چهارصدو شصت وششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهارصدو شصت وششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
 
صورتجلسه
 
   چهارصدو شصت وششمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/18 ‌روز يكشنبه مورخ 10/7/90 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) آغاز دهه كرامت و پيشاپيش فرا رسيدن ميلاد با سعادت هشتمين امام شيعيان حضرت امام رضا (ع)را تبريك و تهنيت عرض نمود سپس از پيگيري هاي صورت گرفته توسط كميسيون نظارت و پي گيري درخصوص تعيين شورايارها با هماهنگي محلات و مساجد جهت معرفي شورايارها مطالبي را عنوان نمود.
    در ادامه جلسه آقاي كوچك زاده در سخنان پيش از دستور درخصوص چگونگي و نحوه تملك پلاكهاي در مسير و طرحهاي عمراني شهرداري و ارزيابي آن پلاكها توسط هيات ارزياب شهرداري و كارشناسان رسمي دادگستري جهت تعيين قيمت واقعي توضيحاتي ارائه نمود و خواستار فعال شدن  كارگروه آزادسازي و توافقات و همچنين تعيين قيمت پايه املاك هر طرح در شروع آزادسازي توسط هيات كارشناسان رسمي شد كه مقرر گرديد اين موضوع از طريق كميسيون عمران شورا پي گيريهاي لازم معمول گردد.
   سپس آقاي ميروكيلي شهردار محترم گزارشي از فعاليت ها و اقدامات عمراني انجام شده در سطح شهر از جمله تكميل پاركينگ مجيبيان ، سنگ جدول گذاري بلوار ولايت و ميدان شهيد باهنر و تعيين پياده رو و سواره رو آن مسير ، مخزن بتني آب شهرك مهرآوران و شهرك رزمندگان و .... جهت استحضار اعضاي شورا ارائه نمود. در ادامه اظهار داشت با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قرار است اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار نجف اشرف تا هفته ديگر به شهر تاريخي يزد سفر نمايند و از اقدامات و فعاليت عمراني صورت گرفته توسط شهرداري در سطح شهر بازديدي داشته باشند و قرارداد برادر خواندگي با شوراي شهر و شهرداري يزد امضاء نمايند.
 
 مصوبات :
 تامين يك باب منزل مسكوني
 
1- لايحه شماره 200/30647- 10/07/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2751- 10/07/90 :
  احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي رساند با عنايت به اتمام قرارداد اجاره منزل شهردار محترم و لزوم تحويل منزل قبلي با توجه به بررسي هاي انجام شده اين شهرداري در نظر دارد يك باب منزل مسكوني با امكانات مناسب در قالب قرارداد رهن به مبلغ ششصد ميليون ريال (600.000.000ريال) و اجاره ماهيانه به مبلغ يكصد هزارريال (100.000ريال) در اختياربگيرد.عليهذا مستدعيست اجازه فرماييدنسبت به پرداخت مبلغ اجاره فوق از محل رديف 417002 512( هدايا و پرداختهاي تشويقي) وظيفه خدمات اداري سهم شهرداري بودجه سالجاري اقدام گردد.بديهي است پس از اتمام مدت اجاره وجه رهن به حساب شهرداري عودت داده خواهد شد.خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد» .
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
 
