چهارصدو هفتاد و پنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهارصدو هفتاد و پنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   چهارصدو هفتاد و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7صبح چهار‌شنبه مورخ 11/8/90 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند، فرا رسيدن ششم ذي‌الحجه سالروز شهادت مظلومانه زائران ايراني خانه خدا توسط مأموران آل‌سعود را تسليت عرض نمود.
سپس در رابطه با انتخاب شورايارها در مساجد محلات سطح شهر و اقدامات و برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در اين زمينه توسط كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا جهت همكاري و هماهنگي اعضاي شورا مطالبي را عنوان نمود.
مصوبات :
 ساماندهي كميسيون هاي ماده صد پس از صدور رأي
1- پيرو بند 4 صورتجلسه مورخ 4/8/90 و همچنين بند 3 صورتجلسه 8/8/90اين شورا در خصوص دستورالعمل ايجاد تسهيلات و ساماندهي كميسيونهاي ماده صد واقدامات پس از صدور رأي كميسيون ماده صد از زمان ابلاغ مصوبه به مالك يا ذينفع تا اجراي حكم ، موضوع در صحن علني شورا مطرح باتوجه به جلسات برگزارشده با حضور مسئولين مربوطه و بررسيهاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون نظارت وپيگيري شورا و پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت:
1-1در اجراي احكام تخريب كميسيون ماده صد كه قطعيت يافته ابتدا شهرداري مجاز به عمل تخريب و قلع وقمع نبوده و بايد برابر تبصره يك ماده صد شخص مالك يا ذينفع حداكثرظرف مدت دوماه نسبت به تخريب مستحدثات مربوطه اقدام نمايد كه درصورت عدم اقدام درمهلت قانوني شهرداري بايدنسبت به انجام امرتخريب اقدام وهزينه مربوطه را ازمالك ياذينفع اخذنمايد.(مجري رئيس اجرائيات)
 
 
2-1 درصورتي كه مالك يا ذينفع درمورد حكم قطعي كميسيون ماده صد دستورتوقف عمليات را از ديوان عدالت اداري گرفته و ارائه نمايد طرفين (شهرداري و ذينفع يا مالك ساختماني) بايستي نسبت به توقف عمليات اقدام نمايند . بديهي است توقف عمليات بصورت يك طرفه قابل توجيه نبوده و ذينفع يا مالك بايد از ادامه ساخت وساز و يا فعاليت درواحد احداث شده جداً پرهيز نمايد. .(مجري معاون شهرسازي)
3-1 ادارات و سازمانهاي خدماتي (آب،برق،گازوتلفن)مي بايد قبل ازهرگونه تخريب بر مبناي درخواست ذينفع يا مالك و يا شهرداري نسبت به جمع آوري انشعابات خود به منظور اجراي امر تخريب در اسرع وقت اقدام نمايند.هرگونه كوتاهي دستگاهها به شوراي اسلامي شهر و استانداري اعلام گردد.(مسئول حسن اجراشهردارمحترم)
4-1 شهرداريها موظفند درصورتي كه ذينفع يا مالك از پرداخت جرائم درمهلت قانوني استنكاف ورزيد بلافاصله درخواست خود را مبني بر تخريب واحد احداثي به كميسيون ماده صد ارسال نمايند و كميسيون نيز مكلف است نسبت به صدور حكم تخريب برابر تبصره2 ماده صد اقدام نمايد. .(مجري دبيركميسيون ماده صد)
5-1 درمورد تخريب هايي كه مي تواند منجر به تنش هاي سياسي واجتماعي گرددشهرداري مي بايد مراتب را قبل از اجرا به منظور تعيين تكليف به شوراي تأمين شهرستان ارسال نمايد. (مسئول حسن اجراشهردارمحترم)
6-1 كميسيون هاي ماده صددرهنگام صدور رأي تخريب رعايت تمامي موارد را ازجمله وجود فضاي اجتماعي تخريب و رعايت مسائل سياسي واجتماعي را بنمايد. (مجري اعضاي كميسيون ماده صد)
7-1 پيشنهاد مي گردد واحد اجراي احكام كميسيون صد اعم از تخريب و يا جزاي نقدي درشهرداري تشكيل گردد.(مجري شهردارمحترم)
 
