چهارصدوششمین جلسه چهارمين دوره شوراي ‌اسلامي شهر يزد

چهارصدوششمین جلسه چهارمين دوره شوراي ‌اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

چهارصدوششمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید در ساعت 15/7 صبح روز  سه شنبه مورخ 31/5/96 با حضوراکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

    درابتداریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند فرا رسیدن سالروز شهادت جانسوز نهمین پیشوای شیعیان جهان حضرت امام جواد (ع) را تسلیت عرض نمود واز خداوند متعال خواست ما را جزء محبّین و پیروان راستین آن امام همام و سایر امامان بزرگوار قرار دهد . وی در ادامه در مدح و منقبت آن امام ذکر مصیبتی نمود .

    سپس با توجه به دعوت نامه و هماهنگی بعمل آمده قبلی آقای شیرزاد مدیرکل آموزش وپرورش استان و دانش آموزان یزدی که در کنکور سراسری سال 96 حائز رتبه برترشدند در جلسه شورا حضور یافتند و به پاس زحمات و خدمات ارزشمند و به یادماندنی آن عزیزان که باعث درخشش در سطح کشور شدند با اهداء لوح سپاس و هدیه ازآنان تجلیل به عمل آمد.

مصوبات :

  تملک پلاک متعلق به آقای سیدعلی اصغرمیروکیلی وشرکاء

1- لایحه شماره960021178-10/5/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001129 - 10/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک پلاک ثبتی7314بخش4 یزد واقع در طرح راستگرد میدان شهدای محراب، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزددرنظردارد نسبت به تملك ششدانگ پلاك ثبتي7314 بخش4يزد متعلق به آقاي سيد علي اصغر ميروكيلي و شركاء كه قسمتي از آن در طرح راستگرد ميدان شهداي محراب  قرار گرفته است  بر اساس صورتجلسه توافقي مورخ 24/10/1385 و كارشناسي انجام شده  معوض ها  بر مبناي سال 1385  اقدام نمايد. لذا غرامت ششدانگ پلاك فوق الذكربه مساحت11118مترمربع ازقرارهرمترمربع000/000/6ريال جمعاً 000/000/708/66 ريال تعيين كه ايشان از شهرداري بستانكار مي گردند و مقرر گرديده شهرداري يزد بابت بخشي از اين بستانكاري به عنوان معوض نسبت به واگذاري 79  قطعه زمين به مساحت تقريبي 23000 مترمربع كه شامل 66  قطعه  از اراضي مهرآوران و 11 قطعه از اراضي شتردار وجنب آن  و باقيمانده پلاك240/2/1465 بخش

8 يزد واقعدر بلوار مدرس و باقيمانده پلاك شماره 124/1221 بخش 5 يزد واقعدر پشت مسجد اتابكي (طبق ليست پيوست) جمعاً به ارزش كل 000/779/138/42 ريال به ايشان واگذار و ما بقي بستانكاري مالكين نيزمبلغ000/221/569/24 ريال مي باشد كه پس ازانتقال اسناد عوض و تحويل آن در وجه  ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق و باتوجه به گذشت 12 سال از زمان توافق، ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده، خواهشمنداست موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح وضمن  اظهارنظر در خصوص نحوه پرداخت باقیمانده اجازه فرمائيدازمحل كد(15390100001)به مبلغ66.708.000.000ريال وهزینه معادل 42.138.779.000ريال ازکد(15542102001) اضافه وکسری به مبلغ 24.569.221.000ريال ازمحل مازاد سنواتی دراصلاحیه ومتمم بودجه سال جاری تامین اعتبار وپرداخت  گردد. ضمناً در صورت نياز آقايان اهالی،حفيظي وخانم دره زرشکی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، مقررگردید با توجه به گذشت زمان و اعلام آمادگی مالک مبنی بر کسرسه قطعه از اراضی معوض، شهرداری نسبت به توافق جدید سایر پلاکات اقدام و نتیجه را طی لایحه ای مجدد جهت هرگونه تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

