پنجاه وهشتمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پنجاه وهشتمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
    پنجاه وهشتمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روزچهار شنبه مورخ 14/12/92 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد :
در ابتدارياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند ، اظهارداشت با عنايت به اينكه قراراست درسال آينده نوبت دوم يارانه ها درسراسر كشور اجرايي گردد كه قطعاً اين موضوع‌مي تواند تأثيرات بسزايي دربودجه سال 93 بوجود آورد وما بايد با درايت وبادقت نظربيشتر بودجه سال آينده شهرداري را مصوب نمائيم تا انشاا... بتوانيم با يك برنامه ريزي اصولي وهدفمند در راستاي عمران و آباداني شهر و همچنين خدمت رساني به مردم گامهاي مؤثر ومثبت برداريم .
درادامه وبراساس دستوركار جلسه وبا حضورآقاي عظيمي زاده‌شهردارمحترم وآقاي روستايي قائم مقام معاونت اداري مالي شهرداري تمامي‌رديفهاي مربوط به هزينه‌هاي جاري كه قبلاًدركميسيون برنامه وبودجه شورا باحضورمسئولين مربوطه‌ و سايركارشناسان موردبررسي‌وتجزيه ‌و تحليل قرارگرفته بودآقاي اميرحسين‌رادمنش رياست آن كميسيون توضيحات كامل وجامع ارائه‌وتصميماتي بشرح‌زير جهت منظور نمودن آن توسط شهرداري در سال آينده اتخاذ و مورد تصويب شورا قرار گرفت :
- مقرر گرديد كليه پرسنل اعم ازكارمندي – كارگري به هرطريقي كه به عنوان مأمور به خدمت درشهرداري و تمامي سازمانهاي وابسته به شهرداري انجام وظيفه مي نمايند تا پايان سال 92 به مأموريت آنها خاتمه و به محل كار قبلي خود بازگردند.
- مقررگرديد شهرداري نسبت به تعيين وبالا بردن وضعيت حقوق واقعي كليه كاركنان بصورت ثابت براي ساماندهي وپرداخت اضافه كار تمهيدات لازم صرفاً درقبال كارانجام شده اقدام نمايد .
- با توجه به اهميت وضرورت آموزش شهروندي مقررگرديد شهرداري دراين زمينه برنامه ريزي هاي لازم معمول نمايد .
- به لحاظ ضرورت حفظ محيط زيست وتشويق شهروندان جهت تحويل زباله خشك درپاركهاي بزرگ و شاخص درسطح شهر وتحويل هدايا درقبال آن به شهروندان براي فرهنگ سازي اطلاع رساني كامل نمايد. ضمناً پي گيري اين موضوع به عهده معاونت خدمات شهري محول گرديد .
- در راستاي هزينه هاي جاري به‌خصوص مصرف انرژي درمناطق وسازمانهاي وابسته ،شهرداري سياست هاي كلي وراهبردي براي اجراي اين مهم به كاركنان آموزش داده ودرخصوص تشويق وترغيب كليه كاركنان ارزيابي لازم را داشته باشد .
- درخصوص ساماندهي جابه جايي مسافرين وصرفه جويي در هزينه هاي ناوگان حمل ونقل متعلق به شهردراي مقررگرديد شهرداري تمهيدات و پي گيري هاي لازم در رابطه با خريد ون جهت سهولت جابه جايي مسافرين در روان سازي ترافيك درسطح شهر بصورت جدي معمول نمايد .
- با توجه به خدمات وسرويس دهي شهرداري‌دركليه خطوط خارج ازشهر ودر راستاي ضرورت نوسازي ناوگان اتوبوسراني باتوجه به‌فرسودگي واستهلاك بالاي اتوبوس ها،تأكيد گرديد شهرداري نسبت به محاسبه و ارزيابي دقيق هزينه‌هاي صورت گرفته ‌در ساليان متمادي كه مرتبط باوظايف شهرداري نبوده تمهيدات و پي گيري هاي لازم ازسوي مقامات استاني وكشوري جهت تأمين اعتبارات دولتي براي جايگزيني‌خودروهاي و فرسوده اقدام نمايد .
مصوبات :
 
 
    تملك پلاك ثبتي متعلق به طاهره شاطرغرابي   
1- لايحه شماره 920048712- 23/11/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004006- 23/11/92 :
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي رساند قسمتي ازپلاك ثبتي 1262 بخش 4 يزد به مساحت 40 متر مربع تمام سهم مالكيت بانو طاهره شاطر غرابي با توجه به تصرفاتش در مسير كوچه 14 متري زيتون قرار گرفته است كه كوچه مورد اشاره فاقد طرح اجرايي مصوب و بين مالكين مشاعي تقسيم نامه رسمي تنظيم نشده است و شهرداري درنظر دارد نسبت به تملك متراژ مذكور اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/140 ريال بابت غرامت ملك درطرح تعيين و مقررگرديد مبلغ 000/000/5 ريال نيز بابت حصاركشي اضافه برمبلغ كارشناسي به مالك پرداخت گردد كه جمع بستانكاري مالك ازشهرداري 000/000/145 ريال مي باشد و مالك موظف به انتقال رسمي اسناد درطرح بنام شهرداري مي باشد ضمناً به استحضار مي رساند كليه سوابق دركد نوسازي 9001-18-12-1 موجود مي باشد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازمحل كد 15310200023 (ساير تملكات منطقه يك) اقدامات بعدي معمول گردد . ضمناً‌درصورت نياز آقاي حاج رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت . 
    معرفي ناظر انبارگرداني    
2- نامه شماره 920051620- 10/12/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004226- 10/12/92 :
 
« شوراي محترم اسلامي شهر يزد موضوع : معرفي ناظر انبارگرداني – با سلام وصلوات برمحمدو آل محمد(ص) – احتراماً با عنايت به نزديك شدن به پايان سال مالي 1392 ولزوم انجام عمليات انبارگرداني منتهي به پايان سال مالي يادشده و با توجه به تأكيد شوراي محترم درخصوص نظارت حسابرسان مستقل منتخب و يا نماينده شورا برنحوه انجام عمليات ، مستدعي است نسبت به تعيين و معرفي ناظر بر عمليات انبارگرداني منتهي به سال 1392 اقدام فرمايند . عظيمي زاده – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات آقاي اميرحسين رادمنش به عنوان نماينده شورا دراين زمينه تعيين و معرفي شدند .
    مساعدت جهت اجراي برنامه ورزشهاي همگاني      
3- نامه شماره 67383- 1/12/92 معاون محترم سياسي ، امنيتي واجتماعي استانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004127- 3/12/92 درخصوص ارسال يك نسخه ازصورتجلسه مربوط به هماهنگي اجراي برنامه ورزشهاي همگاني به مناسبت گراميداشت روز 22 اسفند ، روزبزرگداشت شهداء و تكاليف تعيين شده براي هريك از دستگاهها و ادارات جهت هرچه باشكوه تر برگزارشدن آن برنامه موضوع درصحن علني شورا مطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون فرهنگي ، اجتماعي شورا وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مقررگرديد شهرداري نسبت به خريد پنج دستگاه دوچرخه جمعاً بمبلغ بيست ميليون ريال از رديف ماده 17 سهم شورا دراين زمينه اقدام نمايد.
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/9خاتمه يافت.