چهارصدوچهارمین جلسه چهارمين دوره شوراي ‌اسلامي شهر يزد


صورتجلسه

چهارصدوچهارمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید در ساعت10/7 صبح روز  سه شنبه مورخ 24/5/96 با حضوراکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

   درابتداریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند از خداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم در راستای خدمت رسانی صادقانه به مردم با تلاش وهمّت بیشتربیش ازپیش کوشا باشیم وتصمیماتی که دراین جلسه اتخاذمی گرددموردرضایت پروردگار متعال و شهروندان عزیز قرارگیردوی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد کارکنان شورا درطول خدمت دوره چهارساله پیشنهاد نمود به منظور جبران بخشی از زحمات آنان مبلغی را از ردیف بودجه تشویقی به آنان پرداخت شود .

مصوبات :

  تأسیس سازمان توسعه خدمات گردشگری

1- لایحه شماره960021023-9/5/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001109 - 10/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تأسیس سازمان توسعه خدمات گردشگری شهرداری یزد، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)،احتراماًباستنادماده71قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضار می رساند باعنایت به کسب افتخار بی نظیر جهانی شدن شهرتاریخی یزد وثبت بافت تاریخی دریونسکو، شهرداری یزد درنظر دارد تا سازمان توسعه خدمات گردشگري یزد در جهت تقویت جایگاه و توجه ویژه به فرصت طلایی فراهم آمده را به استناد ماده 84 قانون شهرداری ها و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب1/3/1375 واصلاحیه های بعدی آن و همچنین اسناد توسعه شهری شهررابرطبق اساسنامه پیشنهادی پیوست تأسیس نماید. ضمناً جهت مزیداستحضارنمونه ای از پیش نویس اساسنامه  برگرفته از تجربه پیگیری شهرهای اصفهان و تبریز و ... در تشکیل سازمان مذکور نیز به پیوست تقدیم می گردد. خواهشمنداست موضوع رادرشوراي اسلامي شهرمطرح ودرصورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون تحول و توضيحات نائب رئیس آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

  تفویض اختیار

2- پیشنهادشهردارمحترم یزد ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001302- 24/5/96 بشرح ذیل:

 (( ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، سلام علیکم، نظر به اینکه دوره شورا درحال خاتمه می باشد و تفویض اختیارات صورت گرفته باید در دوره بعد به روزرسانی شودخواهشمنداست دستورفرمائید موضوع درشورای اسلامی شهر مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. عظیمی زاده- شهرداریزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت. 

طرح پیشنهادی

3- طرح پیشنهادی دوفوریتی تنی چندازاعضای شورا (آقایان زارع، خباززاده ، مدرسی، مطهریان وسرکار خانم ها  امینی ، وزیری و یادگار) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001291-24/5/96 بشرح زیر:

(( امضاء کنندگان طرح دوفوریتی ذیل پیشنهاد می نمایند با توجه به مشکلات پیش آمده برای شهروندان محترم یزدی در زمان مراجعه به شهرداری، میزان دریافت سرانه در موضوع اراضی تفکیک شده که دارای سند147 صادره ازاداره کل ثبت احوال واملاک یزدیا حتی سند ماده 22 اصلاحی می باشند که قبلاً سابقه ای ازتفکیک اراضی نداشته ( سند اولیه پلاک قبل از تفکیک امکان وجود وارائه نباشد و همچنین تاریخ صدور آن اسناد ذکرشد بعد از مورخ 14/3/1390 باشد)، معادل(15%) پانزده درصد قیمت زمین را درصورتی که امکان واگذاری زمین ندارد، صرفاً درزمان صدور گواهی نقل وانتقال محاسبه ووصول نماید وبرای سایرگواهی ها از قبیل نامه بانک با اخذ تعهد از مالک ضرورتی به وصول سرانه نمی باشد.))

موضوع درصحن علنی شورامطرح وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف،موافق طرح پیشنهادی فوق مورد تصویب قرارگرفت.

