چهارصدو هشتادو ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهارصدو هشتادو ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   چهارصدو هشتادو ششمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روزچهار‌شنبه مورخ 23/9/90 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتداي جلسه نايب رئيس شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي قبولي عزاداري‌ها و توفيق روزافزون همكاران ارجمند تأكيد نمود با توجه به مكاتبات انجام شده با شهرداري در رابطه با ارسال تعرفه پيشنهادي عوارض و بهاي خدمات براي سال 91و بودجه پيشنهادي سال 91 شهرداري و تمامي سازمان‌هاي وابسته و همچنين تنظيم متمم و اصلاحيه بودجه سال 90 رأس موعد مقرر قانوني جهت بررسي و تصميم‌گيري به شورا ارسال نمايند.
در ادامه جلسه آقاي كوچك زاده در سخنان پيش از دستور حادثه تأسف بار انفجار در شركت فولاد غدير و درگذشت تني چند از پرسنل زحمت‌كش آن شركت را به خانواده‌هاي محترمشان و همشهريان تسليت عرض نمود و خواستار اقدامات ايمني بيشتر و جدي تر توسط مسئولين در محيط‌هاي كار گرديد. وي در ادامه در خصوص موارد ذيل توضيحاتي ارائه نمود:
1- در خصوص اوراق مشاركت با توجه به وضع فعلي و عدم استقبال كافي در نمونه‌هاي اوراق مشاركت منتشر شده در سال جاري و مذاكره تلفني با آقاي مهندس جعفرزاده از شركت عمران و مسكن ثامن مبني بر لزوم پرداخت سود براي 100 ميليارد تومان اوراق مشاركت هر سه ماه يكبار حدود 5/4 ميليارد تومان كه نمي‌توان از اصل آن پرداخت نمود دقت و بررسي بيشتر لازم است كه پيشنهاد مي‌گردد همه اعضا يا نمايندگان شورا به مشهد عزيمت نموده و نمونه‌هاي موفق و ناموفق انجام شده در آنجا و دلايل هر كدام را ملموس بررسي و از آن براي شهر يزد استفاده گردد تا با مشكل مواجه نشويم.
2- در خصوص طرح تفصيلي بافت تاريخي و فرسوده، با حضور نماينده مشاور آرمانشهر در جلسه كميسيون عمران اصلاحات آن مورد بررسي قرار گرفت كه مواردي كمبود و اشكال در آن مشاهده گرديد كه مقرر شد توسط مشاور شهرسازي شورا نقطه نظرات اعضاي شورا جمع‌آوري و بصورت طرح پيشنهادي به كميسيون ماده 5 ارجاع تا پي‌گيري شود در طرح مذكور منظور ، تا مشكلات آتي شهر كمتر گردد. آقاي مهندس زارع (آرمان‌شهر) در گزارش خود اعلام كرد با پي‌گيريهاي شورا حدود 180 هكتار از محدوده بافت تاريخي كه كم ارزش تر بوده كسر و به محدوده بافت فرسوده اضافه شده است كه براي حل مشكلات شهر كارساز و قابل توجه است، ارائه نقشه وضع موجود مخروبه‌هاي قابل حذف و نوسازي براي برنامه‌ريزي‌هاي آتي شهر ضروري است.
3- موضوع موارد گزارش شده در هيأت مديره سازمان پايانه مسافربري در خصوص معضلات مربوط به وجود حدود 50% اتوبوس‌هاي اضافه‌تر از ظرفيت مسافر و مشكلات مربوط به اتوبوس‌هاي تقسيطي قاچاق ترافيك برون شهري و غيره قابل توجه است كه بايد كنترل و برنامه‌ريزي شود.
مصوبات :
 
          عملكرد شش ماهه درآمد و هزينه سال 90  شهرداري
 
1- نامه شماره 204 / 31729-14/7/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2863-16/7/90 :
«رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد- موضوع: گزارش عملكرد شش ماهه درآمد و هزينه سال 90- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً باستناد ماده79 قانون شهرداري‌ها، به پيوست يك نسخه از صورت جامع درآمد و هزينه به شرح ذيل جهت استحضار و هر گونه اقدام، تقديم مي‌گردد.
