چهارصد و دهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهارصد و دهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

 

صورتجلسه
   چهارصدو دهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روزچهار‌شنبه مورخ 27/11/89 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و عرض تقدير و تشكر از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه شورا بدليل برگزاري جلسات منظم با حضور كارشناسان و مسئولين شهرداري جهت بررسي بودجه پيشنهادي شهرداري براي سال 90 اظهار داشت اميدواريم بتوانيم با برگزاري اينگونه جلسات تا پايان سال بودجه را مصوب نماييم.
وي در ادامه گزارشي از مأموريتشان به تهران با معيت آقاي ميروكيلي شهردار محترم جهت حضور در هفدهمين جلسه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و مطرح نمودن موضوع منطقه اسكان و شاهديه براي در محدوده قرار گرفتن آن دو منطقه به شهر يزد و همچنين ملاقات‌هاي صورت گرفته با حضور معاون وزير نفت جهت تأمين قير مورد نياز براي آسفالت و پي‌گيري‌هاي بعمل آمده در وزارت كشور و ملاقات انجام شده با آقاي ارشادمنش رياست سازمان شهرداريها و دهياريها در مورد اعتبارات دولتي تخصيص يافته و طلب‌هاي شهرداري يزد در اين زمينه و ادغام شهرهاي حميديا و شاهديه به يزد با توجه به سفر رياست محترم جمهوري و مكاتبات انجام شده از سوي استاندار محترم در اين زمينه ارائه نمود.
ايشان در ادامه با توجه به اقدامات خوب صورت گرفته توسط شهرداري جهت راه‌اندازي كارخانه كمپوست با همكاري پيمانكار مربوطه، خواستار پي‌گيري جدي شهرداري در خصوص طرح جامع پسماند شهري و ارسال آن به تهران جهت تصويب آن طرح گرديد.
در ادامه جلسه با توجه به هماهنگي‌هاي بعمل آمده قبلي و درخواست مدير عامل مهندسين مشاور باغ شهر پرديسان جهت ارائه روش تهيه و تدوين برنامه پنج ساله توسعه و عمران شهري شهرداري يزد به اتفاق كارشناسان مربوطه در جلسه شورا حضور يافتند و در خصوص روند تهيه سند چشم‌انداز 1404 شامل طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر يزد، اسناد بالادستي، نيات راهبردي، تحولات جهاني، ارزش‌هاي ذي‌نفعان، مأموريت‌ها و اهداف كلان، استراتژي‌ها، نتايج برنامه‌ريزي‌ها و مشاركت شهروندان، برنامه‌هاي راهبردي وعملياتي، آينده‌گرايي و ساير موارد مطالبي را ارائه نمودند.
 
 مصوبات :
 