طرح پیشنهادی

4- طرح پیشنهادی دوفوریتی تنی چندازاعضای شورا (آقایان زارع، خباززاده ، مدرسی، وسرکارخانم ها  امینی ، وزیری و یادگار) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001289-24/5/96 بشرح زیر:

(( امضاء کنندگان زیر پیشنهاد می کنیم با عنایت به ثبت یونسکو مبنی بر جهانی شدن شهر یزد و لزوم ایجاد زیرساختهای لازم در بافت تاریخی توسط دولت و شهرداری، شورای اسلامی شهریزدموافقت خود را جهت تصویب بافت تاریخی یزدبه عنوان اولین منطقه ویژه آزاد گردشگری بافت تاریخی یزد اعلام می دارد. ضمناً با توجه به حضورآقای مهندس موسوی بیوکی نماینده محترم مردم یزد در مجلس شورای اسلامی وقول مساعدایشان مبنی برپیگیری تصویب این مهم درهیأت دولت، لازم است پیگیری توسط مدیران محترم استان تا حصول نتیجه انجام شود.))

موضوع درصحن علنی شورامطرح وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف،موافق طرح پیشنهادی فوق مورد تصویب قرارگرفت.

 مساعدت جهت آسفالت پارکینگ حسینیه آقا

5- لایحه شماره960021486-11/5/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001143 - 11/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: مساعدت، باسلام   و صلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست هیأت رزمندگان اسلام به شماره 1265-2/5/96 ثبت دردبیرخانه شهرداری به شماره 19701مورخ3/5/96 (تصویرپیوست) مبنی برمساعدت جهت آسفالت پارکینگ حسینیه آقا که طبق نظرکارشناسی مساحت 2800 مترمربع و برآورد هزینه آن 560.000.000 ریال اعلام گردیده ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب اجازه فرمایید ازمحل ردیف 1512417001(کمک به مؤسسات عام المنفعه) اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً آقاي محمدرضا شفیعی  به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون فرهنگی اجتماعی وتوضيحات ریاست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرارگرفت.

  مساعدت جهت مسجداتابکی وحسینیه گنبدسبز

6- لایحه شماره960022893-19/5/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001232 - 19/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: مساعدت، باسلام   و صلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله بازگشت بنامه شماره 951003509مورخ12/10/95 آن شورای محترم به پیوست درخواست هیئت امنای مسجداتابکی وحسینیه کوی گنبد سبز یزد ارسال می گردد . خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت اجازه فرمایید نسبت به پرداخت مبلغ 30.000.000 ریال(سی میلیون ریال ) از محل1512417001.)کمک به موسسات عام المنفعه ازبودجه سال 96 اقدامات لازم معمول گردد.عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون فرهنگی اجتماعی وتوضيحات ریاست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

  مساعدت جهت زورخانه شهدای کسنویه

7- لایحه شماره960021538-12/5/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001146 - 12/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: مساعدت، باسلام   و صلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست زورخانه شهدای کسنویه به شماره 961000233 مورخ13/2/1396ثبت دردبیرخانه آن شورای محترم(تصویرپیوست)ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب اجازه فرمایید درازای ارایه مدارک مثبته نسبت به پرداخت مبلغ 25000000ریال (بیست وپنج میلیون ریال) از محل ماده 17 اقدام لازم معمول گردد.عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون فرهنگی اجتماعی وتوضيحات ریاست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

  درخواست نماینده آستان قدس رضوی

8- لایحه شماره960023252-21/5/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001265 - 22/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: کمک، باسلام   وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست شماره 1037 مورخ 21/4/96 نمایندگی آستان قدس رضوی دراستان یزد (تصویرپیوست)، درخصوص مساعدت جهت امور فرهنگی ارسال می گردد. خواهشمنداست موضوع رادرشوراي اسلامي شهرمطرح ودرصورت موافقت اجازه فرماییدنسبت به پرداخت مبلغ 500.000.000 ریال(پانصد میلیون ریال) از محل کمک به سازمان فرهنگی ورزشی ( 1512416007 ) و از بودجه سال 96 اقدامات لازم معمول گردد. عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون فرهنگی اجتماعی وتوضيحات ریاست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرارگرفت.

  ایراد فرمانداری

9- نامه شماره 6444-17/5/96 فرمانداری یزد ثبت دبیرخانه شورا بشماره961001213-18/5/96 در خصوص ایراد آن فرمانداری بابت بند3 صورتجلسه مورخ12/5/96 این شورا دررابطه با مساعدت جهت برگزاری جشنواره زیر سایه خورشید موضوع مجدداً درصحن علنی شورا مطرح وپس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف، موافق مقرر گردید متن ذیل به فرمانداری ارسال گردد:

- با عنایت به تفاهم نامه منعقدشده بین سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی با کانون جوانان رضوی (تصاویرپیوست)، شورا بر مصوبه قبلی خود تأکید و اصراردارد.

