چهارصدو پنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهارصدو پنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
   چهارصدو پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهار‌شنبه مورخ 6/11/89 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
   در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، و با عرض تسليت مجدد بمناسبت اربعين سرور و سالار شهيدان حضرت امام حسين (ع) وآرزوي قبولي عزاداريها از خداوند متعال خواست تا ما را جزء ياران واقعي آن حضرت و ساير ائمه اطهار (ع) قرار دهد.
 
مصوبات :
      بررسي طرح پيشنهادي مشاور در مورد ميدان شهداي محراب
1- لايحه شماره 600/51588- 30/10/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4360- 2/11/89 :
« احتراماً باستناد بند 16 ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، نظر به ضرورت اصلاح وضعيت نامطلوب ميدان شهداي محراب كه در حال حاضر باعث افزايش تصادفات به ميزان دو برابر شده است و همچنين شكل بيضوي با شعاع تند و عدم ديد كافي و لزوم رفع خطر، خواهشمند است با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده توسط مشاور دانشگاه يزد آقاي دكتر فلاح در خصوص هندسه ميدان مذكور، گزينه دوم مورد پيشنهاد ايشان به عنوان گزينه برتر و ميان مدت لحاظ گردد. همچنين با عنايت به اينكه عملاً گزينه اصلاح هندسي براي بلند مدت جوابگو نمي‌باشد، جهت دستيابي به سطح سرويس مطلوب، گزينه دوم همراه با پل روگذر در امتداد خيابان كاشاني به عنوان طرح دراز مدت ملحوظ نظر باشد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً در صورت نياز آقاي مهندس آثاري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به جلسات برگزار شده و بررسي‌هاي بعمل آمده با حضور كارشناسان، مشاورين و مسئولين مربوطه و توضيحات رياست كميسيون عمران پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تاييد قرار گرفت.
 
      بررسي تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري براي سال 90
2- پيرو بندهاي 1 صورتجلسات مورخ 3/11/89 و 4/11/89 شورا در خصوص لايحه شهرداري بابت تعرفه عوارض و بهاي خدمات براي سال 90، موضوع مجدداً در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده با حضور مسئولين و كارشناسان مربوطه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف با تغييرات و اصلاحات انجام شده، قسمتهاي ديگري از عوارض مورد نظر به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
1- عوارض ساليانه كليه مشاغل براي سال 90
پيشنهاد شهرداري :
0004/0        ×   P× T                        براي t كوچكتر و يا مساوي 4000 ريال
00032/0      ×   P× T                        براي t بزرگتر از 5000 ريال
(تعرفه مصوب 66 و فهرست اضافه شده = t ) 12× t  = T
تبصره 1: مشاغلي كه در زيرزمين و يا در طبقات فعاليت مي‌نمايند مشمول 75 درصد عوارض اين رديف خواهند شد.
تبصره 2 : حداقل P برابر 20000 ريال (بيست هزارريال) و حداكثر آن 60000 ريال (شصت هزارريال) مي‌باشد.
تبصره 3 : عوارض فروشندگي‌هاي مواد دخاني واقع در بافت ويژه تاريخي :
000/50 = t (ماهيانه)
اين عوارض صرفاً جهت تشويق تغيير شغل اينگونه فروشندگي‌ها مي‌باشد و در صورتي كه در شش ماهه اول سال 88 اقدام به تغيير شغل نمايند مشمول عوارض فوق نمي‌گردند.
تبصره 4: فروشگاههاي صنايع دستي كه دريافت ويژه تاريخي كه صرفاً اقدام به فروش صنايع دستي مي‌نمايند از پرداخت عوارض و بهاي خدمات كسب معاف مي‌باشند.
2- بهاي خدمات پسماند صنوف و مشاغل (رديف 48) براي سال 1390
پيشنهاد شهرداري :
بهاي خدمات مديريت پسماند صنوف و مشاغل معادل 50 درصد فرمول رديف 31 و 32 و 34 با توجه به نوع شغل براي سال 1390 محاسبه و اخذ مي‌شود.
و بهاي خدمات مشاغل پر زباله به شرح جدول ذيل علاوه بر مبلغ فوق به ازاي هر كيلو زباله عادي مبلغ 1250 ريال محاسبه و اخذ مي‌شود.
مصوبه شورا بندهاي 1 و 2 :
الف) مقرر شد حداكثر ذكر شده در تبصره 2 رديف 31 (عوارض ساليانه كليه مشاغل سال 89) از 60000ريال (شصت هزارريال ) به 90000ريال (نود هزارريال) افزايش يابد.
ب) با توجه به آنكه مبنا قرار دادن عوارض ساليانه مشاغل براي محاسبه بهاي خدمات پسماند مبناي دقيقي نيست لذا پيشنهاد شفاهي شهرداري به شرح زير به تصويب رسيد:
مشاغل پرزباله؛ به ازاي هر كيلو زبالة عادي مبلغ 1250 ريال.