- صورت مقايسه‌اي وصولي قطعي با پيش‌بيني درآمد.
- جدول مقايسه‌اي ارقام وصولي شش ماهه سال‌هاي 89 و 90
- جدول مقايسه‌اي وضعيت بعضي اقلام خاص درآمد وصولي
- جدول مقايسه‌اي هزينه‌هاي پرداختي با برآورد اعتبارات
- جدول مقايسه‌اي هزينه‌هاي قطعي شش ماهه سال‌هاي 89 و 90
- جدول مقايسه‌اي وضعيت اعتبارات مصوب و هزينه‌هاي انجام شده
- خلاصه صورت جامع درآمد و هزينه‌هاي شش ماهه 90 شهرداري يزد. ميروكيلي- شهردار يزد. »
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به جلسات برگزار شده با حضور مسئولين مربوطه و بررسي‌هاي بعمل آمده و همچنين توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق تكاليف تعيين شده جهت اجرا توسط شهرداري به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
الف « موارد كلي مرتبط با گزارش:
- از آنجايي كه گزارش مذكور بر اساس مبناي نقدي مورد استفاده شهرداري تهيه شده، صرفاً ارقام درآمد و هزينه قطعي وصولي و پرداختي گزارش شده فلذا بخش زيادي از منابع درآمدي بالقوه و نيز هزينه‌هاي تحقق يافته كه به دليل ذكر شده فوق امكان ثبت آن در سيستم حسابداري نبوده اعلام نشده است، آثار احتمالي وقايع مذكور مي‌تواند صورت‌هاي مالي شهرداري را تحت‌الشعاع قرار دهد.
- فرم الف حاكي از آن است كه از بودجه 000/000/929 هزار ريالي مصوب، در شش ماهه اول سال 90 معادل 202/385/229هزارريال بيشتر وصول نگرديده، در حالي كه مي‌بايست تا پايان شش ماهه اول مبلغ 000/500/464 هزارريال وصول مي‌گرديد كه با اين اوصاف ميزان 798/114/235 هزارريال معال 51 درصد كاهش وصولي وجود داشته است و اين بدان معناست كه شهرداري با اين روند قادر نخواهد بود منابع پيش بيني شده در بودجه مصوب را محقق سازد و ضروري است توجه اساسي در وصول درآمدها بعمل آورد.
2- بررسي فرم الف /1 بيان كننده اين امر است كه در شش ماهه اول سال 90 ميزان 49 درصد سهميه درآمد پيش بيني شده مدت مذكور وصول گرديده و از نظر سرجمع ارقام وصولي شش ماهه اول سال 90 نسبت به شش ماهه اول سال قبل معادل 4 درصد افزايش داشته است.
3- مقايسه منابع خاص در فرم الف/2 حكايت از آن دارد كه درآمدهاي مستمر شهرداري نسبت به دوره مشابه قبل داراي افزايش بوده‌اند، ليكن رشد بعضي از منابع حاكي از وجود توان بالقوه در وصول درآمدها مي‌باشد. از طرفي همانطوري ‌كه در بررسي گزارش‌هاي دو و سه و چهار وپنج و شش ماهه نيز بيان گرديد شهرداري مي‌بايست همزمان با اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به جايگزين نمودن كدهاي جديد درآمدي به جاي برخي كدهاي كم اهميت موجود و اعلام گزارش آنها به شورا در اين فرم بپردازد كه متأسفانه هنوز اقدامي صورت نگرفته است.