  مساعدت جهت برگزاری اردوی تفریحی

10-درخواست مسئول گروه فرهنگی تربیتی نوراستان یزدثبت دبیرخانه شورابشماره961001275-22/5/96 درخصوص برگزاری اردوی تفریحی وگردشگری دراستان مازندران موضوع درصحن علني شورا مطرح وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق، مقررشد شهرداری از ردیف اعتبارات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی به مبلغ سی میلیون ریال(30.000.000ریال) پرداخت نماید.

  تملک پلاک متعلق به آقای عبدالحمیدجعفری وخانم محبوبه منتظری

11- لایحه شماره960021710-14/5/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001161 - 14/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: درخصوص فروش قسمت عرصه دوربرگردان جهت تجمیع درپلاک 276/2/6517 بخش 4یزد، باسلام   وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف  وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضارمی رساند با توجه به درخواست شماره 960300286 مورخ10/1/96 آقاي عبدالحميدجعفري وخانم محبوبه منتظري مالكين پلاك 276/2/6517  بخش 4 يزد مبني بر خريد 48 مترمربع ازعرصه دوربرگردان جهت تجميع درپلاك مذكور؛ موضوع دركميسيون تعدیل منطقه مطرح (تصويرپيوست)  و با فروش زمین انتهای دور برگردان موافقت و با توجه به استعلام از مدیریت طرحهای  توسعه شهری به

شماره 960019466 مورخ1/5/96 موضوع به هيأت ارزياب شهرداري ارجاع  و هيأت مذكور ارزش عرصه دوربرگردان را از قرار هر متر مربع000/000/22ريال جمعاً به مبلغ000/000/056/1ريال برآورد واعلام نظر نموده است. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير برگ ارزيابي و نقشه مربوطه که موقعیت پلاک برروی آن مشخص گردیده وفرم اخذ مجوز و نامه مدیریت طرحهای توسعه شهری، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد15542102001 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً درصورت  نياز آقاي اهالی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.    عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات ریاست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرارگرفت.

  اراضی بسیجیان واقع دربلوار جوان

12- لایحه شماره960022227-16/5/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001192 - 16/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: میزان سرانه اراضی بسیجیان واقع در بلوار جوان ، باسلام   و صلوات برمحمدوآل محمد(ص)،احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 960013078 مورخ 27/3/96 و عطف به نامه شماره961000900 مورخ20/4/96موضوع نحوه وصول مابه التفاوت سرانه خدماتي اراضي بسيجيان واقع در بلوار جوان،بدینوسیله  به منظور تسهيل در امور خریداران اراضي مذكور وجلوگيري از سوء استفاده احتمالي؛ پيشنهادمي‌گردد افرادي كه تا پايان آذر ماه سال 1396 نسبت به تسويه حساب سرانه خدماتي خود با شهرداري اقدام نمايند مبلغ مورد محاسبه به ازاي هر مترمربع از اراضي مسكوني معادل 000/800 ريال وارزش هر مترمربع مبلغ سرانه براي اراضي تجاري 000/200/3 ريال تعيين گردد. اين مبلغ مي‌تواند توسط خریداران يا تعاوني‌هاي مسكن به شهرداري پرداخت گردد و پس از تسويه حساب ؛ شهرداري مجوز مورد مطالبه خریداران را صادر خواهد نمود. بدیهی است هزینه های آماده سازی انجام شده توسط شهرداری نیز در زمان مراجعه متقاضیان برابرضوابط دریافت خواهدگردیدودرصورت عدم مراجعه وتسویه حساب درمهلت تعیین شده بالا، وجوه فوق الذکر برابرضوابط روز زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهدشد. ضمناً در صورت نياز آقايان اهالی، منصوری جعفری و مرتضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات ریاست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق، مصوب شد که شهرداری طبق پیشنهاد فوق براساس زمینهای شرکت تعاونی های بدهکارمشروط به عدم مغایرت با نظر و پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور اقدام نماید.

