تبصره 15 : ايجاد هرگونه تعهد مغاير با مواد 33و34 آئين نامه مالي شهرداريها خارج از رديف هاي بودجه مصوب به نحوي كه براي سازمان ايجاد ديون بنمايد بر خلاف مقررات بوده واقدام كنندگان پاسخگوي اقدامات خودخواهند بود وبه صورت جدي مورد پيگيري وتفحص قرارخواهد گرفت . ارسال گزارش تطبيقي كنترل تخصيص وتعهدات ايجاد شده جهت امر فوق الزامي است .
تبصره 16 : با توجه به مواد 71و79 قانون شهرداري ها ، ارسال گزارش ماهانه وشش ماهه صورت جامع درآمدوهزينه الزامي مي باشد؛ ضروري است تا گزارش‌هاي مذكوربراساس زمان‌هاي تعيين شده درقانون شهرداري‌ها صورت پذيرد .
تبصره 17: اجراي صحيح مفاد بودجه مصوب ورعايت آئين‌نامه مالي وساير ضوابط ومقررات جاري ومالي كماكان به عهده ذيحسابان ومديران مالي مي باشد .
ماده دو :
با توجه به بررسي هاي انجام شده از مفاد بودجه ارسالي ، انجام اقدامات واصلاحاتي به شرح ذير دربودجه پيشنهادي مورد تأكيد مي باشد وضروري است تا يك نسخه اصلاح شده ونهايي بودجه مصوب چاپ شده جهت انجام نظارت‌هاي بعدي به شوراي اسلامي ارسال گردد .
تبصره 18 : فرم هاي شماره هفت عمراني تهيه وضميمه بودجه گردد ؛ ضمناً‌ تكميل اطلاعات فرم‌هاي مذكور به صورت كامل الزامي بوده و موجب مي گردد تا دستگاههاي نظارتي بهتر بتوانند عمليات اجراي پروژه ها را درچارچوب موارد پيش بيني شده كنترل نمايند و در هنگام نظارت با ارقام كلي مواجه نخواهند بود، لذا ضرورت دارد تا به اطلاعات فرم‌هاي مذكور توجه لازم معمول دارند .
تبصره 19 : به منظور كنترل ميزان سهميه اعتبارات ، فرم شماره دو بودجه كه ميزان سهميه اعتبارات جاري وعمراني را مشخص مي‌نمايد پس از نهايي شدن بودجه چاپ وضميمه گردد .
تبصره 20 : اولويت‌هاي ذكرشده درپروژه‌هاي عمراني مورد تأكيد جدي بوده به نحوي كه اولويت يك مربوط به پروژه‌هايي است كه ضرورت دارد حداكثر درشش ماهه اول سال جاري تكليف آن تعيين وبصورت جدي درتخصيص سه ماهه اول ودوم به آن توجه شده باشدوپروژه هايي كه اولويت دوم دارند درتخصيص سه ماهه دوم وسوم مورد توجه قرارگيرد وپروژه هاي اولويت سوم درصورتي درتخصيص هاي سه ماهه منظور گردد كه اولاً‌ پروژه‌هاي با اولويت يك به اتمام رسيده باشد وپروژه‌هاي اولويت دو نيز براساس وصولي‌هاي بودجه باكمبود اعتبارمواجه نباشد ، بديهي است مسئولين سازمان درارسال فرم‌هاي تخصيص سه ماهه به اين مهم توجه جدي مبذول خواهند داشت تادرامرتصويب برنامه‌هاي تخصيص تسريع گردد وموجبي براي معوق ماندن عمليات اجرايي سازمان پيش نيايد .
تبصره 21 : با توجه به بند شش بخش ضوابط مالي تهيه وتنظيم بودجه سال 86 شهرداري‌ها وسازمان‌هاي تابعه كه سقف اعتبارات مواد 16و17 را حداكثر معادل دو درصد اعتبارات جاري تعيين نموده است ، مقتضي است سازمان‌ها اين مواردرارعايت نموده وچنانچه بودجه تنظيمي بادستورالعمل مذكورمغايرت داردنسبت به اصلاح آن اقدام نمايند .
تبصره 22 : سازمانها نسبت به رعايت ماده 68 قانون شهرداريها درخصوص نصاب‌هاي ذكر شده دردستورالعمل تهيه وتنظيم بودجه بنحوي اقدام‌نمايند تا هنگام تجميع بودجه سازمان‌ها بابودجه شهرداري موجب عدم ‌رعايت نصاب‌هاي‌ذكرشده قانوني نگردد .
تبصره 23 : اطلاعات بودجه در نرم افزار بودجه (ارائه شده توسط سازمان فناوري اطلاعات) ثبت وپس از چاپ وارسال آن به مبادي ذيربط(شهرداري،شوراي سازمان ، هيأت مديره) نسخه اي از آن جهت اعمال نظارت هاي قانوني به شوراي اسلامي شهر ارسال گردد .
ماده سه :
ضرورت دارد اقدامات انجام شده توسط مسئولين،ذيحسابان ومديران مالي سازمان به نحوي صورت گيرد كه سازمان درپايان سال مالي90 داراي كمترين بدهي وكمترين پروژه نيمه‌تمام باشد تا شورا بتواند دريك محيطي آرام وبدون دغدغه خاطرنسبت به بدهي‌هاي معوق وپروژه‌هاي نيمه تمام وباقي‌مانده ازقبل برنامه‌ريزي وتصميم لازم را اتخاذ نمايد.
تبصره 24 : با توجه به اينكه تفريغ بودجه سندي براي كنترل بودجه و مفاصاحساب مديران، ذيحسابان ومديران مالي سازمان خواهد بود، لذا انتظاردارد ذيحسابان ومديران مالي سازمان درزمان‌هاي قانوني تعيين شده نسبت به اين امراهتمام لازم را بنمايند، به نحوي صورتهاي مالي مربوط درپايان سال مالي 90 آماده ارائه به شوراي اسلامي شهر باشد .
تبصره 25 : تمامي سازمان‌ها مكلفند در خصوص رديف بودجه كمك‌هاي عمراني شهرداري به سازمان‌ها، يك نسخه ازكليه موارد انجام شده طبق تفاهم‌نامه جهت كنترل و بررسي هاي لازم به شورا ارسال نمايند.

جلسه با ذكر صلوات درساعت 20/10 خاتمه يافت.