  جابجایی اعتبار

2- لایحه شماره960021025-10/5/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001111 - 10/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: جابجایی اعتبار، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست منطقه بافت تاریخی به شماره960901860- 24/4/96 (تصویرپیوست) تقدیم وپیشنهادمی نماید اجازه فرمایید نسبت به جابجایی وکسراعتبار به مبلغ 000/000/800/5ریال(پنج میلیاردوهشتصدمیلیون ریال)ازمحل ردیف15330800014(کف سازی و بدنه سازی مسجدجامع) وافزایش این مبلغ به ردیف های (مرمت رودخانه جلوباغ دولت آباد) به مبلغ000/000/000/2 ریال،(کف سازی وبدنه سازی محله دروازه قصاب ها) به مبلغ 000/000/000/3ریال وردیف 15350100068 (تجهیز، مرمت وخرید لوازم ورزشی پارکهای درون محله ای) به مبلغ 000/000/800 ریال اقدام لازم معمول

گردد . خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي مهندس کشفی پور به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

  مجتمع مسکونی شقایق

3- نامه شماره 960023022-21/5/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001239 -21/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: اعلام بدهی مجتمع مسکونی شقایق، باسلام برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً عطف به نامه شماره 961000663 - 23/3/96 ، درخصوص اعلام بدهی مجتمع مسکونی شقایق، بدینوسیله به پیوست نامه شماره960310054مورخ16/5/96منطقه سه به انضمام دوبرگ صورتحساب ارقام جریمه وعوارض جهت استحضار واتخاذ تصمیم شایسته ارسال می گردد. عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع    درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت.

  بودجه پیشنهادی سال1396سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی

4- نامه شماره 960008183-26/2/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000457 -27/2/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع:ارسال بودجه پیشنهادی سال 1396سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی،باسلام برمحمدوآل محمد(ص)،احتراماً ؛ بپیوست بودجه سال 1396 سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی (تدوین شده باهماهنگی بین سازمان ودفتر بودجه) برای بررسی و تصویب تقدیم می گردد. عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع    درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس   از بحث و تبادل نظر  و استماع نظرات مخالف و موافق ،

بودجه سازمان فوق درسال 96 مورد تصویب قرارگرفت .

  ارسال تفریغ بودجه 1395سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی

5- نامه شماره 960022722-18/5/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001219 - 18/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: ارسال تفریغ بودجه 1395سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی، باسلام برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً ؛ به پیوست سه نسخه تفریغ  بودجه سال 1395 سازمان فرهنگی- اجتماعی ورزشی که طی بند 12مصوبه 19/2/1396 شورای سازمان به تصویب رسیده است برای بررسی و تصویب تقدیم می گردد. عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع    درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت .

  موسسه حسابرسی فرازمشاور

6- نامه شماره8961-96مورخ21/4/96 موسسه حسابرسی فرازمشاور ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001078 - 7/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، باسلام، احتراماً ، به پیوست 5 نسخه گزارش حسابرس مستقل و صورتهای مالی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزدبرای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1394 ارسال می گردد. خواهشمند است رسید آن را اعلام فرمائید. با احترام- موسسه حسابرسی فرازمشاور. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس  ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق،پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت .

  ابلاغیه های مصوبه کمیسیون ماده 14

7- نامه شماره 960024094- 25/5/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001309 - 25/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: ارسال ابلاغیه های مصوبه کمیسیون ماده 14 ، باسلام برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً ؛ بدینوسیله به پیوست 2 فقره ابلاغیه مصوبات کمیسیون ماده 14 شهرداری به شماره 960022877مورخ 19/5/96 و 960023905 مورخ 24/5/96 مبنی بر واگذاری ادامه تکمیل و مرمت سالن واقعدرپردیس  جنوب  به شرکت  ره برج ساز کویر یزد و واگذاری جمع آوری پسماند خشک مناطق4 گانه سطح شهر وناحیه تاریخی به شرکت نیایش سادات کویر ، ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را درشورای اسلامی شهرمطرح ودرصورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایید.عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع    درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت .

