پیشنهاد بودجه سال 98 شهرداری یزد به شورای اسلامی شهر تقدیم شد

پیشنهاد بودجه سال 98 شهرداری یزد به شورای اسلامی شهر تقدیم شد

در یکصد وبیست وهفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد، پیشنهاد بودجه سال 98 شهرداری یزد از سوی سید علی مشتاقیون سرپرست شهرداری به شورای اسلامی شهر تقدیم شد.