8-1 واحداجراي احكام كميسيون ماده صد احكام صادره قبلي را جداگانه و با تسريع مناسب انجام ونسبت به رسيدگي و اجراي احكام جديدالصدوردركوتاهترين زمان قانوني اقدام نمايد.(مجري اجرائيات)
9-1 درموردتخريب كل ساختمان ابتدا بايستي مديرمنطقه مربوطه درمرجعي متشكل از شهردار، معاون شهرسازي ، معاون عمراني، اداره حراست، اداره ارزشيابي و دونفراز نمايندگان شورا (كميسيون عمران و نظارت وپيگيري ) پاسخ دهد كه چگونه مالك يا ذينفع قادر به تكميل ساختماني خود بوده و اقدامات شهرداري نيز دراين زمينه چه بوده است؟ (مجري معاون شهرسازي و مسئول حسن اجرا شهردارمحترم)
10-1 پيشنهاد مي گردد واحد اجراي احكام اعم از تخريب و دريافت جزاي نقدي مقدمات استفاده از بخش خصوصي اقدام نمايد . (مسئول حسن اجراشهردارمحترم)
11-1 نيروي انتظامي مستقر دراجرائيات موظف است فضاي امنيتي لازم را درجهت اجراي احكام صادره ايجاد نمايد.(مجري پاسگاه مستقر دراجرائيات)
12-1 كميسيون ماده صد موظف است يك نسخه از احكام قطعي صادره را بلافاصله به واحد اجراي احكام ارسال نمايد.(مجري دبيرمركزي كميسيون ماده صد)
13-1درصورتي كه مالك ياذينفع رأساً اجراي حكم تخريب را اجراننمود با توجه به تبصره يك ماده صد هزينه اجراي رأي نيز محاسبه و از وي اخذ گردد و در صورتيكه ذينفع يا مالك شخصاً درمهلت دوماهه قانوني اجرا نمود از سوي شهرداري از پرداخت عوارض ساخت مجدد معاف گردد.
14-1 عوارض ابقاء در صورتي كه استناد قانوني ندارد از سال آينده بايستي از سيستم عوارض حذف گردد.(مجري معاون اداري ومالي)
 
 
 
   حفر چاه مركز بتن
 
2- لايحه شماره 200/33895- 27/7/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3040- 27/7/90 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنایت به نامه شماره 340/4215 مورخ 11/7/1390 سازمان عمران شهرداری یزد، به علت عدم کارایی چاه موجود در مجموعه مرکز بتن واقع در کنارگذر جنب پایانه بار این شهرداری در نظر داردبه استنادماده 19 آيين نامه مالي نسبت به انعقادقراردادي با سازمان عمران از محل کد 539010009(پروژه های پیش بینی نشده بانظر شهردار) در حد مبلغ پانصد ميليون ريال (500.000.000ريال) جهت حفر چاه جدیداقدام نماید. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي حاج محمدرضایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. . ميروكيلي – شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
        تملك پلاك چهارراه مهديه
3- لايحه شماره 502/34432- 1/8/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3142- 3/8/90 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، پيرو پيشنهاد شماره 200/214/849 مورخ 10/5/90 و باعنايت به نظريه مجدد هيأت كارشناسي، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك فوق واقع درطرح چهارراه مهديه و متعلق به مهدي فرهنگ اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ پنج ميلياردو يكصدو نودو سه ميليون و سيصدو بيست و پنج هزارريال (000/325/193/5 ريال) بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد به جاي بخشي از اين بستانكاري زمين معوض به شماره هاي2440و2322 و2323 از قطعات مهرآوران جمعاً به مبلغ  يك ميلياردو سيصدو چهل و پنج ميليون و نهصد ريال (000/900/345/1ريال) وقطعات 34/35 واقع در بلوار جمهوري كوچه شهيد ميرحسيني جمعاً به مبلغ يك ميلياردو سيصدو سي و نه ميليون و هفتصدو شصت هزارريال (000/760/332/1 ريال) به نامبرده واگذار و مابه التفاوت آن مبلغ دو ميلياردو پانصدو چهارده ميليون و ششصدو شصت و پنج هزارريال (000/665/514/2ريال) بستانكاري مالك مي باشد. با عنايت به اينكه مالك مبلغ يكصدو شصت و نه ميليون و يكصدو پنجاه و شش هزارريال ( 000/156/169ريال) بابت عوارضات همين ملك به شهرداري بدهكار مي باشد مقرر گرديد از بستانكاري ايشان كسر ومبلغ دو ميلياردو سيصدو چهل و پنج ميليون و پانصدو نه هزارريال (000/509/345/2ريال) پس از انتقال رسمي اسناد در طرح به نام شهرداري تا پايان سال جاري در وجه ايشان پرداخت گردد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح ، اجازه فرماييد از محل كد   531020002 تملك املاك واقع در مسير طرح هاي عمراني تهاتري مبلغ دو ميلياردو هشتصدو چهل و هفت ميليون و هشتصدو هيجده هزارريال (2.847.816.000ريال) و كد 531020123 تملك وآزادسازي چهارراه مهديه مبلغ دو ميلياردو سيصدو چهل و پنج ميليون و پانصدو نه هزارريال (2.345.509.000ريال) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
      طرح پيشنهادي
 
