چهارصدودومین جلسه چهارمين دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد


صورتجلسه

چهارصدودومین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت7 صبح روزسه شنبه مورخ 17/5/96 با حضوراکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

   درابتداریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران واصحاب رسانه که به نوعی در راستای پوشش خبری جهت اطلاع رسانی به مردم تلاش می نمایند را تبریک وتهنیت عرض نمود وبرای یکایک آن عزیزان درجهت خدمت صادقانه ودادن اطلاعات وخبرهای صحیح به مردم آرزوی موفقیت وسربلندی نمود.

    سپس آقای شایق ضمن تبریک روزخبرنگاردرخصوص شکایت واعتراضات مردم درخصوص پخش موزیک توسط شهرداری درپارکهای سطح شهروهمچنین اعتراضات ساکنین مجاورت پارکهای سطح شهر بدلیل ازدحام وشلوغی مردم درپارکها درایام تعطیلات وایجادیکسری مزاحمتهابرای همسایگان به خصوص پارک خودروها جنب منازل مردم ازشهرداری خواست درراستای ساماندهی تمامی پارکها اقدامات لازم واساسی بعمل آورد.

    سپس آقای آزادی دبیرهمایش حقوق شهروندی که قراراست آن همایش از سوی شهرداری در روز چهارشنبه مورخ18/5/96درمجتمع فرهنگی رفاهی غدیرباحضورمدعوین برگزارگرددازاقدامات وبرنامه ریزیهای صورت گرفته درجهت هرچه بهتربرگزارنمودن آن جهت استحضار اعضای شورا توضیحاتی ارائه نمود.

مصوبات :

تفریغ بودجه سال95سازمان آرامستانها

1- نامه شماره960018643-27/4/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره961000986-28/4/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً به پیوست تفریغ بودجه سال1395سازمان مدیریت آرامستانهاتقدیم میگردد. خواهشمنداست با عنایت به بند2ماده 6 اساسنامه سازمان، موضوع در شورای اسلامی شهرمطرح  و نتیجه برای اقدام بعدی اعلام گردد. عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات نائب رئیس آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق، تفریغ بودجه سال 95 سازمان فوق، مورد تصویب قرار گرفت.

 طرح اجرایی گذر18و12متری شهید هدایتی، قدس ومجاهد

2- نامه شماره960019569-2/5/96شهرداری ثبت دبیرخانه  شورا بشماره961001022-2/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً به پیوست چهار نسخه ازطرح اجرایی گذر18 و12 متری شهید هدایتی - قدس ومجاهدبه انضمام گزارش توجیهی وCD شامل طرح اجرایی و نقشه موقعیت وضع موجود محدوده، ارسال می گردد. مستدعی است پس از بررسی و تایید نتیجه را به شهرداری اعلام فرمایید. عظیمی زاده- شهرداریزد. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون عمران  و توضيحات ریاست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق مورد تأیید قرار گرفت.

تفریغ بودجه سال95 سازمان فاوا

3- نامه شماره960019788-3/5/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره961001029-3/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً به پیوست یک نسخه از تفریغ بودجه سال 1395 که در هیأت مدیره و شورای سازمان فاوا به تصویب رسیده است جهت بررسی وتصویب تقدیم می گردد. خواهشمند است برحسب صلاحدید دستور فرمایید اقدامات لازم را مبذول فرمایند. عظیمی زاده- شهرداریزد. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات نائب رئیس آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق، تفریغ بودجه سال 95 سازمان فوق، مورد تصویب قرار گرفت.

تفریغ بودجه سال95سازمان آتش نشانی

4- نامه شماره960013644-30/3/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره961000724-30/3/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً به پیوست یک نسخه تفریغ بودجه سال95 سازمان آتش نشانی این شهرداری که در هیات مدیره و شورای سازمان به تصویب رسیده است ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در کمیسیون مربوطه مطرح و نتیجه را به این شهرداری اعلام نمایند. عظیمی زاده- شهرداریزد. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات نائب رئیس آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق، تفریغ بودجه سال 95 سازمان فوق، مورد تصویب قرار گرفت.

فضای سبز باغ بزرگ شهر

5- طرح پیشنهادی دوفوریتی تنی چندازاعضای شورا (آقایان زارع، کاشفی زاده، فقیه خراسانی، مطهریان و سرکار خانم امینی) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001205-17/5/96 بشرح زیر:

(( پیشنهاد می شود طبق مصوبه کمیسیون تحول اداری واملاک مبلغ پنج میلیارد تومان جهت تملک در باغ بزرگ شهربرای ایجاد فضای سبز یکپارچه اختصاص یابد تا انشاا... توسط سازمان پارکها، فضای مناسب تفریحی ایجاد شود.))

موضوع درصحن علنی شورا مطرح و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق طرح پیشنهادی فوق مورد تصویب قرارگرفت.

بودجه پیشنهادی سال96 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها 

6- نامه شماره960020434-7/5/96 شهرداری      ثبت دبیرخانه     شورا بشماره 961001079-7/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: ارسال بودجه پیشنهادی سال1396 سازمان سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی،باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)،احتراماً؛باعنایت به تشکیل سازمان سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی به پیوست سه نسخه از بودجه پیشنهادی سال 1396 آن سازمان که به تصویب هیئت مدیره وشورای سازمان رسیده است به مبلغ000/800/906/7 ریال (هفت میلیاردونهصدوشش میلیون و هشتصدهزار ریال) برای بررسی و تصویب تقدیم می گردد.لازم به ذکر است که معادل مبلغ مذکورمطابق و معادل با ردیف هزینه های مندرج در  بودجه سازمان از ردیف های وظیفه خدمات شهری و اداری بودجه 96 شهرداری کسر و به ردیف کمک به موسسات وابسته شهرداری اضافه خواهد شد و در اصلاح ومتمم بودجه سال 1396 شهرداری اعمال خواهد گردید. عظیمی زاده- شهرداریزد. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات نائب رئیس آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

 بررسی طرح میدان سید حسن نصرا...

7- رونوشت نامه شماره14386-18/3/96 مدیرکل دفترفنی امورعمرانی وحمل ونقل ترافیک استانداری ثبت دبیرخانه شورابشماره 961000621-20/3/96 با موضوع ارسال صورتجلسه بررسی طرح های ترافیکی میدان سیدحسن نصرا... مراتب   در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده از سوی    کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، با توجه به اینکه موارد ذکر شده درآن صورتجلسه که برعهده شهرداری گذاشته شده، در بودجه سال جاری شهرداری از سوی این شورا ردیف اعتباری برای اجرا مصوب و پیش بینی نشده است و همچنین برابر ضوابط ومقررات طرح های ترافیکی و موضوعات یادشده دارای مصوبه شورای اسلامی شهر نمی باشد. لذا امکان اجرایی برای آنان وجود ندارد و شهرداری می تواند درجهت اجرای هرگونه طرح، موارد را طی لایحه ای با ذکر ردیف اعتباری به شورا جهت بررسی وهرگونه تصمیم گیری ارسال نماید.

جلسه با ذكر صلوات درساعت9خاتمه يافت.