  تحویل دوواحدآپارتمان توسط آقای محمد جعفرزاده

8- لایحه شماره 960024319- 28/5/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001324 - 28/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تحویل دو واحد آپارتمان تجاری- اداری واقع در بلوار جمهوری- کوچه پروین اعتصامی، باسلام برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً؛ باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله بازگشت به مصوبه آن شورای محترم طی بند سه صورتجلسه مورخ 28/9/94 به پیوست درخواست آقای محمد جعفر زاده مبنی بر تحویل دو واحد آپارتمان تجاری   اداری واقع در بلوار جمهوری کوچه پروین اعتصامی به مساحت هاي تقریبی110مترمربع و90مترمربع (واحد10 طبقه دوم سمت خیابان) به کد نوسازی 38-4-33-1 که واحد اول توسط هیات ارزیاب شهرداری از قرار هر متر مربع 000/000/34 ریال و ارزش واحد90 متری را از قرار هر مترمربع 000/000/32  ریال؛ جمعاً به مبلغ000/000/620/6  ريال  برآورد گردیده است، بابت بخشی از بدهی عوارضات نامبرده به مناطق یک ودو تقدیم می گردد. لذا با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال تصویری از برگ ارزیابی مربوطه (پیوست)خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح ونتیجه راجهت  اقدامات بعدي امربه ابلاغ فرمایید. ضمناً در صورت نياز آقايان اهالی وکشفی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع    درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مشروط بر ده درصد تخفیف از سوی مالک مورد تصویب قرارگرفت و مالک موظف گردید ظرف مدت دوماه درخصوص تکمیل وتحویل آن دوواحد به شهرداری اقدام نماید و درصورت تأخیر به ازای هر روز مبلغ دومیلیون ریال(2.000.000ریال) به شهرداری پرداخت وهمچنین ظرف مدت ششماه نسبت به انتقال اسناد مالکیت به شهرداری اقدام نماید.

  تملک پلاک متعلق به آقای عسگری نیا

9-پیشنهادآقای عظیمی زاده شهردارمحترم یزدثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001327-28/5/96 بشرح زیر:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر، باسلام، نظر به اینکه محدوده قاسم آباد و بلوارآیت ا...خامنه ای فاقد پارک مناسب با کارکرد محله ای می باشد و قبلاً لایحه ای به شماره 930066519-23/12/93 بابت خرید یک باغ درمحل مذکورارسال و مخالفت گردیده ، خواهشمنداست موضوع مجدداً مطرح وتصمیم گیری شود و تأمین اعتبار آن ازمحل دراختیارشهردارتأمین خواهد شد. عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، ضمن کان لم یکن نمودن بند7صورتجلسه مورخ2/3/94دراین زمینه پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

  تخصیص اعتبارجهت طرح توسعه امامزاده جعفر(ع)

10- لایحه شماره960020691-8/5/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001091 - 8/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تخصیص اعتبار جهت طرح توسعه امامزاده جعفر(ع) ،         باسلام برمحمدوآل محمد(ص)،احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن،بدینوسیله به پیوست نامه شماره 960901680 مورخ 13/04/96 منطقه بافت تاریخی (تصویرپیوست) درخصوص درخواست تخصیص اعتبار تا سقف مبلغ 20.000.000.000 ریال جهت طرح توسعه امامزاده جعفر ارسال وبا توجه به اینکه در بودجه سال 1396 اعتباری جهت تملک طرح مذکوردر نظر گرفته نشده ، پیشنهاد می گردداعتبار آن  از محل فروش و واگذاری زمینهای دانه سا و زمین های روبروی بیمارستان شهید صدوقی ( فروش اموال غیرمنقول ردیف اعتباری 15542102001) تامین وهزینه آن از محل ردیف 15310200027 تملک اراضی امامزاده جعفر صورت گرفته وگزارش کامل هزینه های فوق متعاقباً به شورای اسلامی شهرجهت منظورنمودن دراصلاحیه ومتمم بودجه

ارسال گردد . خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي کشفی پور به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

 