  تملک پلاک متعلق به آقای باقر مرادی

13-لایحه شماره502/960022791-18/5/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961001225-19/5/96 بشرح ذیل: «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک قسمتی از پلاک وقفی 3079بخش4یزد واقع در طرح بلوارباهنر، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375 واصلاحيه بعدي آن ، و با عنايت به بند4 صورتجلسه 17/7/91 كميسيون موارد خاص و رأي شعبه اول دادگاه تجديد نظريزد (تصويرپيوست) ، باستحضارمي‌رساندشهرداري يزد درنظردارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك وقفي 3079  بخش4 يزد به كد نوسازي شماره 8014-4-25-3 با توليت آقاي باقر مرادي واقع در طرح بلوار باهنر اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس رأي صادره از دادگاه  مبلغ 000/547/030/16 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف باقيمانده پلاك مذكوربمساحت694مترمربع وبمبلغ000/650/064/2ريال؛جمعاً مبلغ 000/897/965/13 ريال بستانكاري متولي موقوفه ازشهرداري مي باشد كه با توجه به اجرائيه دادگاه مقرر شده مبلغ مذكور همزمان با انتقال رسمي اسنادملك در مسيردروجه متولي موقوفه پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصويرتوافقنامه منضم به نمايي ازرأي دادگاه، برگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15390100001 دیون تملکی اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقايان اهالی، منصوري جعفري و خانم دره زرشكي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات ریاست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

  اصلاح بودجه

14- لایحه شماره960023224-21/5/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001250 - 21/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: اصلاح بودجه ، باسلام   وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنایت به تصمیمات متخذه در هیئت مدیره و شورای سازمان آرامستانها وباتوجه به درخواست شماره 961201712مورخ4/5/96سازمان مذکور(تصاویرپیوست)، بدینوسیله پیشنهاد می گرددمواردتغییرات مشروحه ذیل درآن شورای محترم درقالب اصلاح و متمم بودجه سازمان آرامستانها مطرح و در صورت موافقت مراتب را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمائيد:

ردیف

نام حساب

مبلغ به ریال ( افزایش )

1

پروژه همسطح سازی

3.000.000.000

2

احداث و تکمیل پارک در آرامستان

2.000.000.000

3

ایجاد و نگهداری فضای سبز آرامستان

1.000.000.000

4

تکمیل روشنایی و معابر سازمان

600.000.000

5

خرید ماشین آلات و وسایل نقلیه

180.000.000

6

تکمیل، مرمت و تجهیز سالن مراسم

3.000.000.000

7

حقوق و امتیازات

11.000.000

8

دیون بلامحل

3.500.000.000

 

بدیهی است اعتبار ردیفهای فوق از محل افزایش درآمد فروش قبور تأمین خواهد گردید.ضمناً آقاي علی زارع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات ریاست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق موردتصویب قرارگرفت.

  درخواست آقای توکلی

15- درخواست آقای توکلی ثبت دبیرخانه شورا بشماره961001106-9/5/96 دررابطه با درخواست بخشودگی کامل مبلغ سرانه خدماتی ماده 101، موضوع درصحن علني شورا مطرح باعنايت به بررسيهاي بعمل آمده ازسوی كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات ریاست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، مقررگردیدشهرداری ضمن بررسی های لازم بر اساس بند سه همین صورتجلسه (24/5/96) اقدام نماید.

  مساعدت جهت انجمن کوه نوردان ایران

16- لایحه شماره960021910-14/5/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001172 - 14/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: مساعدت، باسلام   و صلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله بازگشت بنامه شماره 961000616 مورخ 18/3/96 آن شورای محترم به پیوست درخواست شماره 96113 مورخ1/3/1396 انجمن کوه نوردان ایران نمایندگی یزد (تصاویرپیوست) ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب اجازه فرمائید نسبت به پرداخت مبلغ000/000/50 ریال(پنجاه میلیون ریال) از محل ردیف سایر ماده هفت کد مرکز 1512207011ازبودجه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی اقدامات لازم معمول گردد . ضمناً آقاي محمد رضا پیرنیا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون فرهنگی اجتماعی وتوضيحات ریاست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق موردمخالفت قرارگرفت.

جلسه با ذكر صلوات درساعت20/10خاتمه يافت.