      تأمين اعتبار پروژه چهارراه فاطميه
1- لايحه شماره 204/55513- 23/11/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4680- 24/11/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، با توجه به ضرورت امر اصلاح هندسي چهارراه فاطميه و بهبود وضعيت ترافيك و عبور و مرور، اين شهرداري در نظردارد از رديف هزينه اي 3030100128 روكش آسفالت خيابانهاي اصلي شهر مبلغ سه ميلياردو پانصد ميليون ريال (000/000/500/3ريال) كسر و در مقابل رديف هزينه اي 3031000061 با عنوان اجراي هندسي چهارراه فاطميه ايجاد گردد. بديهي است اصلاحات لازم در متمم 89 لحاظ مي گردد. ضمناً آقاي دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌‌گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
      افزايش كد كمك به سازمان اتوبوسراني
2- لايحه شماره 204/52712- 7/11/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4452- 9/11/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به نامه 1404مورخ 07/02/89 سازمان اتوبوسراني و بند 4 صورتجلسه24/8/88 (تصويرپيوست) مبني برواريز مبلغ يك ميلياردو يكصدو هشت ميليون ريال  (000/000/108/1 ريال) ازطرف سازمان شهرداريها و دهياريها جهت تعمير وراه اندازي اتوبوسهاي متوقفي تحت پوشش سازمان اتوبوسراني وتاييد اداره درآمد شهرداري يزد وعدم پيش بيني در بودجه89 ، اجازه فرمایید مبلغ فوق را از محل وجوه مصرف نشده سنوات قبل در سرفصل 3030900012 کمک عمرانی به سازمان اتوبوسرانی افزایش و اقدام نماید،لازم به توضیح است اصلاحات لازم در متمم 89 لحاظ می‌گردد ، خواهشمند است پس از تصویب نتيجه راامر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي كريمي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد.ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
      تخصيص 13 دستگاه اتوبوس
3- لايحه شماره 204/46125- 1/10/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3881- 1/10/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به نامه 10285مورخ 08/09/89 و سازمان اتوبوسراني (تصويرپيوست)ونامه 37848و نامه 41345سازمان شهرداريها ودهياريهاي كشور (تصويرپيوست) ونامه 75623 مورخ07/09/89 استانداري (تصويرپيوست ) مربوط به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها ولزوم توسعه ناوگان حل ونقل عمومي كشورواختصاص 13دستگاه اتوبوس به شهرداري يزد به ازاي هردستگاه يك ميلياردو سيصدو هشتاد ميليون ريال (000/000/380/1ريال) جمعاً هفده ميلياردونهصدوچهل ميليون ريال (000/000/940/17 ريال)،لازم به توضيح است ازاين مبلغ سه‌ميلياردويكصدوسي‌ونه‌ميليون و پانصد هزارريال (000/500/139/3ريال) سهم شهرداري و مابقي مبلغ توسط سازمان شهرداريها ودهياريهاي كشورواريزخواهد شد، باعنايت به مشروحه فوق اين شهرداري درنظر دارد براي استفاده از فرصت بوجود آمده وجهت پرداخت از محل وجوه مصرف نشده سنوات قبل مبلغ سه ميلياردو يكصدوسي‌ونه ميليون‌وپانصد هزارريال(000/500/139/3ريال) ومبلغ چهارده‌ ميلياردو هشتصد ميليون‌و پانصد هزارريال(000/500/800/14ريال) ازمحل‌درآمدي كه توسط سازمان شهرداريها به حساب شهرداري واريز خواهد شد جمعاً مبلغ هفده ميلياردو نهصدو چهل ميليون ريال (000/000/940/17ريال) به رديف 3030900012 كمك‌عمراني به‌سازمان اتوبوسراني اضافه نمايد خواهشمند است پس از بررسي امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً ‌آقاي‌كريمي‌به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     رديف جديد فضاي سبز در بودجه 89
4- لايحه شماره 204/47024- 6/10/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3931- 6/10/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به نامه 01/1/47762مورخ 08/09/88 سازمان شهرداريها ودهياريهاي كشور(تصوير پيوست)، وتاييد اداره درآمد شهرداري مبني بر واريز مبلغ دو ميليارد ريال (000/000/000/2 ريال) در قالب كمك به توسعه فضاي سبز(نهضت فضاي سبز) در سال 88 وعدم پيش بيني در بودجه 89 اين شهردراي در نظر دارد رديف 3050100132 بنام ايجاد وتوسعه فضاي سبز را از محل وجوه مصرف نشده سنوات قبل در متمم بودجه 89 پادار نمايد . لطفا پس از تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
      تصويب آيين‌نامه مالي سازمان بهسازي و نوسازي
5- لايحه شماره 110/51039- 27/10/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4335- 28/10/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به پیوست یک نسخه آیین نامه مالی سازمان نوسازی و بهسازی شهر یزد که در تاریخ 11/12/1388 به تصویب شورای سازمان فوق الذکر رسیده است جهت تصویب نهایی ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را درشورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب امر به ابلاغ فرمایید. ضمناً آقاي محمود دهقان به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه ، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
      پرداخت ماده 17 سهم شهرداري از طريق كميته رفاه شهرداري
6- لايحه شماره 204/50477- 25/10/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4275- 26/10/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با توجه به بند 3صورتجلسه كميته رفاه وتعاون شهردراي يزد مورخ 09/08/89اين شهرداري درنظر دارد،بودجه ماده 17سهم خود رابراساس تخصيص ماهانه به حساب كميته رفاه منظور ومن بعد كليه كمكهاي ماده 17 سهم خود را از طريق كميته رفاه پرداخت نمايد. بديهي است اجراي اين روش ضمن تسهيل در پرداختهاي مرتبط از نظر حسابداري نيز روند مطلوب‌تري حاصل خواهد شد خواهشمند است پس از تصويب امر به ابلاغ فرماييد.
ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري قبل از هر گونه پرداخت بررسي‌هاي لازم در جهت استحقاق افراد معمول نمايد.
  
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/10 خاتمه يافت.