4- طرح پيشنهادي اعضاي شورا به نام‌هاي آقايان(فقيه‌خراساني، كوچك‌زاده، پارساييان، خباززاده يزدي) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3064-30/7/90 :
موضوع :  آسفالت معابر.
توضيح : « با توجه به نياز سطح شهر به روكش آسفالت معابر و نيز اولويت شورا در تكميل آزادسازي و اجراي شبكه 30 متري خاتم امضا كنندگان زير پيشنهاد مي‌نمايند 50% وصولي قبوض نوسازي اخيراً براي اين دو منظور اختصاص دهد نقدينگي 25% جهت خريد قير و نقدينگي 25% جهت تكميل آزادسازي‌هاي شبكه 30 متري خاتم بعنوان بخش نقدي آن.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح،با توجه به بررسي‌‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
      طرح پيشنهادي
 
5- طرح پيشنهادي اعضاي شورا به نام‌هاي آقايان(فقيه‌خراساني، كوچك‌زاده، پارساييان، ميرحسيني و سركار خانم وزيري) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2838-13/7/90 :
موضوع : بررسي و تاييد طرحهاي شهرداري
توضيح : « امضا كنندگان زير پيشنهاد مي‌نمايند مصوبه مورخ 10/3/88 شوراي اسلامي شهر يزد بند 1 مبني بر طرح هايي كه تاييد شورا را لازم ندارد بر اساس بند 34 ماده 76 قانون تشكيل و شرح وظايف شوراها تنها مواردي كه بر اساس طرح تفصيلي تهيه شده است تاييد شورا لازم نداشته و مواردي كه مغاير طرح تفصيلي است ابتدا در شورا بررسي و تاييد و سپس براي تصويب به كميسيون ماده 5 ارسال گردد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح،با توجه به بررسي‌‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
        اعتراض فرمانداري
 
6- نامه شماره 6387- 16/7/90 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2890- 17/7/90 در خصوص ايراد آن فرمانداري نسبت به بند يك صورتجلسه مورخ 30/6/90 اين شورا بابت مساعدت مالي به كانون بازنشستگان كشوري استان يزد، موضوع مجدداً در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد متن ذيل به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد :
« مقرر گرديد براساس نامه شماره 12730-1/8/90 شهرداري از محل رديف 512417001 كمك به مؤسسات خصوصي و اشخاص مبلغ شش ميليون ريال پرداخت گردد. »
 
 
        پرداخت مساعدت
 
7- نامه شماره 1194/هـ- 20/7/90 هيئت رايه المهدي ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2983- 24/7/90 در خصوص مساعدت مالي، موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد مبلغ سه ميليون ريال (000/000/3ريال) از رديف ماده 17 سهم شورا پرداخت گردد.
 
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 صبح خاتمه يافت.