موقوفه دولت آباد
 
2- لايحه شماره 200/14560-30/3/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1366-31/03/90 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 314 مورخ 31/01/90 شوراي اسلامي شهر و پيرو لايحه شماره 502/59404 مورخ 12/12/89 عطف به نامه شماره 3819 مورخ 29/09/89 پذيره و اجاره بهاي شش دانگ پلاك شماره 14409 بخش 8 يزد به متراژ 5/1635 مترمربع كه در طرح پارك محمودآباد قرار گرفته و همچنين متراژ 14004 مترمربع از پلاك شماره 1639 بخش 8 يزد كه در طرح پارك حسن آباد مشير قرار گرفته به كارشناسان معرفي شده توسط شورا ارجاع گرديده كه طبق نظريه كارشناسان اجاره بها و پذيره شش دانگ پلاك شماره 14409 بخش 8 يزد از سال 1370 الي 1390 مبلغ يك ميلياردو يكصدو هشتادو پنج ميليون و هفده هزارو هشتصدو هشتاد ريال (1.185.017.880ريال) و اجاره بها و پذيره قسمتي از پلاك شماره 1639 بخش 8 يزد مبلغ دو ميلياردو چهارصدو دوازده ششصدو نه هزارو يكصدو بيست ريال (2.412.609.120 ريال) تعيين گرديده كه جمعاً موقوفه بابت اجاره بها و پذيره دو پلاك مبلغ سه ميلياردو پانصدو نودو هفت ميليون و ششصدو بيست و هفت هزارريال  (3.597.627.000ريال) بستانكار شهرداري مي باشد و از طرفي شهرداري نيز بابت پرداخت وام به موقوفه مبلغ دو ميلياردو نهصدو بيست و پنج ميليون ريال (2.925.000.000ريال) از موقوفه بستانكار مي‌باشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق اجازه فرماييد از محل ديون عمراني كد539010007 نسبت به هزينه كرد مبلغ سه ميلياردو پانصدو نودو هفت ميليون و ششصدو بيست و هفت هزارريال (3.597.627.000ريال) و پاياپاي نمودن بدهي با بستانكاري و پرداخت تتمه طلب به مبلغ ششصدو بيست و هفت ميليون و ششصدو بيست و هفت هزارريال (627.627.000ريال) اقدام گردد. ضمناً آقاي قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد» موضوع در صحن علني شورا مطرح و با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت.
 
 
 
تملك پلاك متعلق به آقاي هدايتي
 
3- لايحه شماره 502/27862-22/06/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2490-24/06/90 :
«احتراماًبه استناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي11/1/6528 بخش 4 يزد واقع در طرح تقاطع بلوار دانشجو به رودخانه و به وكالت آقاي سيد محمد هدايتي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ يكصدو بيست ميليون ريال (000/000/120ريال) بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از حذف عوارض حق تشرف به مبلغ يازده ميليون و پانصدو هشتادو سه هزارو سيصدو سي و سه ريال (333/583/11ريال) صرفاً مبلغ غرامت پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري به حساب عوارضات تجاري ايشان منظور و مابه التفاوت آن نيز توسط مالك پرداخت خواهد شد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد531020002تملك املاك واقع در مسير طرحهاي عمراني تهاتر اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي احمد قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مشروط بر اخذ مجوزهاي لازم مبني بر تغييركاربري از مسكوني به تجاري توسط كميسيون ماده پنج مورد تصويب قرار گرفت.
 كتابخانه و فرهنگسراي آيت ا... مدرسي
 
4- درخواست شهردار محترم ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2780-10/7/90 درخصوص عدم امكان واگذاري كتابخانه و فرهنگسراي آيت ا... مدرسي واقعدر خيابان حضرت سيدالشهداء (ع) به سازمان آموزش و پرورش استان. موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با توجه به بازديد بعمل آمده توسط اعضاي شورا و بررسي هاي انجام شده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق درخواست فوق مورد تصويب قرار گرفت.
برگزاري همايش پياده روي خانوادگي
 
5- نامه شماره 471-1844/90-6/7/90 سرپرست سازمان فرهنگي ورزشي ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2721-7/7/90 در رابطه با برگزاري همايش پياده روي خانوادگي در روز جمعه مورخ 15/7/90 بمناسبت گراميداشت هفته نيروي انتظامي با همكاري هيات ورزشهاي همگاني استان موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون فرهنگي و اجتماعي و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مورد تصويب قرار گرفت.
احداث پارك موزه دفاع مقدس
 
6- نامه شماره 1940/5/35/69-31/6/90 مديركل بنياد آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2635-3/7/90 درخصوص احداث پارك موزه دفاع مقدس واقعدر خيابان تيمسار فلاحي. موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بازديد انجام شده توسط تني چند از اعضاي شورا و برگزاري جلسه با حضور مسئولين مربوطه و بررسي هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
الف: مقرر گرديد شهرداري در جهت هرگونه مساعدت و تعامل براي احداث پارك موزه دفاع مقدس پيشنهادات خود را طي لايحه اي جهت بررسي و هرگونه تصميم گيري به شورا ارائه نمايد.
ب: جهت قطع كردن درخت در محوطه پارك موزه موضوع بايد در كميسيون مربوطه سازمان پاركها بررسي و جريمه و جايگزيني درخت مشخص و مراحل قانوني آن طي شود.
ج: درصورتي كه سازمان حفظ آثار درخواست معافيت عوارض را دارند درخواست خود را طي مراحل قانوني جهت تصميم گيري به شورا ارائه نمايد.
 
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/21 خاتمه يافت.