  شیوه نامه  تنظیم توافقنامه بازارروزیزد

11-نامه دوفوریتی  شماره960023472-22/5/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961001279-23/5/96بشرح ذیل :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: شیوه نامه تنظیم توافقنامه بازارروز یزد، باسلام برمحمد وآل محمد(ص) ، احتراماً پیروجلسه مورخه21/5/96 در خصوص حل وفصل مسائل ومشکلات مستاجرین و مالکین بازار روز وتعیین تکلیف طرح اجرایی شبکه 30 متری حدفاصل بین داروخانه دکتر امامزاده ای تا داروخانه شهیددکتر چمران به پیوست یک نسخه در8 برگ شیوه نامه تنظیم توافقنامه تعیین تکلیف بازار روز یزد وکپی یک نسخه کارشناسی رسمی منتخب طرفین تقدیم می گردد .لازم به توضیح اینکه این شیوه نامه براساس وضعیت فعلی مستاجرین حدود 130 باب مغازه وبلاتکلیفی 40 ساله آنها ومالکین وضرورت اجرای طرح شهرداری، و همچنین محاسبه حقوقات مستاجرین طبق نظریه کارشناسان رسمی ومحاسبه حقوق مالکین با اخذ حدود 22 % تخفیف تنظیم گردیده است وهمچنین  با توجه به مذاکره انجام شده با مستاجرین ، آنها صرفا با دریافت وتحویل معوض مناسب در محدوده خیابان فرخی حاضر به همکاری هستن واز طرفی چون قسمتی از بازار در طرح قرار می گیرد امکان تملک قهری کل پلاک نمی باشد . لذا در تنظیم این شیوه نامه، تملک توافقی کل دوپلاک ثبتی (ششدانگ بازار روز) اعم از استیجاری ومالکیت مدنظر قرارگرفته وبرای تمامی مستاجرین در شعاع 50 متری  بازار روز،  زمین معوض مناسب (به مساحت حدود1500 مترمربع)که امکان تامین پارکینک به تعداد کافی در آن مقدور بوده درنظر گرفته شده است . بدیهی است باقیمانده عرصه بازارروز به مساحت حدود 1053 مترمربع در مالکیت وتصرف شهرداری می ماند تا با طراحی مناسب جهت تامین بخشی از معوض تملک ادامه شبکه مورد اشاره اقدام گردد.وهمچنین با توجه به موافقت مالکین بازار روز و مالکین  معوض مستاجرین ، تمامی  وجه بستانکاری آنها به صورت  زمین  معوض در سطح شهر با

کارشناسی توافقی انجام می گردد. علیهذا با عنایت به متن شیوه نامه وتوضیحات مورداشاره خواهشمندست موضوع باقیددوفوریت درشورای اسلامی شهرمطرح ونتیجه جهت اقدامات بعدی (منجمله تنظیم توافقنامه های جداگانه واگذاری معوض به مالکین بازارروزومالکین معوض مستاجرین وارسال مجدد آن به شورای اسلامی شهر) به شهرداری اعلام گردد. ضمناً آقای محمد حاجی رضایی نماینده اینجانب در بازار روز جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می گردد. عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت.

  مساعدت  

12-لایحه شماره960024644-29/5/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001345 -29/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: مساعدت، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست ستاد برگزاری نماز جمعه استان به شماره 821/3/96مورخ20/5/96ثبت دردبیرخانه شهرداری به شماره 960024595 مورخ 29/5/96 به همراه مدارک پیوست ارسال می گردد. خواهشمنداست موضوع را درشوراي اسلامي شهرمطرح ودرصورت موافقت اجازه فرمائیدنسبت به پرداخت مبلغ000/500/304(سیصدوچهارمیلیون و پانصد هزار ریال)ازمحل کد 1512417002 (هدایا وپرداختهای تشویقی) بودجه سال 96 اقدامات لازم معمول گردد. عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون فرهنگی اجتماعی وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

  مساعدت جهت  مؤسسه میم مثل مادر

13- لایحه شماره960024564-29/5/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001344 -29/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: مساعدت، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف  وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال

1375 و اصلاحيه بعدي آن، عطف به نامه شماره 961001099مورخ9/5/96 آن شورای محترم ، بدینوسیله به پیوست درخواست مؤسسه میم مثل مادر مبنی برمساعدت به مؤسسه مذکورارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت اجازه فرمایید نسبت به پرداخت مبلغ 50.000.000 ریال( پنجاه میلیون ریال ) از محل (1512417002) هدایا وپرداختهای  تشویقی از بودجه سال 96 اقدامات لازم معمول گردد. عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون فرهنگی اجتماعی وتوضیحات ریاست آن کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