4-فرم ب مشخص كننده ميزان هزينه‌هاي عمراني و جاري انجام شده شهرداري در مقطع شش ماهه مي‌باشد در كليه برنامه‌هاي عمراني، هزينه‌اي معادل سهميه شش ماهه صورت نگرفته است  ضمن اينكه شهرداري در كد 540 اعتبار مصوب لازم براي هزينه كرد نداشته اما به ميزان 513/518/7هزارريال هزينه قطعي نموده است كه اين موضوع به نوعي انحراف از بودجه مصوب مي‌باشد. هر چند ممكن است اقدامات عمراني شهرداري منجر به پرداخت قطعي نشده باشد كه لازم است شهرداري ضمن توجه به مفاد ماده 26 آيين‌نامه مالي، به اين موضوع توجه جدي مبذول داشته تا در هنگام تصويب تفريغ بودجه در صحن شورا با مشكل مواجه نگردد.
5- كنترل فرم ب/1 حكايت از آن دارد كه ميزان جذب اعتبارات اعم از جاري و عمراني در شش ماهه اول سال 89 معادل 63درصد بوده است، در حالي كه اين ميزان در شش ماهه اول سال 90 معادل 54 درصد مي‌باشد و در مجموع اعتبارات جذب شده شش ماهه اول سال 90 نسبت به شش ماهه سال قبل داراي كاهشي معادل 15 درصد مي‌باشد.
6- فرم ج نيز بيان كننده موازنه و كنترل عمليات است و اين موضوع را اثبات مي‌نمايد كه شهرداري بخشي از موجودي‌ها را كه بصورت مازاد بوده در طي اين دوره شش ماهه مصرف نموده است كه با توجه به اينكه مصرف اين وجوه نياز به اخذ مجوز از شوراي محترم دارد ايجاب مي‌نمايد مديران شهرداري مدارك و مستندات و مجوزهاي خود را در اين خصوص ارائه نمايند.
7- بررسي فرم ب/2 موجودي بانك ها در دوره كنترل را مشخص مي‌نمايد كه چه مقدار و چه درصدي از درآمدهاي وصولي بصورت موجودي در حساب‌هاي شهرداري بلوكه شده و در همان ماه مصرف نگرديده است. اين موضوع در مقايسه با ستون درصدهاي كسري اعتبارات عمراني نسبت به بودجه، حكايت از آن دارد كه عملاً بخشي از اعتبارات عمراني بصورت بلوكه شده در حساب هاي شهرداري باقي مانده و در صورتي كه موجودي مذكور صرف هزينه‌هاي عمراني مي‌گرديد اين نقيصه برطرف مي‌گشت.
ب : نتيجه گيري كلي:
1- در صورتي كه اين فرم‌هاي هفت‌گانه مطابق قانون و دستورالعمل بودجه شهرداري هر سال اصلاح و در زمان‌هاي تعيين شده تكميل و ارسال گردد، علاوه بر اينكه پس از بررسي و تصويب به نحوي كنترل عمليات مالي را ممكن خواهد ساخت، مديران شهرداري نيز مي‌توانند تصويري نسبتاً شفاف از وضيعت شهرداري را در دست داشته باشند و شوراي اسلامي شهر نيز قادر خواهد بود بخشي از نظارت‌هاي قانوني خود را اعمال نمايد.
2- صورت جامع درآمد هزينه شش ماهه اول سال در صورتي كه با گزارشات تخصيص شش ماهه توأم گردد، شوراي اسلامي شهر را قادر خواهد ساخت تا نظارت بر هزينه‌ها و كنترل وصولي‌ها را بصورت حساب شده‌تري دنبال نمايد و عملاً اقدام‌هاي كنترلي و نظارتي در زماني صورت گيرد كه فرصت جبران نيز براي مسئولين شهرداري وجود داشته باشد.
3- سرفصل حساب جاري مناطق و دواير با مانده بدهكاري 725/459/528/63 ريال قابل بررسي نبوده و به نظر مي‌رسد جزء حساب‌هاي كنترلي باشد كه در اين صورت جايگاه آن نيز در سرفصل حساب‌ها بهتر است در حساب‌هاي انتظامي باشد.