مشاغل با زبالة متوسط؛ ماهيانه                             25000ريال.
مشاغل با زبالة كم؛ ماهيانه                                  18000 ريال.
مشاغل با زبالة ناچيز؛ ماهيانه                               10000 ريال.
ضمناً مقرر گرديد شهرداري ليست مشاغل را بر حسب موارد فوق بصورت جداگانه جهت بررسي و تصميم‌گيري نهايي (در خصوص طبقه بندي) در اسرع وقت به شورا ارسال نمايد.
3- بهاي خدمات پاركينگ موقت :
پيشنهاد شهرداري :
به ازاي هر متر مربع براي هر ماه                                   p 30%
اين بهاي خدمات به ساختمانهايي تعلق مي‌گيرد كه در آن فعاليتي مغاير با نوع مجوز و يا گواهي صادر شده توسط شهرداري انجام پذيرد. به عنوان مثال براي ساختماني گواهي پايان كار تجاري (كسب و پيشه) صادر شده و پاركينگ يك واحد تجاري تأمين و يا رعايت شده است ولي در حال حاضر موقتاً بصورت بانك در آن فعاليت مي‌شود اين واحد بايد به ازاي هر متر مربع مابه‌التفاوت كسري پاركينگ تجاري به بانك اين بهاي خدمات را پرداخت نمايد.
اين بهاي خدمات مشمول بانكها، مؤسسات مالي اعتباري، مطب پزشكان، داروخانه‌ها و كليه واحدهايي كه داراي كسر پاركينگ بوده و قصد استفاده از محل بصورت موقت دارند، مي‌شود. در صورتي كه از محل بصورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمين پاركينگ مي‌باشد.
تبصره : درآمد اين رديف مي‌بايست صرفاً در جهت خريد پاركينگ و يا پاركينگ استيجاري و هزينه‌هاي مرتبط با آن هزينه گردد.
مصوبه شورا:
به ازاي هر متر مربع براي هر ماه                                   p 30%
اين بهاي خدمات به ساختمانهايي تعلق مي‌گيرد كه در آن فعاليت مغاير با نوع مجوز و يا گواهي صادر شده توسط شهرداري انجام پذيرد. به عنوان مثال براي ساختماني گواهي پايان كار تجاري (كسب و پيشه) صادر شده و پاركينگ يك واحد تجاري تأمين و يا رعايت شده است ولي در حال حاضر موقتاً بصورت بانك در آن فعاليت مي‌شود اين واحد بايد به ازاي هر متر مربع مابه‌التفاوت كسري پاركينگ تجاري به بانك اين بهاي خدمات را پرداخت نمايد.
اين بهاي خدمات مشمول كليه واحدهاي پرمراجعه از جمله بانكها، مؤسسات مالي اعتباري و .... كه داراي كسر پاركينگ بوده و قصد استفاده از محل بصورت موقت دارند، مي‌شود. در صورتيكه از محل بصورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمين پاركينگ مي‌باشد.
تبصره : درآمد اين رديف مي‌بايست صرفاً در جهت تأمين پاركينگ و هزينه‌هاي مرتبط با آن هزينه گردد.
ضمناً شهرداري موظف است تا پايان سال 1389 نسبت به شناسايي كليه مشاغل پر مراجعه از جمله مطب پزشكان و داروخانه‌ها، اقدامات لازم معمول و نتيجه را طي ليستي جهت بررسي و تصميم‌گيري نهايي به شورا ارائه نمايد.
4- نرخ كارت پارك
پيشنهاد شهرداري :
به ازاي هر ساعت توقف                                  3000ريال.
مصوبه شورا:
به ازاي هر ساعت توقف                                  2000ريال.
5- بهاي خدمات پايانه مسافربري
پيشنهاد شهرداري :
الف) بهاي خدمات نگهداري فضاي سبز و نظافت و تأمين روشنايي محوطه، آب بها، و ...
به ازاي هر متر مربع زيربناي شركت تعاوني مسافربري در هر ماه 2000 ريال.
به ازاي واحدهاي تجاري در هر ماه                     20000 ريال.
وروديه اتوبوس                                               5000  ريال.
وروديه كاميونت                                              15000 ريال.
وروديه وانت                                                   10000 ريال.
وروديه سواري                                               5000  ريال.
وروديه پاركينگ مسقف 1500 ريال و به ازاي هر ساعت 500 ريال.
مصوبه شورا:
بند الف حذف گرديد.
ب) وروديه اتوبوس به پاركينگ              5000  ريال
وروديه كاميونت                                              حذف شد.
وروديه وانت به جايگاه                                     10000 ريال.
وروديه سواري به جايگاه                                  5000  ريال.
وروديه پاركينگ مسقف 1500 ريال و به ازاي هر ساعت 500 ريال.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.