  مساعدت جهت هیأت رایه المهدی یزد

14- لایحه شماره960024527-28/5/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001341 - 28/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: مساعدت ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن،عطف به نامه شماره 961001209 مورخ 18/5/96 آن شورای محترم، بدینوسیله به پیوست درخواست هیئت رایه المهدی یزد مبنی بر مساعدت جهت انجام فعالیتهای فرهنگی ارسال می گردد. خواهشمنداست موضوع رادرشوراي اسلامي شهرمطرح ودرصورت موافقت اجازه فرمایید نسبت به پرداخت مبلغ 30.000.000 ریال (سی میلیون ریال) از محل کد 51241702 (هدایا و پرداختهای تشویقی) بودجه سال 96 اقدامات لازم معمول گردد. عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون فرهنگی اجتماعی وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

  مساعدت جهت هیأت امناء مسجد آخوند کرباسی

15- لایحه شماره960021711-14/5/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001163 - 14/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: مساعدت، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به نامه شماره 961000867مورخ18/4/96 آن شورای محترم، بدینوسیله

به پیوست درخواست هیئت امناء مسجد آخوند کرباسی ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت اجازه فرمایید نسبت به پرداخت مبلغ 22.361.000 ریال (بیست و دو میلیون و سیصد و شصت و یک هزار ریال ) مطابق فاکتور پیوست از محل 1512417001 ( کمک به مؤسسات عام المنفعه ) از بودجه سال 96 اقدامات لازم معمول گردد. عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون فرهنگی اجتماعی وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

  ابلاغیه های مصوبه کمیسیون ماده 14

16- پیرو بندیک شق ب صورتجلسه مورخ 21/5/96 شورا نامه شماره 960020466-7/5/96 شهرداری ثبت دبیرخانه  شورا بشماره 961001077 - 7/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: ارسال ابلاغیه های مصوبه کمیسیون ماده 14 ، باسلام برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً بدینوسیله به پیوست 7 فقره ابلاغیه مصوبات کمیسیون ماده 14 شهرداری بشماره 960018921مورخ 31/4/96 و 960020342 مورخ 5/5/96 و960020162مورخ5/5/96و960019847 مورخ3/5/96و960019848مورخ 3/5/96 و 960020425 مورخ 7/5/96 و 960020395 مورخ 7/5/96مبنی بر واگذاری بدنه سازی تقاطع غیرهمسطح ابوذربه شرکت ابتکار پوشش وواگذاری پخش پیام های اطلاع رسانی و پخش گزارش عملکرد شهرداری یزد از صدا و سیمای مرکز یزد به آقای دستجردی و واگذاری نظارت بر ساخت و سازهای بدون مجوز حریم شهر یزد به شرکت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی یزد و واگذاری نورپردازی درختان بلوارهای دانشجو، طالقانی و شهید بهشتی به شرکت پویامجسم نگین یزد و واگذاری امکان سنجی تبدیل انواع پسماند وضایعات مصالح و نخاله های ساختمانی به محصولات بازیافتی شهری به مرکزپژوهش موادومصالح نوین فن آفرین فربه وواگذاری خرید درب های برقی ایستگاه آتش نشانی آزادشهر بطورکامل به شرکت سیماسازه یزد و واگذاری تولید آسفالت ،مصالح شکسته فکی وپخش آسفالت در سطح شهر یزد به شرکت نادر طرح پارسیان کویر ایساتیس، ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایید..عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع    مجدداً درصحن علني شورا مطرح  وصرفاً واگذاری پخش پیام های اطلاع رسانی و پخش گزارش عملکرد شهرداری یزد از صداوسیمای مرکز یزد به آقای دستجردی تا سقف مبلغ یک میلیارد وپانصد میلیون ریال (1.500.000.000ریال) موردتصویب قرارگرفت.

جلسه با ذكر صلوات درساعت15/11 خاتمه يافت.