4- گزارش ماهانه به همراه تخصيص مربوطه به منزله علائم كنترلي و هشدار دهنده در سيستم مالي شهرداري هستند تا قبل از اتمام سال مالي، مديران شهرداري و تصميم‌گيران شهري بتوانند اقدام‌هاي بازدارنده و يا تشديد كننده را براي رسيدن به مقصد به كار گيرند.
5- كنترل صورت‌هاي مالي ضميمه حاكي از آن است كه حساب سپرده اشخاص با حساب بانك سپرده اختلاف فاحش دارد، فلذا اظهار نظر نسبت به آن ناممكن است و ضروري است مديران شهرداري هر چه سريعتر اصلاحات لازم به عمل آورند.
6- بدهي شهرداري بابت كسورات (بيمه كاركنان، بيمه پيمانكاران، ماليات حقوق كاركنان، ماليات پيمانكاران و ساير كسورات احتمالي) جمعاً مبلغ 188/909/292/16 ريال گزارش شده است كه عدم پرداخت به موقع آن موجب تعلق جريمه‌اي به ميزان احتمالي 30% خواهد شد و قابل پرداخت از محل اعتبارات شهرداري نخواهد بود. علاوه بر اين وام‌هاي دريافتي شهرداري اعم از كوتاه مدت و بلند مدت نيز بالغ بر 837/569/787/42ريال گزارش شده است كه مسلماً با بهره متداول بانكي روبرو مي‌باشد ضمناً شهرداري در شش ماهه اول سال مبلغ 058/442/607/2ريال كارمزد بابت اين قبيل وام‌ها پرداخت نموده است.
7- از آنجايي كه شهرداري بر اساس بودجه مصوب و با رعايت ماده 79 قانون شهرداري و مواد 33 و 34 آيين‌نامه مالي وظايف خود را انجام مي‌دهد و در پايان هر سال مي‌بايست نسبت به تهيه تفريغ بودجه اقدام و شوراي محترم اسلامي شهر نيز مي‌بايست در مهلت مقرر نسبت به تصويب آن اقدام نمايند وجود برخي از حساب‌ها با مانده‌هاي خيلي درشت از جمله پيش پرداخت‌ها به مبلغ 270/781/004/8 ريال و علي‌الحساب‌ها به مبلغ 262/541/948/42 ريال و بدهكاران به مبلغ 421/263/530/40 ريال و حساب هزينه‌هاي قطعي نشده به مبلغ 424/513/518/7 ريال و .... كه متأسفانه هر ماه نيز به آنها افزوده مي‌گردد عملكرد قطعي شهرداري را با مشكل مواجه كرده، قطعاً تصويب تفريغ بودجه نيز ميسور نخواهد شد و لازم است ذيحسابان شهرداري به اين موضوع مهم قبل از اتمام سال جاري توجه جدي داشته باشند.
ضمناً با توجه به ايرادات مطروحه در گزارش شش‌ماهه فوق و نتيجه‌گيري كلي در بند هفت مقرر گرديد شهرداري جهت رفع موارد ذكر شده تا پايان دي ماه 90 اقدامات لازم معمول و نتيجه را به شورا گزارش نمايد و در صورت عدم اقدام شايسته در راستاي شفاف سازي به منزله تخلف و انحراف بودجه قلمداد و مطابق ضوابط و مقررات و وظايف نظارتي شورا اقدام خواهد شد.
 
          برنامه اقتصادي سال جاري شهرداري  
 
 
2- لايحه شماره 200/8120-25/2/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 965-8/3/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،پيرو فرمايشات مقام معظم رهبري در نامگذاري و تعيين اهداف سال جاري به نام سال جهاد اقتصادي كه بر اساس آن خط مشي هايي را نيز تصريح نموده اند،اين شهرداري برآن شد تا با تشريح كامل شرايط موجود بر اساس بررسي هاي عميق به عمل آمده در سه مرحله شناخت،تحليل و ارائه طرح رويكرد خود را جهت تعيين الگوي كاري و استراتژي عملكردي كه مبناي آن توجه به چشم انداز بيست ساله و برنامه پنجم توسعه اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي دولت خدمتگذار و مفاد فرمايشات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري است ، به شرح ذيل ايفاد نمايد:
 
بخش اول: شناخت وضع موجود
شهرداري در شرايط فعلي از بدو دوره سوم شوراي اسلامي شهر نسبت به پرداخت بدهيهايي كه از قبل پرداخت نشده اقدام نموده از طرفي منابع در اختيار به شرح جدول شماره 1(پيوست) شامل اموال غير منقول قابل واگذاري وفروش مي باشد كه قابليت راهگشايي فراواني دارد ارائه مي گردد لذا در همين راستا شهرداري در نظر دارد از پتانسيل هاي موجود به شرح : الف: عرصه هاي مستعد مشاركت ب: زمينه هاي جلب مشاركت عمومي ج: اراضي قابل فروش استفاده نمايد و در جدول شماره 2(پيوست) اولويت اجرايي پيشنهادي و زمان مورد نياز آن كاملاً روشن گرديده است.النهايه علاوه بر موارد ياد شده فوق تعدادي از پروژه هاي قابل اجراء بزرگ كه در پيشنهاد ارسالي مرتبط به سفر دوم رياست محترم جمهوري جمع بندي گرديده به عنوان ضميمه مازاد جهت استحضار و رهنمود لازم ايفاد مي گردد.
 
بخش دوم:درخواست و ارائه طرح
با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است به منظور تسريع در حركت جهاد اقتصادي ، الگوي پيشنهادي شهرداري را بررسي و در صورت صلاحديد پس از تصويب امر به ابلاغ فرماييد تا شهرداري با داشتن اين برنامه به طرح هاي مورد نظر سرعت بيشتري در اخذ مجوزهاي لازم و اجرايي شدن آن ببخشد.موارد درخواستي جهت تسريع در اجراي پروژه هاي مشاركتي در جدول شماره 3(پيوست) جمع‌بندي گرديده است. با عنايت به تجربه موفق بعضي از شهرها از جمله مشهد مقدس با شيوه هاي واگذاري رايگان عرصه به شرط اجراي كاربري خدماتي،تفريحي،تفرجگاهي(سرزمين موجهاي آبي) كه در اين رابطه بسيار موفق هم بوده جهت استحضار ذكر گرديد، طرح مورد نظر را مورد عنايت قراردهيد. ضمناً آقايان رمضاني و روستائي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردند. ميروكيلي- شهردار يزد . »
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون تحول اداري و املاك شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق، كليات الگوي پيشنهادي شهرداري مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً تأكيد گرديد كه براي اجرايي شدن پروژه‌ها و جزئيات آن شهرداري موظف به اخذ مجوزهاي لازم از سوي شوراي اسلامي شهر مي‌باشد.
 
         تملك پلاك جهت پاركينگ خيابان مسجد جامع
 
3- لايحه شماره 502/39994-2/9/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3599-5/9/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي279 و280 بخش3 يزد واقع درپاركينگ پيشنهادي خيابان مسجد جامع كوچه تل خاكستري و متعلق به شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه‌اي في‌مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ                     يك ميلياردو سيصدو دو ميليون و هفتصدو پنجاه هزارريال (000/750/302/1 ريال) بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد پس از تنظيم مبايعه نامه و تحويل ملك40 درصد از مبلغ توافق پرداخت ومابقي طي 24 قسط مساوي به شركت فوق پرداخت خواهد شد و انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري پس از پرداخت آخرين قسط انجام خواهدشد. علي‌هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است . خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد1053304003 پارکینگ درون محله ای واقع در ناحیه تاریخی وجه مربوطه پرداخت گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد . »
 موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10/9 خاتمه يافت.